POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE

1016

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99), i članka 4. stavka 2. Uredbe o osnivanju Agencije za strukovno obrazovanje (»Narodne novine« br. 10/05), Upravno vijeće Agencije je na sjednici održanoj 13. travnja 2005. godine donijelo

STATUT

AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Agencije za strukovno obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) uređuje se unutarnji ustroj, djelatnost Agencije, ovlasti i način odlučivanja tijela Agencije, osnivanje i djelatnost podružnica Agencije, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije.

Članak 2.

Agencija je javna ustanova.

Članak 3.

Osnivač Agencije je Vlada Republike Hrvatske.

Osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 4.

Agencija ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST

 

Naziv

 

Članak 5.

Naziv Agencije je Agencija za strukovno obrazovanje.

Skraćeni naziv Agencije je: ASO.

 

Sjedište

 

Članak 6.

Sjedište Agencije je u Zagrebu.

 

Pečat i štambilj

 

Članak 7.

Agencija ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm, s natpisom »Agencija za strukovno obrazovanje« u gornjem, a »Zagreb« u donjem dijelu oboda, i služi za redovno poslovanje Agencije.

Agencija ima pečat okruglog oblika promjera 38 mm, s crtežom grba Republike Hrvatske u središtu i natpisom »Republika Hrvatska« u gornjem, a Agencija za strukovno obrazovanje u donjem dijelu oboda, i služi za ovjeravanje javnih isprava koje Agencija izdaje u obavljanju svoje djelatnosti.

Članak 8.

Agencija ima štambilj pravokutnog oblika koji sadrži naziv Agencije te prostor za upisivanje evidencijskoga broja i datum primitka pismena.

Članak 9.

Broj pečata i štambilja te način njihove uporabe uređuju se poseb­nom odlukom ravnatelja Agencije.

Ako Agencija rabi više pečata istovjetnog promjera, svaki od tih pečata mora biti označen rednim brojem koji se stavlja u pečat iznad grba Republike Hrvatske odnosno za pečate bez grba, redni broj se stavlja ispod riječi »Zagreb«.

Za čuvanje i pravilnu upotrebu pečata i štambilja odgovoran je ravnatelj Agencije ili osoba koju ravnatelj ovlasti.

 

Djelatnost

 

Članak 10.

Djelatnost Agencije je planiranje, razvijanje, organiziranje, praćenje i vrednovanje školskog i izvanškolskog sustava na području strukovnog obrazovanja.

U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Agencija:

1. obavlja analitičke, razvojne i istraživačke poslove

2. priprema prijedloge za standarde zanimanja

3. priprema prijedloge obrazovnih programa

4. usklađuje prijedloge stručnih rješenja na području profesionalnog i strukovnog obrazovanja

5. priprema analize poslovnih procesa (područja rada) te područja struke

6. osigurava informacije (nezavisne) za tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor, te po potrebi izrađuje relevantna izvješća po pojedinim temama u vezi sa strukovnim obrazovanjem

7. prati, surađuje i sudjeluje na provedbi programa i projekata vezanih uz područje strukovnog obrazovanja

8. obavlja savjetodavnu djelatnost

9. provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje u području strukovnog obrazovanja

10. inovira, prati i vrednuje provedbu strukovnog obrazovanja

11. obavlja stručne ispite i unaprjeđivanje nastavnika koji predaju strukovne predmete

12. surađuje s ministarstvima i drugim ustanovama i partnerima na poslovima od zajedničkog interesa.

 

III. UNUTARNJE USTROJSTVO AGENCIJE

Članak 11.

Unutarnji ustroj Agencije uređuje se ovim Statutom i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

 

Ustrojstvene jedinice

 

Članak 12.

Agencija se ustrojava sa sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

– Ured ravnatelja,

– Odjel za stručne, administrativne i pomoćne poslove, sa sljedećim odjeljkom:

·        Odjeljak za informatičku potporu i dokumentiranje

 0 – Odjel za istraživanje i razvoj strukovnog obrazovanja sa sljedećim odjeljcima:

·        Odjeljak za partnerstvo,

o       Odjeljak za obrazovne programe,

o       Odjeljak za stručno pedagošku pomoć i trajnu izobrazbu nastavnika

o       Odjeljak za regionalni razvoj

– Odjel za međunarodnu suradnju.

Članak 13.

U Agenciji se mogu osnivati i drugi odjeli, odjeljci, službe i centri radi obavljanja određenog posla Agencije ili radi provedbe određenog projekta.

 

Podružnice

 

Članak 14.

Agencija može osnivati i podružnice radi obavljanja djelatnosti odnosno dijela djelatnosti Agencije na određenom području Republike Hrvatske.

Podružnica nije pravna osoba te djelatnošću i poslovanjem podružnica prava i obveza stječe Agencija.

 

IV. UPRAVLJANJE AGENCIJOM

 

Upravno vijeće

 

Članak 15.

Agencijom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće čine predsjednik i šest članova.

Članak16.

Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Upravno vijeće donosi godišnji Program rada Agencije, kojim se detaljno uređuju aktivnosti i poslovi Agencije za kalendarsku godinu, nadzire izvršenje Programa, odlučuje o financijskom planu, donosi završni račun Agencije, određuje vrstu usluga koje Agencija pruža uz naknadu i utvrđuje visinu naknade za pružene usluge, te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Agencije.

Članak17.

Član Upravnog vijeća može sam zatražiti razrješenje.

Članove Upravnog vijeća osnivač može opozvati i imenovati nove članove.

Članak 18.

Ako se iz bilo kojeg razloga smanji broj članova Upravnog vijeća, Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa imenuje novog člana.

Mandat novoimenovanog člana Upravnog vijeća traje do isteka mandata na koji je bio imenovan raniji član.

Na dopunsko imenovanje članova Upravnog vijeća, primjenjuju se odredbe članka 16., stavak 1. i 2. ovoga Statuta.

Upravno vijeće dužno je izvijestiti osnivača o potrebi imenovanja novoga člana u roku od 8 dana od dana saznanja.

Članak 19.

Upravno vijeće Agencije:

– donosi Statut Agencije uz suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Agencije

– donosi ostale opće akte Agencije, a na prijedlog ravnatelja Agencije

– donosi Program rada Agencije, kojim se detaljno uređuju aktivnosti i poslovi Agencije za kalendarsku godinu

– nadzire izvršenje Programa rada

– utvrđuje plan razvoja Agencije

– donosi financijski plan i usvaja godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Agencije (odlučuje o financijskom planu)

– donosi završni račun Agencije

– određuje vrstu usluga koje Agencija pruža uz naknadu i utvrđuje visinu naknade za pružene usluge

– imenuje i razrješava ravnatelja, te na prijedlog ravnatelja zamjenika ravnatelja Agencije

– kao tijelo drugog stupnja odlučuje o pravima radnika iz radnog odnosa i u svezi s radom

– odlučuje o drugim pitanjima rada i poslovanja Agencije u skladu s Uredbom o osnivanju Agencije, Statutom i drugim općima aktima Agencije.

Članak 20.

O pitanjima iz svoje nadležnosti članovi Upravnog vijeća odlučuju na sjednicama.

Sjednice Upravnog vijeća saziva i njima predsjedava predsjednik Upravnog vijeća.

Upravno vijeće odlučuje javnim glasovanjem, i to većinom glasova ukupnog broja članova.

Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik.

Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

 

Ravnatelj

 

Članak 21.

Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj Agencije.

Ravnatelj vodi i odgovoran je za stručni rad Agencije.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Agencije.

Nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 22.

Ravnatelj Agencije:

– organizira i vodi rad i poslovanje Agencije

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije

– predstavlja i zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima te drugim osobama

– u granicama svojih ovlasti, može pisanom punomoći ovlastiti drugu osobu u Agenciji ili izvan Agencije za zastupanje Agencije u pravnom prometu

– predlaže Upravnom vijeću Program rada, plan razvoja i financijski plan Agencije

– podnosi Upravnom vijeću godišnje izvješće i izvješće o financijskom poslovanju

– predlaže Upravnom vijeću donošenje odnosno izmjene i dopune Statuta odnosno općih akata

– predlaže Upravnom vijeću imenovanje i razrješenje zamjenika ravnatelja Agencije

– sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja

– kao tijelo prvog stupnja, sklapa ugovore o radu i odlučuje o pravima radnika iz radnog odnosa i u svezi s radom

– bira vanjske suradnike iz reda znanstvenika i stručnjaka za obavljanje pojedinih poslova u svezi s djelatnošću i poslovanjem Agencije

– obavlja i druge poslove u skladu s Uredbom i ovim Statutom.

Članak 23.

– Ravnatelja Agencije imenuje Upravno vijeće Agencije na razdoblje od četiri godine, na način i u postupku utvrđenom Statutom Agencije i može biti ponovno imenovan

– Ravnatelja Agencije razrješava Upravno vijeće Agencije, na način i u postupku utvrđenom Statutom Agencije.

Članak 24.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

Članak 25.

Ravnatelj Agencije imenuje se na temelju javnog natječaja.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi Upravno vijeće najmanje tri mjeseca prije isteka mandata koji je u tijeku.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Sadržaj natječaja mora biti sukladan Uredbi o osnivanju Agencije i ovome Statutu.

Članak 26.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja temeljem ponovnog natječaja, Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najdulje do godinu dana.

Članak 27.

Ravnatelj može osnivati stručna tijela za izradu nacrta pojedinih akata ili za izradu prijedloga rješenja iz svojega djelokruga.

Članak 28.

U slučajevima i po postupku propisanim zakonom, ravnatelj može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je imenovan.

Ravnatelj može sam zatražiti da ga se razriješi prije isteka mandata.

U slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka mandata, Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, i u roku od 30 dana raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.

 

Zamjenik ravnatelja

 

Članak 29.

Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove sukladno ovlaštenju ravnatelja Agencije.

Članak 30.

Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Predstojnici podružnica

Članak 31.

Predstojnik vodi i organizira djelatnost i poslovanje podružnice.

Članak 32.

Predstojnika podružnice imenuje i razrješuje Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja Agencije.

 

Stručno vijeće

 

Članak 33.

Stručno vijeće je kolegijalno stručno tijelo Agencije.

Stručno vijeće:

– raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Agencije sukladno Uredbi o osnivanju Agencije, Statutu i drugim općim aktima Agencije

– daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti Agencije.

– obavlja druge poslove određene zakonom i aktom o osnivanju.

Članak 34.

Stručno vijeće čine ravnatelj, voditelji odjela i predstojnici podružnica Agencije.

Stručno vijeće odlučuje na sjednicama javnim glasovanjem, i to većinom glasova nazočnog broja članova.

Stručnom vijeću predsjedava ravnatelj Agencije.

Članak 35.

Agencija može osnivati savjetodavna stručna tijela sa svrhom pomaganja Agenciji u obavljanju poslova iz područja njene djelatnosti.

Savjetodavno stručno tijelo čini 7 članova od kojih je ravnatelj Agencije ujedno i predsjednik istog.

Članove savjetodavnih stručnih tijela imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja Agencije.

 

Imovina Agencije

 

Članak 36.

Imovinu Agencije čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga ili pribavljena iz drugih izvora u skladu s odredbama ovoga Statuta.

O imovini Agencije dužni su skrbiti svi radnici Agencije.

Članak 37.

Ugovore o nabavi sredstava potrebnih za obavljanje djelatnosti Agencija ne može sklapati prije nego se za tu svrhu osiguraju potrebna financijska sredstva, u skladu sa zakonom.

Članak 38.

Ravnatelj Agencije odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine Agencije u slučajevima kada pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 200.000,00 kuna.

Ravnatelj Agencije, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine Agencije u slučajevima kada pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 500.000,00 kuna.

Za stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje nekretnina i druge imovine Agencije čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos iz prethodnog stavka ovoga članka, potrebna je prethodna suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 39.

Agencija će koristiti svoja sredstva, uključivo i dobit ostvarenu svojim poslovanjem, isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije, sukladno Uredbi o osnivanju Agencije i Statutu Agencije.

Dobit Agencije utvrđuje se financijskim izvješćem na kraju financijske godine.

O raspoređivanju ostvarene dobiti odlučuje Upravno vijeće.

Ostvarena dobit može se koristiti samo za razvoj i unaprjeđenje djelatnosti Agencije.

Članak 40.

Agencija za svoje obveze prema trećima odgovara cijelom svojom imovinom.

Osnivač Agencije solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

Članak 41.

Gubici Agencije pokrivaju se iz sredstava Agencije.

 

Javnost rada

 

Članak 42.

Rad Agencije je javan.

Agencija će obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti:

– putem sredstava javnog priopćavanja

– održavanjem stručnih skupova i savjetovanja

– izdavanjem publikacija

– na drugi primjeren način.

Članak 43.

Agencija je dužna s obzirom na karakter svoje djelatnosti, pravodobno i na pogodan način obavještavati građane, pravne osobe i druge korisnike o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju djelatnosti za koju je osnovana.

Agencija je dužna u primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova za koje je osnovana, te dati potrebne podatke i upute.

Podatke i obavijesti o radu i poslovanju Agencije daje ravnatelj ili osoba koju on za to ovlasti.

Članak 44.

O uvjetima i načinu rada Agencije, Upravno vijeće i ravnatelj izvješćuju radnike:

– objavljivanjem općih akata

– objavljivanjem odluka i zaključaka

– na drugi primjeren način.

Članak 45.

Upravno vijeće i ravnatelj dužni su u okviru svojih ovlasti davati mjerodavnim tijelima, na njihov zahtjev, određene podatke.

Članak 46.

Za javnost rada Agencije odgovorni su Upravno vijeće i ravnatelj.

 

Poslovna tajna

 

Članak 47.

Poslovnom tajnom smatraju se:

– podaci i isprave koji su zakonom ili drugim propisom određeni kao poslovna tajna

– podaci i isprave čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi štetilo radu, interesima i ugledu Agencije

– podaci i isprave koje ravnatelj Agencije proglasi poslovnom tajnom.

Članak 48.

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Agencije, bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

Čuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Agenciji.

Neovlašteno otkrivanje poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze i može biti razlogom za otkazivanje ugovora o radu.

Članak 49.

Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne priopćavanje podataka ili isprava koje se smatraju poslovnom tajnom ako se ti podaci i isprave priopćavaju osobama ili tijelima kojima se mogu ili moraju priopćiti na temelju propisa ili ovlaštenja koja proizlaze iz funkcije koju oni obavljaju.

 

Zaštita okoliša

 

Članak 50.

Radnici Agencije imaju pravo i obvezu osigurati uvjete za čuvanje i razvitak prirodnih i radom stvorenih vrijednosti okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla i vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.

Zaštita okoliša podrazumijeva zajedničko djelovanje svih radnika Agencije.

Članak 51.

Programi rada Agencije u zaštiti okoliša sastavni su dio programa rada i razvoja Agencije.

 

Opći i pojedinačni akti Agencije

 

Članak 52.

Opći akti Agencije jesu:

– Statut

– pravilnici

– poslovnici

– odluke kojima se na općenit način uređuju odnosi u Agenciji.

Članak 53.

Opće akte, ovlaštena tijela donose u svezi s:

– izvršenjem zakonskih, podzakonskih i drugih propisa

– izvršenjem odredbi ovoga Statuta

– uređivanjem odnosa u Agenciji.

Članak 54.

Opći akti objavljuju se na oglasnim pločama u sjedištu Agencije i podružnicama.

Članak 55.

Opći akti u pravilu stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije.

Opći akti primjenjuju se s danom njihova stupanja na snagu ako aktom nije određen neki drugi dan početka primjene.

Statut i opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Članak 56.

Opći akti Agencije, osim Statuta, jesu:

– Pravilnik o radu

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

– Pravilnik o zaštiti na radu

– Pravilnik o zaštiti od požara

– Pravilnik o unutarnjem nadzoru

– drugi opći akti.

Članak 57.

Tumačenje općih akata daje tijelo koje je akt donijelo.

Članak 58.

Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina pitanja i prava radnika donosi Upravno vijeće ili ravnatelj, sukladno Statutu i drugim općim aktima.

Članak 59.

Na sjednicama kolegijalnih tijela vodi se zapisnik.

Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i način rada pojedinog tijela iz stavka 1. ovoga članka.

Zapisnik mora sadržavati osnovne podatke o radu tijela na sjednici. U zapisnik se unose podaci o nazočnim i izočnim članovima tijela i drugim osobama, dnevni red, odluke i zaključci, način odlučivanja, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

Zapisnik potpisuju predsjedavajući sjednice i zapisničar.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 60.

Opći akti Agencije donijet će se u roku od 6 mjeseci od dana donošenja Statuta Agencije.

Članak 61.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a nakon dobivene suglasnosti osnivača.

Zagreb, 13. travnja 2005.

Predsjednik

Upravnog vijeća

mr. sc. Krešimir Rašan, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga