POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKEHRVATSKE

1063

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Željko Potočnjak, Agata Račan, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o ustavnoj tužbi S. R. iz M., D., koju zastupa J. F., odvjetnik iz S., na sjednici održanoj 31. ožujka 2005., donio je
 

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Splitu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem: IV P-378/01, (ranije IV P-216/95) u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od jedne (1) godine, računajući od prvoga idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02., 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe, S. R. iz M., D., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. – pročišćeni tekst, 28/01. i broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 6.500,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Podnositeljica je 12. lipnja 2003. godine podnijela ustavnu tužbu na temelju ovlaštenja sadržanog u odredbi članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02., 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon).

U ustavnoj tužbi podnositeljica ističe da Općinski sud u Splitu nije u razumnom roku odlučio o njezinim pravima i obvezama u parničnom postupku radi isplate plaće za razdoblje od 1. rujna 1992. godine, pa nadalje, koji se vodi pod poslovnim brojem: IV P-378/01. Smatra da je nedonošenjem odluke u razumnom roku, povrijeđeno ustavno pravo zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

U ustavnoj tužbi podnositeljica zahtijeva da Ustavni sud odredi Općinskom sudu u Splitu rok za donošenje meritorne odluke u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: IV P-378/01, te traži primjerenu naknadu u iznosu od 15.000,00 kuna zbog povrede naznačenog ustavnog prava koju je počinio Općinski sud u Splitu ne odlučivši o njezinim pravima i obvezama u razumnom roku.
 

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, primjenom članka 63. Ustavnog zakona, utvrdio sljedeće činjenice koje su pravno relevantne za odlučivanje o povredama ustavnih prava podnositeljice:

– dana 16. veljače 1995. godine, podnositeljica je pred Općinskim sudom u Splitu podnijela tužbu s još 52 bivša zaposlenika »J.« – Glavne filijale S. (predmet se vodio pod poslovnim brojem: IV P-216/95),

– rješenjem Općinskog suda u Splitu od 11. studenoga 1998. godine, tužitelji su pozvani na uređenje tužbe,

– prvo ročište bilo je održano 8. ožujka 1999. godine,

– na ročištu od 15. rujna 2000. godine, predmet bivših zaposlenika »J.« - Glavne filijale S. je razdvojen, te se nakon toga parnični postupak podnositeljice vodi pod poslovnim brojem: IV P-378/01,

– da bi se utvrdila pravna osnova i ishodio načelni stav višeg suda, radi ekonomičnosti postupka, postupak je nastavljen samo po tužbama dvoje tužitelja, dok u parničnom postupku podnositeljice sud nije postupao,

– postupak je nastavljen ročištem održanim 16. ožujka 2004. godine,

– rješenjem Općinskog suda u Splitu, broj: IV P-216/95 od 18. lipnja 2004. godine, radi ekonomičnosti postupka spojeni su postupci pedeset i dvoje tužitelja (među kojima je i podnositeljica) protiv J., Glavne filijale S. Točkom II. izreke tog rješenja, određen je prekid postupka, dok je točkom III. izreke određeno da će se postupak nastaviti kad stečajni upravitelj tuženika preuzme postupak ili kad ga sud na prijedlog tužitelja ili po službenoj dužnosti pozove na preuzimanje postupka.
 

OČITOVANJE OPĆINSKOG SUDA U SPLITU

3. Na temelju članka 69. alineje 2. Ustavnog zakona, Ustavni sud je zatražio od Općinskog suda u Splitu da se izjasni o navodima ustavne tužbe.

U očitovanju Općinskog suda u Splitu od 17. rujna 2003. godine navodi se da se radi o sudskoj stvari u kojoj postoji dvojba oko pasivne legitimacije i pravnog sljedništva, da postoje indicije da je nad »J.«u drugoj državi otvoren stečajni postupak, te da se uslijed navedenog otvara pitanje nadležnosti Općinskog suda u Splitu za postupanje, da je u jednom »pilot« predmetu u kojemu je donesena prvostupanjska presuda, Županijski sud u Splitu donio rješenje kojim se prvostupanjska presuda ukida, dok drugi »pilot« postupak nije okončan, te da je od nadležnog suda u Srbiji i Crnoj Gori zatražena obavijest na okolnost otvaranja stečajnog postupka tuženika.
 

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

4. Mjerodavno pravo propisano je odredbom članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i odredbama članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

5. Povredu ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku Ustavni sud razmatra s obzirom na osobite okolnosti svakog pojedinog slučaja.

Razmatranjem razloga ustavne tužbe podnositeljice i dostavljenog očitovanja Općinskog suda u Splitu, Ustavni sud utvrdio je da su se u ovom slučaju ostvarile pretpostavke za njegovo postupanje u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona.

Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:
 

5.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Parnični postupak radi isplate plaće pokrenut je 16. veljače 1995. godine, podnositeljičinom tužbom Općinskom sudu u Splitu. Budući da je ustavna tužba podnesena 12. lipnja 2003. godine, a do tog dana prvostupanjska presuda nije donesena, Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe parnični postupak pred Općinskim sudom u Splitu trajao ukupno osam (8) godina, tri (3) mjeseca i dvadeset i šest (26) dana.

Ustavni sud napominje, međutim, da je Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj 1, 4, 6, 7 i 11 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst, 8/99. – ispravak, u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije) stupio na snagu dana 5. studenoga 1997. godine.

Sukladno navedenom, konvencijsko pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske od dana stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije (5. studenoga 1997. godine). S druge strane, pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku utvrđeno je ustavnim pravom člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 113/00.) 9. studenoga 2000. godine. Iz navedenih razloga ispitivanje razumnosti trajanja sudskih postupaka prije 5. studenoga 1997. godine u pravilu ne bi moglo biti predmetom ustavnosudskih postupaka temeljenih na članku 63. Ustavnog zakona, jer u dotadašnjem pravnom poretku Republike Hrvatske takvo pravo nije postojalo ni kao konvencijsko ni kao ustavno.

Ustavni sud je u konkretnom slučaju ocijenio da se pravno relevantnim razdobljem s aspekta povrede prava na razumnu duljinu trajanja sudskog postupka smatra razdoblje od 5. studenoga 1997. godine (to jest, od dana stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije) do 12. lipnja 2003. godine (to jest, do dana podnošenja ustavne tužbe), što ukupno iznosi pet (5) godina, sedam (7) mjeseci i šest (6) dana.
 

5.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Ustavni sud utvrđuje da je u razmatranom, pravno relevantnom raz­doblju, Općinski sud u Splitu imao dva razdoblja potpune neaktivnosti (od 5. studenoga 1997. godine do 11. studenoga 1998. godine i od 15. rujna 2000. godine do 12. lipnja 2003. godine).
 

5.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE

Prema ocjeni ovog suda podnositeljica ustavne tužbe, kao stranka u parničnom postupku, svojim ponašanjem nije pridonijela duljini sudskog postupka.
 

5.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da se radi o složenoj sudskoj stvari, međutim, ocjena je Suda da unatoč složenosti, sudski postupak traje nerazumno dugo, pri čemu je osobito važna činjenica potpune neaktivnosti nadležnog suda u razdoblju dužem od tri godine.

6. Ustavni sud utvrđuje da radni spor, koji se pod poslovnim brojem: IV P-374/01 vodi pred Općinskim sudom u Splitu, traje preko osam godina, dok pravno relevantno razdoblje s aspekta povrede prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku iznosi pet (5) godina, sedam (7) mjeseci i šest (6) dana.

S obzirom na činjenicu da postupak u kojemu je zakonom propisana hitnost u postupanju, u prvom stupnju traje preko osam godina, te da Ustavni sud nije našao okolnosti koje bi opravdale dugotrajnost tog sudskog postupka, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno ustavno pravo podnositeljice da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njezinim pravima ili obvezama, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Polazeći od mjerodavnih odredaba Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91., 91/92., 112/99. i 117/03.), Ustavni sud napominje da činjenica što je Općinski sud u Splitu donio rješenje o prekidu postupka ne može imati utjecaja na dužnost suda da odluči o podnositeljičinim pravima i obvezama u razumnom roku odnosno da u razumnom roku okonča predmetni parnični postupak.

Slijedom iznijetog, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donesena je odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

7. Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku Ustavni sud u pravilu određuje za razmatrano, pravno relevantno razdoblje, uz iznimnu mogućnost uvažavanja nerazumno dugog razdoblja potpune neaktivnosti suda i prije 5. studenoga 1997. godine, što ovisi o osobitim okolnostima svakog pojedinog slučaja. Određivanje primjerene naknade nije ovisno o vrsti postupka i imovinskom interesu stranaka, već je to satisfakcija strankama koja se dosuđuje zbog dužine postupka i neefikasnosti pravosudnog sustava Republike Hrvatske.

Pri utvrđivanju visine naknade, na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, Ustavni sud uzima u obzir sve okolnosti slučaja, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

Iznos pravične naknade, kojeg je podnositeljica zahtijevala u ustavnoj tužbi, u dijelu koji prelazi iznos utvrđen u točki III. izreke ove odluke, Sud je ocijenio neprimjerenim.

Slijedom svega iznijetoga, sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

8. Predsjednik Općinskog suda u Splitu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

9. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbi članka 29. stavka 1. Ustavnog zakona.
 

Broj: U-IIIA-2117/2003

Zagreb, 31. ožujka 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Suda

dr. sc. Petar Klarić, v. r.
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga