POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

582

Na temelju članka 8. stavka 3. Pravilnika o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (»Narodne novine« broj 170/04), Vijeće za elektroničke medije donosi

ODLUKU

O NAČINU VREDNOVANJA PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA RASPODJELU SREDSTAVA FONDA ZA POTICANJE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI ELEKTRONIČKIH MEDIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način vrednovanja prijava na javni natječaj za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (u daljnjem tekstu: Fond).

Članak 2.

Sredstva Fonda čine:

– sredstva iz državnog proračuna,

– sredstva koja Hrvatska radiotelevizija prikupi na ime pristojbe na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine« broj 25/03) u iznosu od 3%,

– neutrošena sredstva Vijeća za elektroničke medije iz članka 58. stavak 7. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 122/03).

Sredstva Fonda u jednakom omjeru raspoređivat će se za poticanje pluralizma i raznovrsnosti radijskih i televizijskih programa.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju iz članka 1. ove Odluke imaju svi registrirani nakladnici radija i televizije od lokalne do regionalne razine koncesije (dio grada – D, mjesna razina – M, lokalna razina – L, gradska razina – G, šire područje grada – ŠPG, županijska razina – ŽR, regionalna razina – RR).

Članak 4.

Sadržaj prijave na javni natječaj i popis natječajne dokumentacije koja se prilaže uz prijavu za pojedine programske sadržaje Vijeće pobliže utvrđuje i objavljuje kao sastavni dio teksta javnog natječaja.

II. KRITERIJI RASPODJELE SREDSTAVA FONDA

Članak 5.

Nakladnici radija i televizije iz ove Odluke mogu ostvariti pravo na sredstva Fonda kojima se potiče vlastita proizvodnja i objavljivanje programskih sadržaja elektroničkih medija na lokalnoj i regionalnoj razini koji su od javnog interesa, te za poticanje zapošljavanja visokoobrazovanih stručnih djelatnika na temelju sljedećih kriterija i mjerila izraženih u bodovima:

  ostvarivanje prava građana na javno
          informiranje                                                         od 5 do 35 bodova

  programski sadržaji namijenjeni
          nacionalnim manjinama u
          Republici Hrvatskoj                                             od 5 do 15 bodova

  poticanje posebnih programa na
          područjima od posebne državne

    skrbi                                                                   od 5 do 20 bodova

– poticanje kulturnog stvaralaštva                            od 5 do 22 boda

  razvoj obrazovanja, znanosti
          i umjetnosti                                                          od 5 do 18 bodova,

  poticanje zapošljavanja visokoobrazovanih stručnih djelatnika u elektroničkim medijima na lokalnoj regionalnoj razini po zaposlenom, a sukladno članku 11. ove Odluke.

Vijeće će u ocjenjivanju programskih sadržaja iz ove Odluke kao opće kriterije raspodjele uzimati u obzir kvalitetu i omjer tih sadržaja koji su sastavni dio programske osnove odobrene od Vijeća kao i sadržaja kojima se mijenja ili dopunjuje programska osnova uz prethodnu suglasnost Vijeća, vlasničku strukturu, te razinu koncesije nakladnika.

1. Ostvarivanje prava građana na javno informiranje

Članak 6.

Za proizvodnju i objavljivanje programskih sadržaja kojima se ostvaruje pravo građana na javno informiranje nakladnici radija i televizije iz ove Odluke mogu ostvariti od 5 do 35 bodova za raspodjelu sredstava Fonda.

Osim općih kriterija iz članka 5. stavka 2. ove Odluke, Vijeće će za vrednovanje programskih sadržaja iz ovoga članka uzeti u obzir i broj stanovnika na području na kojem nakladnik ostvaruje koncesiju.

2. Programi za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Članak 7.

Za programske sadržaje za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj nakladnik može ostvariti od 5 do 15 bodova za raspodjelu sredstava Fonda.

Vijeće će posebno vrednovati prijave nakladnika na pod­ručjima na kojima su brojčano zastupljeniji pripadnici nacionalnih manjina.

3. Posebni programi na područjima od posebne državne skrbi

Članak 8.

Za programske sadržaje koji su od značaja za područja od posebne državne skrbi nakladnici radija i televizije mogu ostvariti od 5 do 20 bodova za raspodjelu sredstava Fonda.

Vijeće će prilikom vrednovanja sadržaja iz prethodnog stav­ka uzeti u obzir razinu razvijenosti te broj platitelja RTV pristojbe s područja na kojem nakladnik ostvaruje koncesiju.

4. Poticanje kulturnog stvaralaštva

Članak 9.

Za programske sadržaje koji potiču kulturno stvaralaštvo nakladnik može ostvariti od 5 do 22 boda za raspodjelu sredstava Fonda.

Vijeće će posebno vrednovati sadržaje koji promiču kulturnu baštinu, kulturne manifestacije, njegovanje i očuvanje zavičajnih tradicija, kao i suvremene kulturne projekte.

5. Razvoj obrazovanja, znanosti i umjetnosti

Članak 10.

Za programske sadržaje namijenjene razvoju obrazovanja, znanosti i umjetnosti nakladnik može ostvariti od 5 do 18 bodova za raspodjelu sredstava Fonda.

Vijeće će posebno vrednovati sadržaje koji su naglašenije edukativni te koji pridonose popularizaciji znanosti i umjetnosti.

6. Poticanje zapošljavanja visokoobrazovanih stručnih djelatnika u elektroničkim medijima na lokalnoj i regionalnoj razini

Članak 11.

Nakladnici radija i televizije za zaposlenoga visokoobrazo­va­nog djelatnika ostvaruju pravo na 0,5, a za planiranog na 1 bod po djelatniku.

Ako se na natječaj prijavi nejednak broj nakladnika radija i televizije, vrijednost boda za zaposlenika radija i zaposlenika televizije je različita i utvrđuje se na temelju koeficijenta koji se izračunava međusobnim omjerom broja prijavljenih nakladnika.

Vijeće će posebno vrednovati zapošljavanje visokoobrazovanih djelatnika na nerazvijenim područjima kao i zapošljavanje visokoobrazovanih djelatnika s invaliditetom.

Razvijenost područja ocjenjuje se na temelju statističkih podataka o BDP-u.

III. RASPISIVANJE NATJEČAJA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA

Članak 12.

Godišnji javni natječaj za raspodjelu sredstava Fonda prema kriterijima i uvjetima iz ove Odluke raspisuje se odlukom Vijeća do 15. svibnja tekuće godine.

Javni natječaj objavljuje se u »Narodnim novinama«. Tekst natječaja dostavlja se i strukovnim udrugama nakladnika koje okupljaju većinu radijskih ili televizijskih postaja u Republici Hrvatskoj.

Udruge iz prethodnog stavka mogu se natjecati na dio sredstava Fonda iz članka 2. stavak 1. točka 3. ove Odluke i to za programe razvoja i poticanja raznolikosti i pluralizma elektro­ničkih medija.

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj za raspodjelu sredstava Fonda je 45 dana od dana objave natječaja.

Prijava s natječajnom dokumentacijom dostavlja se u jednom originalnom primjerku i sedam preslika.

Članak 13.

Odluku o dodjeli sredstava Fonda donosi Vijeće u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

Vijeće donosi odluku o visini sredstava za svakog sudionika javnog natječaja na temelju dodijeljenih bodova prema kriterijima i mjerilima iz ove Odluke.

Odluka Vijeća o dodjeli sredstava dostavlja se svim sudionicima natječajnog postupka koji ispunjavaju uvjete iz natječaja. Treće osobe imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i konačnu odluku po okončanju natječajnog postupka i to u prostorijama Vijeća uz prethodnu najavu.

Članak 14.

Protiv odluke Vijeća o raspodjeli sredstava Fonda sudionici natječajnog postupka nemaju pravo žalbe, jer je konačna, ali mogu pokrenuti upravni spor.

Članak 15.

Na temelju odluke o dodjeli sredstava u kojoj se pored visine dodijeljenih sredstava posebno utvrđuje namjena i dinamika korištenja sredstava, Vijeće i nakladnik sklapaju ugovor o korištenju sredstava.

Rok u kojem nakladnik treba iskoristiti odobrena sredstva ne može biti dulji od šest mjeseci.

Članak 16.

Vijeće obavlja kontrolu upotrebe odobrenih sredstava Fonda.

Ukoliko se nakladnik ne pridržava ugovora o korištenju dodijeljenih sredstava, Vijeće ima pravo raskinuti ugovor i zatražiti povrat dodijeljenih sredstava uz pripadajuću zakonsku kamatu.

Sredstva se vraćaju u roku 15 dana od dana dostave odluke Vijeća o povratu sredstava.

Protiv odluke o povratu sredstava može se pokrenuti upravni spor.

Članak 17.

Ako se za dodjelu sredstava Fonda prijavi mali broj nakladnika, Vijeće može ograničiti iznos sredstava za tu raspodjelu te tako neutrošena sredstva uključiti u sljedeću raspodjelu.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/05-03-02

Urbroj: 567-01/05-01

Zagreb, 28. veljače 2005.

Predsjednik Vijeća
mr. sc. Denis Peričić, v. r.
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga