POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1073

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Željko Potočnjak, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija, Agata Račan, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst i Milan Vuković, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi Z. Ž. iz Z., na sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem: P-4686/92 (spojen s predmetom broj: P-3530/94) u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon dana objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe, Z. Ž. iz Z., V. N. 31, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 5.200,00 kuna.

IV. Naknada iz točke II. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Podnositelj je 28. rujna 2002. godine, na temelju odredbe članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnio ustavnu tužbu zbog nedonošenja sudske odluke u razumnom roku.

Podnositelj predlaže da Ustavni sud odredi rok za donošenje presude u predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem: P-3530/94, te da mu odredi primjerenu naknadu zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, koju je Općinski sud u Zagrebu počinio ne odlučivši o pravima i obvezama podnositelja u razumnom roku.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je, u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju očitovanja Općinskog suda u Zagrebu broj: 23 Su-1654/02 od 21. studenoga 2002. godine i broj: 23 Su-1654/02 od 4. veljače 2004. godine, utvrdio sljedeće činjenice koje su pravno relevantne za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava:

– podnositelj je Općinskom sudu u Zagrebu, dana 12. svibnja 1994. godine, podnio tužbu protiv tužene Z. Ž., radi poništenja zemljišno-knjižnog upisa;

– 24. studenoga 1994. godine održano je pripremno ročište na kojem je opunomoćenik tužene dao odgovor na tužbu. Radi utvrđivanja činjeničnog stanja sud je donio rješenje kojim je određen priklop spisa predmeta koji se između istih stranaka vode pred tim sudom pod brojevima: P- 4686/92 i P-2504/93;

– rješenjem suda 6. prosinca 2000. godine, a zatim i od 19. veljače 2001. godine, pozvani su opunomoćenici stranaka da se u roku od 30 dana očituju u svezi daljnjeg tijeka postupka;

– podneskom od 5. ožujka 2001. godine punomoćnica podnositelja izvijestila je sud da joj je podnositelj u ovom predmetu opozvao punomoć;

– sud je rješenjem od 31. kolovoza 2001. godine pozvao tužitelja da se očituje na daljnji tijek postupka. Dostava ovog rješenja bezuspješno je pokušana na dvije adrese podnositelja, te je sud 19. listopada 2001. godine, a zatim i 5. veljače 2002. godine, bez uspjeha pokušao utvrditi adresu podnositelja putem terminala MUP-a. Adresu podnositelja sud je utvrdio uvidom u spise predmeta tog suda broj: P-10471/94 i P-4686/92, te je 20. veljače 2002. godine podnositelju dostavljeno rješenje od 31. kolovoza 2001. godine.

– 13. ožujka 2002. godine novi punomoćnik podnositelja dostavlja podnesak sudu kojim predlaže zakazivanje glavne rasprave;

– rješenjem suda od 26. travnja 2002. godine pozvan je opunomoćenik podnositelja da dostavi adresu podnositelja, na što je odgovoreno podneskom od 15. svibnja 2002. godine,

– 28. rujna 2002. godine podnositelj je podnio ustavnu tužbu zbog nedonošenja odluke Općinskog suda u Zagrebu u predmetu broj: P-3530/94 u razumnom roku;

– nakon podnošenja ustavne tužbe sud je u ovom predmetu održao ročište dana 2. prosinca 2002. godine te 21. veljače i 9. lipnja 2003. godine;

– 18. srpnja 2003. godine, spis predmeta broj: P-3530/94 priklopljen je na spis istog suda broj P-4686/92,

– provjerom u kancelu Općinskog suda u Zagrebu (23. ožujka 2005. godine) dobili smo podatak da je spis P-3530/94, dana 28. siječnja 2004. godine, spojen sa spisom istog Suda, broj: P-4686/92 (postupak između istih stranaka, radi utvrđenja valjanosti darovnog ugovora), te da se sada postupak vodi zajedno pod brojem: P-4686/92;

– ročište u predmetu broj: P-4686/92 zakazano je za 6. listopada 2005. godine.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Za odlučivanje Ustavnog suda o razumnoj duljini sudskog postupka mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Prvostupanjski parnični postupak započeo je 12. svibnja 1994. godine tužbom podnositelja protiv tužene Z. Ž., radi poništenja zemljišnoknjižnog upisa.

Međutim, duljina postupka ne uzima se u obzir od tog dana već od 5. studenoga 1997. godine kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola, broj 1, 4, 6, 7 i 11 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst i 8/99. – ispravak, u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije), koja Konvencija u članku 6. stavku 1. jamči i pravo na suđenje u razumnom roku.

Ustavna tužba podnesena je dana 28. rujna 2002. godine, a do tog dana sudski postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak u ovom pred­metu trajao ukupno osam (8) godina, četiri (4) mjeseca i šesnaest (16) dana, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije pa do dana podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao četiri (4) godine, deset (10) mjeseci i dvadeset tri (23) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Prema stanju spisa predmeta tijekom, ukupnog razmatranog, pravno relevantnog razdoblja, postupak se vodio pred Općinskim sudom u Zagrebu, te u ovom razdoblju sud nije održao niti jedno ročište.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJICE U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositelj ustavne tužbe, kao tužitelj u sudskom postupku nije bitno doprinio duljini trajanja sudskog postupka, međutim podnositelj nije sudu dostavio adresu svog boravišta, niti je požurivao rad suda na ovom predmetu (do ožujka 2002. godine).

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Prema stajalištu Ustavnog suda, radi se o činjenično složenijem građanskopravnom predmetu.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Parnični postupak po tužbi podnositelja vodio se pred Općinskim sudom u Zagrebu od brojem: P-3530/94 i do podnošenja ustavne tužbe (28. rujna 2002. godine) trajao je više od osam godina. Tijekom razmatranog razdoblja u ovom je predmetu održano jedno ročište. Pot­puna neaktivnost suda u ovom predmetu trajala je od prosinca 1994. godine (kada je sud tražio priklop drugih spisa predmeta tog suda) do 6. prosinca 2000. godine (kada je sud pozvao stranke da se zbog proteka vremena, očituju o nastavku postupka), dakle šest (6) godina, odnosno u pravno relevantnom razdoblju tri (3) godine i jedan (1) mjesec.

Imajući u vidu ukupno trajanje postupka pod brojem: P-3530/94, koji se u okviru drugog sudskog predmeta (P-4686/92) i nadalje vodi pred sudom prvog stupnja, Ustavni sud nalazi da vođenje postupka ne udovoljava zahtjevu suđenja u razumnom roku. Stoga Ustavni sud utvrđuje da je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima ili obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-2168/2002

Zagreb, 7. travnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga