Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1636

Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Mirjane Juričić kao predsjednice vijeća, Sanje Štefan i Bože Gagre kao članova vijeća te više sudske savjetnice Eveline Čolović-Tomić kao zapisničarke, u upravnum sporu tužitelja Grada Crikvenice, zastupanog po gradonačelniku Ivici Malatestiniću, protiv rješenja tužene Agencie za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske, klasa: UP/1-030-02/2001-01-59. urbroj: 580-02-01-07-03 od 3. srpnja 2001., radi narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja, u nejavnoj sjednici održanoj 25. svibnja 2005.

presudio je:

I. Tužba se uvažava.

Poništava se rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske, klasa: UP/1-030-02/2001-01-59, urbroj: 580-02-01-07-03 od 3. srpnja 2001.

II. Ova presuda objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

Osporenim rješenjem tuženog tijela utvrđuju se ništavom odred­be točke 1. alineje 1. i alineja 3. Natječaja za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih pred­meta i štandova, kojeg je S. travnja 2001. u »Novom listu« objavila Komisija za provedbu javnog natječaja Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice (točka I. izreke rješenja). U daljnjim odredbama II. i III. izreke osporenog rješenja, nalaže se Komisiji za provedhu javnog natječaja Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice da u »Novom listu« objavi navi Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova, bez odredaba koje onemogućuju pravo sudjelovanja u natječaju pravnim i fizičkim osobama koje nemaju prebivalište odnosno sjedište najmanje 10 godina na području Grada Crikvenice ili naselja koji danas čine područje Grada Crikvenice, te se ujedno nalaže Komisiji da preslik novog natječaja dostavi Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja i to bez odgode po objavi natječaja, te se u točki IV. izreke, utvrđuje da će rješenje biti objavljeno u »Narodnim novinama«.

U tužbi kojom prigovara zakonitosti osporenog rješenja, tužitelj u bitnom ističe da je cjelokupan postupak u svezi natječaja za korištenje javnih površina proveo sukladno ovlastima iz Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, kao i vlastitim odlukama, zbog čega smatra osporeno rješenje na zakonu neutemeljenim. Ovo osobito iz razloga jer odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja nisu primjenjive na jedinice lokalne samouprave i uprave, pa se u konkretnom slučaju ne mogu primijeniti ni na Grad Crikvenicu, sukladno članku 4. citiranog Zakona, budući da Grad Crikvenica, kao jedinica lokalne samouprave, ne spada u krug osoba taksativno navedenih u stavku 2. ZZTN-a. Grad Crikvenica ne obavlja gospodarsku djelatnost, niti je poduzetnik, a u svemu se pridržava odredaba Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, iz oblasti djelokruga poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe gradana. S tim u vezi se napominje da je Grad Crikvenica ovlašten propisivati načine i uvjete korištenja javnih površina, što je upravo i propisano Odlukom o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, iz čega slijedi da tužitelj nije niti mogao imati monopolistički položaj na mjerodavnom tržištu, iz razloga koje navodi tuženo tijelo u obrazloženju osporenog rješenja.

Navodeći te i druge razloge, zbog kojih smatra da osporeno rješenje nije na zakonu utemeljeno, tužitelj predlaže Sudu da tužbu uvaži i to rješenje poništi.

U odgovoru na tužbu tuženo tijelo ostaje kod razloga navedenih u obrazloženju osporenog rješenja, pa predlaže Sudu da tužbu odbije kao neosnovanu.

Zainteresirana osoba u ovom upravnom sporu »Fantasia« – obrt za izradu šećerne vune, pečenje plodina i zabavnih igara, u vlasništvu Željka Blaževića iz Zagreba. Sudu nije dostavio odgovor na tužbu.

 

Tužba je osnovana.

 

Razmatranjem spisa predmeta, kao i osporenog rješenja Sud nalazi da se osporeno rješenje ne može ocijeniti zakonitim, posebice zbog pogrešne primjene materijalnog zakona na temelju kojeg je riješena ova pravna stvar.

Naime, odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narod­ne novine« broj 48/95, 52/97 i 89/98 – u daljnjem tekstu: ZZTN), temeljem kojeg je doneseno osporeno rješenje, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ovlaštena je poduzimati mjere propisane tim Zakonom, u slučaju narušavanja slobodno, tržišnog natjecanja od strane poduzetnika.

Poduzetnik u smislu citiranog Zakona je pravna i fizička osoba iz članka 2. ovoga Zakona.

Prema pak odredbi članka 2. stavka 2. ZZTN-a, ovaj Zakon se primjenjuje na trgovačka društva, trgovca pojedinca, obrtnika i druge pravne i fizičke osobe koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i usluga.

U konkretnom slučaju tuženo tijelo je utvrdilo da je Grad Crikvenica tj. tužitelj, poduzetnik u smislu citirane zakonske odredbe, uz obrazloženje da Grad Crikvenica kao jedinica lokalne samouprave, dakle pravna osoba, sudjeluje u prometu roba i usluga, te je raspisivanjem natječaja od 8. travnja 2001., za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova. koristeći svoj monopolistički položaj na bespravan način narušio slobodno tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu određivanjem ograničavajućih uvjeta za pristup tom tržištu.

Takav zaključak tuženog tijela ovaj Sud ne može prihvatiti jer je upravo suprotan naprijed citiranoj odredbi članka 2. stavka 1. ZZTN-a, iz kojeg proizlazi da se taj Zakon primjenjuje na pravne osobe koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i usluga.

Jedinice lokalne samouprave, medutim, ne obavljaju gospodarsku djelatnost, već, sukladno ustavnom ovlaštenju iz članka 134. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/2001 – pročišćeni tekst), obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Poslovi lokalnog i područnog (regionalnog) djelokruga uređuju se zakonom (članak 134. stavak 3. Ustava RH), a jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo u okviru zakona, svojim statutima samostalno urediti unutarnje ustrojstvo i djelokrug svojih tijela te ih prilagoditi lokalnim potrebama i mogućnostima (članak 135. Ustava RH).

Sukladno navedenom, jedinice lokalne samouprave dužne su pored ostalih osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti, pod kojima se podrazumijeva i održavanje javnih površina, na način i u postupku utvrđenim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95 – 59/01), kao i posebnim propisima donesenim temeljem citiranog Zakona, odnosno statuta jedinice lokalne samouprave.

Slijedom izloženog, Grad Crikvenica ne predstavlja poduzetnika u smislu odredbe članka 2. ZZTN-a, iz kojeg razloga se prema njemu ne mogu primijeniti odredbe navedenog Zakona, na način kako je to učinilo tuženo tijelo u osporenom rješenju, pa je time što je tako postupilo tuženo tijelo povrijedilo zakon na štetu tužitelja.

Imajući u vidu navedeno, valjalo je temeljem članka 42, stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92), odlučiti kao u točki I. izreke ove presude tj. tužbu tužitelja uvažiti, dok se točka II. izreke koja se odnosi na objavu presude u »Narodnim novinama«, temelji na odredbi članka 37a. stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

 

Broj: Us-8761/2001-9

Zagreb, 25. svibnja 2005.

Predsjednica Vijeća

mr. sc. Mirjana Juričić, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga