Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1630

Temeljem članka 176. stavka 4. Zakona o radu – pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUGA

 

1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra udruga (u daljnjem tekstu: registar).

 

Članak 2.

U registar koji se vodi u ministarstvu nadležnom za rad, odnosno uredu državne uprave u županiji nadležnom za poslove rada (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) upisuju se sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine (u daljnjem tekstu: udruge), ovisno o području djelovanja udruge.

 

2. REGISTAR

 

Članak 3.

Registar se sastoji od:

1. knjiga udruga,

2. knjiga udruga više razine i

3. zbirke isprava.

 

Članak 4.

(1) Knjiga udruga i knjiga udruga više razine (u daljnjem tekstu: knjiga) je tvrdog omota, na kojem je utisnut velikim tiskanim slovima tekst:

1. KNJIGA UDRUGA SINDIKATA

2. KNJIGA UDRUGA POSLODAVACA

3. KNJIGA UDRUGA SINDIKATA VIŠE RAZINE

4. KNJIGA UDRUGA POSLODAVACA VIŠE RAZINE

(obrazac br. 1).

(2) Na prvoj unutarnjoj stranici knjige upisuje se velikim tiskanim slovima naziv nadležnog tijela i rimskim brojem redni broj knjige (obrazac br. 2).

(3) Ovlaštena osoba prije prvog upisa ovjerava prvu unutarnju stranicu knjige svojim potpisom i pečatom.

(4) Stranice knjige, osim prve unutarnje stranice, označene su rednim brojevima od 1 do 100.

 

Članak 5.

Svaka udruga ima stalni registarski broj koji se sastoji od:

– velikih slova US i rednog broja pod kojim je u knjigu udruga sindikata upisan sindikat,

– velikih slova UP i rednog broja pod kojim je u knjigu udruga poslodavaca upisana udruga poslodavaca,

– velikih slova USV i rednog broja pod kojim je u knjigu sindikata više razine upisan sindikat više razine,

– velikih slova UPV i rednog broja pod kojim je u knjigu udruga poslodavaca više razine upisana udruga poslodavaca više razine.

 

Članak 6.

(1) U knjigu udruga upisuju se sljedeći podaci o udruzi (obrazac br. 3):

1. registarski broj

2. naziv udruge

3. skraćeni naziv udruge

4. sjedište udruge

5. datum utemeljenja udruge

6. datum donošenja statuta udruge

7. područje djelovanja udruge

8. naziv izvršnog tijela udruge

9. osobe ovlaštene za zastupanje udruge

10. datum upisa u registar udruga

11. datum prestanka djelovanja udruge

12. potpis ovlaštene osobe.

(2) Upisivanje odgovarajućih podataka u knjigu obavlja ovlaštena osoba čitljivo, tintom, te svaki upis potvrđuje svojim potpisom.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se voditi i na informatičkom mediju.

 

Članak 7.

(1) Upisani tekst u knjigu ne smije se brisati i ispravljati.

(2) Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem potpisa ovlaštene osobe i datuma ispravka, a novi se podaci čitljivo ispisuju iznad precrtanih.

(3) Ako se radi o većim pogreškama upis se poništava precrtavanjem cjelokupne rubrike crvenom kosom crtom te se upis obavlja u prvoj slobodnoj rubrici.

(4) U slučaju kada su rubrike u potpunosti ispunjene upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici na koju se prenosi registarski broj i svi važeći podaci, nakon čega se ispunjena stranica u cijelosti precrtava crvenom kosom crtom.

 

Članak 8.

(1) Promjene koje su nastale nakon prvog upisa u registar upisuju se u rubriku koja se odnosi na promjene odgovarajućih podataka. Nakon upisa novih podataka, rubrika koja sadrži stare podatke precrtava se crvenom kosom crtom.

(2) U slučaju kada su rubrike koje se odnose na promjenu odgovarajućih podataka do kraja popunjene i u slučaju kada udruga mijenja svoj naziv, upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici na koju se prenosi registarski broj i svi važeći podaci, nakon čega se ispunjena stranica precrtava crvenom kosom crtom.

(3) Prestanak udruge upisuje se u odgovarajuću rubriku, nakon čega se s dvije crvene kose crte precrtavaju sve stranice u koje su upisani podaci o udruzi.

 

3. ZAHTJEV ZA UPIS

 

Članak 9.

(1) Zahtjev s prilozima za upis udruge u registar (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi nadležnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje udruge u dva istovjetna primjerka (obrazac br. 4).

(2) Prilozi uz zahtjev podnose se u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj fotokopiji.

(3) Popis utemeljitelja i popis članova izvršnog tijela obvezno sadrži: ime i prezime, datum rođenja, odnosno za strance broj putovnice i ime države koja ju je izdala, prebivalište odnosno boravište i vlastoručni potpis navedenih osoba, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište i MBS.

(4) Prijem zahtjeva potvrđuje ovlaštena osoba stavljanjem otiska prijemnog štambilja u koji upisuje: datum primitka, klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj, te isto potvrđuje svojim potpisom.

(5) Jedan primjerak ovako potvrđenog zahtjeva vraća se stranci i ima značaj potvrde iz članka 177. stavka 4. Zakona o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 137/04)

(6) O zahtjevu za upis udruge u registar nadležno tijelo donosi rješenje koje obvezno sadrži: datum upisa i registarski broj pod kojim se udruga upisuje, naziv udruge, sjedište, područje djelovanja te ime i prezime osoba ovlaštenih za zastupanje.

Članak 10.

(1) Zahtjev s prilozima za upis prestanka djelovanja udruge sukladno članku 192. stavku 1. točka 1. Zakona o radu – pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 137/04) (obrazac br. 4) podnosi nadležnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje udruge u dva istovjetna primjerka.

(2) O upisu u registar prestanka djelovanja udruge nadležno tijelo donosi rješenje koje obvezno sadrži datum upisa, registarski broj udruge, naziv udruge, sjedište, datum prestanka djelovanja udruge te ime i prezime osoba kojima prestaju ovlaštenja za zastupanje udruge.

 

4. PRIJAVA PROMJENE PODATAKA

 

Članak 11.

(1) Prijavu promjene naziva udruge, skraćenog naziva udruge, sjedišta, statuta, područja djelovanja, naziva tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge, s prilozima podnosi nadležnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje udruge (obrazac br. 5).

(2) O upisu u registar promjene podataka iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo donosi rješenje koje obvezno sadrži: datum upisa udruge, registarski broj udruge, naziv i sjedište udruge, datum upisa promjene te podatak koji se mijenja i novi podatak.

 

5. ZBIRKA ISPRAVA

 

Članak 12.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaku udrugu u posebnom omotu.

(2) Na svakom posebnom omotu upisuje se:

– naziv udruge i,

– registarski broj udruge.

(3) U omot se odlaže: po jedan primjerak zahtjeva, svih priloga uz zahtjev te svih donesenih rješenja.

(4) Sve navedene isprave ulažu se kronološkim redom tako da se svaka isprava označava rednim brojem crnom bojom u desnom gornjem uglu i upisuje u popis na unutarnjoj stranici omota zbirke isprava.

 

6. PRIKUPLJANJE I DAVANJE PODATAKA

 

Članak 13.

Nadležna tijela koja vode registre udruga dužna su dva puta godišnje (31. prosinca i 30. lipnja) ministarstvu nadležnom za rad dostaviti podatke iz registra udruga (obrazac br. 6).

 

Članak 14.

(1) Knjige i zbirke isprava registra propisane ovim Pravilnikom smatraju se knjigama, odnosno ispravama trajne vrijednosti.

(2) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje registra dužna je čuvati knjige i zbirke isprava na način da se zaštite od zlouporabe, uništenja i oštećenja.

 

Članak 15.

(1) Na pisani zahtjev osobe koja ima pravni interes nadležno tijelo izdaje izvadak iz registra.

(2) Izvadak iz registra sadrži posljednje podatke koji su upisani u knjigu udruga i odgovaraju najnovijem stanju.

 

Članak 16.

(1) Svaka osoba ima pravo uvida u podatke upisane u registar.

(2) Uvid se obavlja uz obveznu nazočnost ovlaštene osobe zadužene za vođenje registra.

 

7. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

(1) Udruge koje su upisane u registar prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nadležno tijelo će po službenoj dužnosti, u skladu s ovim Pravilnikom, ponovno upisati u knjigu udruga s posljednjim važećim podacima.

(2) Nadležno tijelo će o upisu udruge prema stavku 1. ovoga članka i novom registarskom broju donijeti rješenje.

 

Članak 18.

Obrasci broj 1, 2, 3, 4, 5 i 6 s odgovarajućim sadržajem, tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

 

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registraciji udruga (»Narodne novine«, broj 14/96).

 

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Ministar

Branko Vukelić, v. r.
 

 Napomena: prilozi u obliku slika su ispušteni u ovom neslužbenom info pregledu


 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga