POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1009

Na temelju članka 41. stavak 4. i članka 46. stavak 2. i 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03.), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA OVLAŠĆIVANJA PRAVNIH OSOBA ZA OVJERAVANJE MANOMETARA, VAKUUMOMETARA, MANOVAKUUMOMETARA, MJERNIH PRETVORNIKA TLAKA, UREĐAJA ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA I TLAKOMJERA ZA GUME
 

I. OPĆE ODREDBE
 

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za ovjeravanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjera za gume (u daljnjem tekstu: mjerila tlaka), rokovi i način dostavljanja podataka o ovjerenim mjerilima Državnom zavodu za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) te obvezu sudjelovanja u usporednim mjerenjima.

Članak 2.

Ovlaštene pravne osobe, u smislu ovoga pravilnika, ovjeravaju mjerila tlaka kao zakonita mjerila, ispituju usklađenost mjerila tlaka s propisima, provode službena mjerenja i vode evidenciju ovjerenih mjerila tlaka kao zakonitih mjerila.

Ovlaštene pravne osobe, u smislu ovoga pravilnika, ne smiju se baviti proizvodnjom, uvozom, prodajom ili popravkom mjerila tlaka.
 

II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNITI OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA

Članak 3.

Ovlaštena pravna osoba mora ispuniti zahtjeve propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1. stručnu i tehničku osposobljenost

2. opremu za ispitivanje mjerila tlaka

3. prostorije za ispitivanje mjerila tlaka

4. radnike

5. propisanu dokumentaciju.

Članak 4.

Stručna i tehnička osposobljenost pravne osobe dokazuje se potvrdom nadležnog tijela za akreditaciju Republike Hrvatske za područje mjerenja koje je predmet ovlaštenja.

Članak 5.

Potrebna oprema za ispitivanje mjerila tlaka je:

1. etalon tlaka, primjerice tlačna vaga, precizni manometar, tlačna pumpa ili vakuum crpka (hidraulična i/ili pneumatska) s mjernim pretvornikom tlaka ili koji drugi odgovarajući etalon tlaka, ovisno o vrsti mjerila tlaka za koje se traži ovlaštenje

2. potreban pribor i alat za pregled, popravak i ispitivanje mjerila tlaka, kao što su primjerice razni nastavci, spojni elementi, adapteri, ključevi i slično.

Za ispitivanje tlakomjera za krvni tlak potrebno je sljedeće:

3. zaporni sat (štoperica)

4. uređaj (naprava) za zadavanje tlaka, npr. ručna pumpa s ispusnim ventilom

5. čvrste metalne posude obujma 500 ml odnosno 100 ml

6. posude za prihvat i čuvanje istekle žive.

Za ispitivanje mjerila apsolutnog tlaka potrebno je:

7. barometar (mjerilo atmosferskog tlaka)

Za ispitivanje mjernih pretvornika tlaka bez pokaznog uređaja potrebno je:

8. etalonsko mjerilo struje (napona).

Etaloni s kojima se ovjeravaju mjerila tlaka moraju biti umjereni.

Članak 6.

Ovlaštena pravna osoba treba biti opremljena osobnim računalom (PC) s mogućnošću spajanja na internet i povezivanja s bazom podataka Zavoda.

Članak 7.

Ovlaštena pravna osoba mora imati radnu prostoriju za ispitivanje mjerila tlaka koja mora ispunjavati ove uvjete:

1. mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje i ovjeravanje mjerila tlaka

2. mora biti dovoljno prostrana za smještaj potrebne opreme

3. mora biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja

4. u prostoriji i njezinoj okolici izvori vibracija ne smiju utjecati na točnost mjerenja

5. mora imati namještaj za smještaj mjerila tlaka koja se ispituju

6. mora imati namještaj za smještaj mjerila tlaka koja su ovjerena

7. u radnoj prostoriji mora biti smješten kontrolni termometar za mjerenje temperature zraka radnog okoliša mjernog područja od 10 C do 30 C kojemu najmanji podjeljak pokazuje najviše 0,5 C

8. u radnoj prostoriji mora biti smješten uređaj za mjerenje relativne vlažnosti zraka u radnom okolišu

9. mora imati dnevnu i električnu rasvjetu.

Članak 8.

Temperatura radnog okoliša u radnoj prostoriji za vrijeme ispitivanja mjerila tlaka mora biti u granicama od 15 oC do 25 oC.

Članak 9.

Izvori grijanja prostorije za ispitivanje mjerila tlaka moraju biti najmanje 1,5 m udaljeni od opreme, tj. od mjesta gdje se obavlja ispitivanje mjerila tlaka i moraju omogućiti ujednačeno zagrijavanje prostorije za ispitivanje mjerila tlaka.
 

III. RADNICI

Članak 10.

Ovlaštena pravna osoba mora imati najmanje dva zaposlena ovlaštena mjeritelja koji obavljaju poslove ispitivanja i ovjeravanja mjerila tlaka.

Jedan radnik iz stavka 1. ovoga članka mora imati najmanje VSS tehničkog smjera, a drugi mora imati najmanje SSS tehničkog smjera.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja mjerila tlaka i moraju poznavati propise o postupcima i metodama ispitivanja mjerila tlaka te imati uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Ako radnik nema položen stručni ispit iz stavka 3. ovoga članka, ispit mora položiti u roku godine dana od dana pravomoćnosti rješenja.
 

IV. DOKUMENTACIJA

Članak 11.

Ovlaštena pravna osoba mora imati ovu dokumentaciju:

1. registracijski akt

2. radne knjižice zaposlenih osoba

3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja mjerila tlaka

4. naputak proizvođača o upotrebi opreme za ispitivanje mjerila tlaka

5. dokumentaciju o održavanju i praćenju ispravnosti opreme za ispitivanje mjerila tlaka

6. obrasce zahtjeva za ovjeravanje mjerila tlaka i izvješća o ispitivanju mjerila tlaka

7. rješenja o odobrenju tipa mjerila za mjerila tlaka koja se ovjeravaju kod ovlaštene pravne osobe

8. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i datumima umjeravanja i potvrde o umjeravanju za svaki etalon koje je sastavni dio ove opreme.

Članak 12.

Ovlaštena pravna osoba tijekom svog rada mora:

1. ovjeravati mjerila tlaka koja imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mjerila, u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja mjerila tlaka

2. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost ovlaštene pravne osobe da ispuni uvjete propisane ovim pravilnikom te upotrebljavati samo etalone za ispitivanje mjerila tlaka s važećom potvrdom o umjeravanju

3. dostavljati Zavodu izvješća o ovjerenim mjerila tlaka najmanje dva puta godišnje

4. dostavljati Zavodu popis svojih etalona s važećom potvrdom o umjeravanju najmanje jednom godišnje

5. najmanje jednom godišnje sudjelovati u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda

6. čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje 3 godine od dana izdavanja izvješća.
 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovlaštenoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje o ovlaštenju koje vrijedi 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 14.

Do ovlaštenja pravnih osoba, u smislu odredaba ovoga pravilnika, a najdulje šest mjeseci, poslove ovlaštene pravne osobe obavljat će pravne osobe koje je za poslove ovjeravanja mjerila tlaka ovlastio Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 1. do 3., 5. do 11. te 13. do 16. Pravilnika o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba i servisa, o postupku ispitivanja i ovjeravanja, o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre, mjerne pretvornike tlaka, uređaje za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjere za gume (»Narodne novine« br. 142/04.), a koje se odnose na ovlaštene pravne osobe.

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

Klasa: 011-02/05-07/13

Urbroj: 558-03/11-05-1

Zagreb, 14. travnja 2005.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga