POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

528

Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 59/2001 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2005. godine, donijela

UREDBU

o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaŠtite okoliŠa, prostornog ureĐenja i graditeljstva

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u dalj­njem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, nji­hov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva.

Uz poslove utvrđene ovom Uredbom unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva obavljaju i druge poslove.

I. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva i to:

1. Kabinet ministra

2. Samostalni odjel za unutarnju reviziju

3. Tajništvo Ministarstva

4. Samostalna služba za žalbe i upravni nadzor

5. Samostalna služba za zakonodavstvo

6. Uprava za prostorno uređenje

7. Uprava za inspekcijske poslove

8. Uprava za zaštitu okoliša

9. Uprava za strateške i integracijske procese u zaštiti okoliša

10. Uprava za stanovanje, komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

11. Zavod za prostorno planiranje.

II. DJELOKRUG I USTROJSTVO UPRAVNIH ORGANIZACIJA U SASTAVU MINISTARSTVA I UNUTARNJIH USTROJSTVENIH ORGANIZACIJA

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

U Kabinetu ministra obavljaju se stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike, poslovi praćenja rada i komuniciranja s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima te drugim ministarstvima, poslovi odnosa s javnošću, medijskog i drugog prezentiranja rada Ministarstva, poslovi uređivanja web stranica Ministarstva i časopisa Okoliš te drugih publikacija, poslovi koordiniranja međunarodne suradnje, protokolarni poslovi i drugi poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada Ministarstva i aktivnostima ministra i državnih tajnika.

U Kabinetu ministra obavljaju se stručni i administrativni pos­lovi za ministra i državne tajnike, poslovi praćenja rada i komuniciranje s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima te drugim ministarstvima, poslovi koordiniranja međunarodne suradnje, poslovi prijevoda, protokolarni poslovi i drugi poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada Ministarstva i aktivnostima ministra i državnih tajnika. U Kabinetu se obavljaju poslovi koji se odnose na: objavljivanje na web-
-stranicama Ministarstva informacija u vezi sa zakonima, provedbenim propisima, strateškim dokumentima i izvješćima, među­na­rod­nim ugovorima, natječajima za nabavu usluga, roba i radova iz djelokruga Ministarstva, projektima; daju stručna mišljenja na upite i predstavke građana i pravnih osoba u ostvarivanju njihovih prava u vezi s primjenom propisa iz djelokruga Ministarstva; prikupljanje i objavljivanje informacija sukladno Katalogu informacija, a radi davanja pravodobnih informacija u vezi s radom Ministarstva.

2. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 4.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju obavlja poslove u vezi s provedbom mjera funkcioniranja sustava unutarnje kontrole Ministarstva. Odjel provjerava primjenu zakona i drugih propisa u obavljanju poslova Ministarstva te ukazuje na uočene nepravil­nosti u odnosu na pregledane aktivnosti pojedine ustrojstvene jedinice ili Ministarstvo u cjelini. Odjel izrađuje analize i izvješća u kojima ministru predlaže i daje preporuke za poboljšanje poslovanja i učinkovitost rada Ministarstva, ili njegovih ustrojstvenih jedinica. U davanju mišljenja, preporuka, i savjeta Odjel djeluje samostalno. Samostalni odjel za unutarnju reviziju obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisom.

3. TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

Članak 5.

U Tajništvu Ministarstva obavljaju se poslovi usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustroj­stvenih jedinica, daju upute za rad u vezi s ostvarivanjem plana rada, koordiniraju poslovi na izradi i ostvarivanju plana rada i temeljem nacrta planova rada, predlažu planovi zapošlja­va­nja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, poduzimaju mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, sastavljaju izvješća ministru o ostvarivanju plana rada i drugih pitanja u vezi s radom i ustrojstvom Ministarstva.

U Tajništvu se također obavljaju poslovi unutarnje kontrole, kadrovski, opći, informatički, tehnički i pomoćni poslovi, poslovi nabave roba, radova i usluga, poslovi obrane i zaštite na radu, kao i poslovi vođenja biblioteke s publikacijama Ministarstva i drugim tiskanim materijalima, nadzire rad državnih službenika i namještenika, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korištenju vozila, o načinu održavanja sredstava i opreme, organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva, obavljaju poslovi prijepisa i umnožavanja, pisarnice-pismohrane, ekonomata, telefoniste, domara, dostavljača, održavanja prostora, opreme i čistoće, te poslovi informatizacije Ministarstva.

U Tajništvu se obavljaju i poslovi u vezi s izradom prijedloga financijskog plana u skladu s naputcima ministra te prati ostvarivanje donesenog financijskog plana, pribavljaju izvješća i vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovod­stvena evidencija i analitika, obavljaju računovodstveni i drugi poslovi po nalogu ministra.

U Tajništvu se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.1. Sektor za opće, kadrovske i informatičke poslove

3.2. Sektor za financijsko-planske i računovodstvene poslove.

3.1. Sektor za, opće, kadrovske, i informatičke poslove

Sektor za opće, kadrovske, i informatičke poslove prati i pro­vodi mjere kadrovske politike Ministarstva, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja radno-pravnih odnosa, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i proved­bom zakona, obavlja administrativne poslove izbora kandidata za prijam u državnu službu, priprema prijedloge rješenja o prijamu i rasporedu službenika i namještenika te ostala rješenja iz pod­ručja radno-pravnih odnosa, sudjeluje u izradi, donošenju i provedbi programa osposobljavanja i stručnog usavršavanja te prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namješte­ni­ka, njihov rad i promicanje u službi.

U Sektoru se obavljaju i poslovi u vezi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Sektor obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na pisarnicu, prijepis, pismohranu, dostavu, ekonomat, fotokopiranje, organizaciju prehrane zaposlenih, korištenje prometnih sred­stava za potrebe Ministarstva i poslove vođenja biblioteke s publikacijama Ministarstva i drugim tiskanim materijalima, poslove obrane, zaštite na radu, obavlja stručne i tehničke poslove nabave roba, radova i usluga u svrhu opremanja prostorija Ministarstva sredstvima rada, održavanja prostora, poslove nabave i održavanja računalne i programske opreme sa ciljem osiguravanja funkcionalnih uvjeta za rad službenika i namještenika.

U Sektoru se obavljaju i drugi poslovi koje odredi tajnik ili ministar neposredno.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.1.1. Odjel za kadrovske poslove

3.1.2. Odjel za nabavu, opće i informatičke poslove.

3.1.1. Odjel za kadrovske poslove

Odjel za kadrovske poslove prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, obavlja upravno-pravne i administrativne poslove vezane za izbor kandidata za prijam u državnu službu, raspored, premještaj i prestanak službe službenika i namještenika, prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namješte­nika, njihov rad i promicanje u službi, sudjeluje u izradi strategije i mjera za razvoj kadrova te planiranju potreba za provođenjem osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika i namješte­nika, priprema i prati realizaciju ugovora o osposobljavanju i struč­nom usavršavanju, prati rad vježbenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse, vodi propisane očevidnike, obavlja poslove vezane za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te u vezi s istim vodi Očevidnik nekretnina i surađuje sa Središnjim državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, obavlja poslove obrane i zaštite na radu, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe i prigovore u predmetima vezanim za prava službenika i namještenika, surađuje sa Službeničkim sudom, prati pravnu regulativu i sudjeluje u upravno-pravnim poslovima koji se odnose na normativnu djelatnost iz područja radno-pravnih odnosa, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona, te obavlja druge poslove koje odredi tajnik ili ministar neposredno.

3.1.2. Odjel za nabavu, opće i informatičke poslove

 Odjel za nabavu, opće i informatičke poslove obavlja poslove nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi, pruža stručnu pomoć povjerenstvima za nabavu, prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom pro­ra­čuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, te prati izvršavanje istih, vodi evidencije o postupcima nabave i evidencije zaključe­nih ugovora, sudjeluje u pripremi i izradi ugovora o zakupu pos­lov­nih prostora, vodi evidenciju istih, te obavlja druge poslove koje odredi tajnik i ministar neposredno.

Odjel obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na pisarnicu, prijepis, pismohranu, održavanje i opremanje prostorija Ministarstva, korištenje i održavanje prometnih sredstava za potrebe Ministarstva, vođenje poslova biblioteke s publikacijama Ministarstva i drugim tiskanim materijalima, te osigurava građa­nima dostupnost svih publikacija iz biblioteke, stručne i tehničke poslove nabave i održavanja računalne i programske opreme, te obavlja i druge poslove koje odredi tajnik ili ministar neposredno.

U Odjelu za nabavu, opće i informatičke poslove ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.1.2.1. Odsjek nabave

3.1.2.2. Odsjek općih i informatičkih poslova

3.1.2.2.1. Pododsjek pisarnice

3.1.2.2.2. Pododsjek za informatičke poslove.

3.1.2.1. Odsjek nabave

Odsjek za nabavu obavlja poslove nabave roba i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi, vrše poslove prijema i raspodjele opreme i materijala te vodi materijalne evidencije o istome, pruža stručnu pomoć povjerenstvima za nabavu, prati odvijanje postupaka nabave suklad­no planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave te prati izvršavanje istih, vodi evidencije o postupcima nabave i evidencije zaključenih ugovora, sudjeluje u pripremi i izradi ugovora o zakupu poslovnih prostora te vodi evidenciju istih, te obavlja druge poslove koje odredi tajnik ili ministar neposredno.

3.1.2.2. Odsjek općih i informatičkih poslova

U Odsjeku općih i informatičkih poslova se obavljaju stručni i tehnički poslovi održavanja računalne i programske opreme, unaprjeđenje i implementacija informatičke tehnologije, pružanje manje složenih oblika pomoći i podrške korisnicima informatič­kih resursa, poslovi organizacije korištenja i održavanja prometnih sredstava Ministarstva, poslovi vođenja biblioteke s publikacijama Ministarstva i drugim tiskanim materijalima i osigurava građanima dostupnost svih publikacija iz biblioteke, izrađuje izvješća i pripremaju mišljenja na dostavljene materijale iz djelokruga rada Odsjeka.

Odsjek obavlja poslove prijma, razvrstavanja i otpreme akata, vođenje propisanih očevidnika, te poslove pismohrane.

U Odsjeku se obavljaju poslovi prijepisa i fotokopiranja, interne i vanjske dostave, poslovi telefoniste, domara, održavanja i čišćenja prostora i posluživanja hrane, te drugi poslovi koje odredi tajnik ili ministar neposredno.

3.1.2.2.1. Pododsjek pisarnice

Pododsjek pisarnice obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na prijam akata, razvrstavanje i upisivanje istih u propisane očevidnike, dostavu u rad te otpremu akata, vođenje propisanih očevidnika o aktima i o uredskom poslovanju. Nadalje u Pododsjeku se obavljaju poslovi pismohrane, organiziranje i nadzor obavljanja poslova uredskog poslovanja, izrađuju izvješća o radu Pododsjeka, poslovi vođenja biblioteke s publikacijama Ministarstva i drugim tiskanim materijalima te osigurava građanima dostupnost svim publikacijama iz biblioteke, te obavlja i druge poslove koje odredi tajnik ili ministar neposredno.

3.1.2.2.2. Pododsjek za informatičke poslove

Pododsjek za informatičke poslove obavlja stručne i tehničke poslove održavanja računalne i programske opreme, unaprjeđenja i implementacije informatičke tehnologije, pružanje manje slo­ženih oblika pomoći korisnicima informatičkih resursa, izrađuje izvješća i priprema mišljenja na dostavljene materijale iz svog djelokruga, kao i druge poslove koje odredi tajnik ili ministar ne­po­sredno.

3.2. Sektor za financijsko-planske i računovodstvene poslove

Sektor za financijsko-planske i računovodstvene poslove or­ga­nizira, kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovod­stvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, obavlja obračun plaća, naknade zaposlenima i vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovod­stveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune, za­vršni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala, te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.2.1. Odjel za pripremu i izvršavanje proračuna

3.2.2. Odjel za računovodstvene poslove

3.2.1. Odjel za pripremu i izvršavanje proračuna

Odjel za pripremu i izvršenje proračuna obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje i pripremu te izvršavanje proračuna, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno sa zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korište­nja proračunskih sredstava, vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav riznice, kontrolira, evidentira i knjiži ovjerenu računovodstvenu dokumentaciju u poslovne knjige Ministarstva, vrši usklađivanja stanja na knjigovodstvenim karticama, prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna, vrši usklađivanja obveza i potraživanja s poslovnim partnerima, vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sred­stvima i dospjelim obvezama. Ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice i Financijskom agencijom u vezi s otvaranjem dobavljača u sustavu, modela plaćanja kroz sustav riznice, te obavlja i druge poslove koje mu odredi tajnik ili ministar neposredno.

3.2.2. Odjel za računovodstvene poslove

Odjel za računovodstvene poslove u okviru svoje nadležnosti obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vo­đenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje po­slov­nih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjeseč­nih i statističkih izvješća, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, sudjeluje u ustroju godišnjeg popisa (inventure u Ministarstvu), izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne i akreditiva područnih jedinica, te obavlja i druge poslove iz ovog područja koje mu odredi tajnik ili ministar neposredno.

4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ŽALBE I UPRAVNI NADZOR

Članak 6.

Samostalna služba za žalbe i upravni nadzor rješava po žalbama, izvanrednim pravnim lijekovima, te inicira podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti u upravnim stvarima iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, stanovanja i komunalnog gos­podarstva. Predlaže plan i obavlja poslove upravnog nadzora, te predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru. Priprema i izrađuje odgovore na predstavke i pritužbe građana u vezi s upravnim postupkom i nadzorom nad radom nadležnih službi, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari, surađuje s Upravnim sudom i Državnim odvjetniš­tvom Republike Hrvatske te drugim tijelima državne vlasti i jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, te obavlja i dru­ge poslove koje joj odredi državni tajnik ili ministar neposred­no.

U Samostalnoj službi za žalbe i upravni nadzor ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

4.1. Odjel za žalbe

4.2. Odjel za upravni nadzor.

4.1. Odjel za žalbe

Odjel za žalbe rješava upravne stvari po žalbama, izvanrednim pravnim lijekovima, te inicira podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti u upravnim stvarima iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, stanovanja, zaštite okoliša i komunalnog gospodarstva. Obavlja poslove upravnog nadzora, priprema i izrađuje odgovore na predstavke i pritužbe građana u vezi s upravnim postupkom, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari, surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne vlasti i jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.

4.2. Odjel za upravni nadzor

Odjel za upravni nadzor provodi upravni nadzor nad radom Ureda državne uprave i upravnih tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave. Predlaže poduzimanje mjera u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru. Rješava po izvanrednim pravnim lijekovima, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana u odnosu na rad nadležnih službi te surađuje s Upravnim sudom i Državnim odvjet­ništvom Republike Hrvatske, drugim tijelima državne vlasti i jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.

5. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO

Članak 7.

Samostalna služba za zakonodavstvo obavlja upravno-pravne i pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost u vezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i drugih propisa te u vezi s potvrđivanjem međunarodnih ugovora i izradom bilateralnih ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva. Samostalna služba osigurava provedbu zakona i drugih propisa, obavlja poslove usklađivanja propisa s propisima Europske unije, izrađu­je mišljenja, naputke i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, izra­đuje mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa i daje mišljenja na prijedloge međunarodnih, bilateralnih ugovora i sporazuma, te izrađuje akte iz svoga djelokruga. Prati propise i pred­laže njihove izmjene i dopune, prati ugovorne obveze u preuzetim, odnosno ratificiranim međunarodnim ugovorima te prati provedbu obveza iz bilateralnih ugovora i sporazuma. Samostalna služba obavlja poslove i zadatke u vezi sa zakonodavnim projektima koji se temelje na međunarodnoj suradnji, odnosno među­na­rodnim, bilateralnim ugovorima i sporazumima, zakonodavnim pro­­­jektima u okviru programa pomoći i suradnje s Europskom unijom te drugim zakonodavnim projektima. Koordinira poslove i zadatke međunarodnopravne suradnje. Obavlja poslove suradnje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, drugim tijelima državne vlasti, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samo­upra­ve, međunarodnim organizacijama i institucijama, te obavlja i dru­ge poslove koje joj odredi državni tajnik ili ministar ne­posred­no.

U Samostalnoj službi za zakonodavstvo ustrojavaju se slje­deće ustrojstvene jedinice:

5.1. Odjel za zakonodavne i pravne poslove

5.2. Odjel za međunarodnopravne poslove.

5.1. Odjel za zakonodavne i pravne poslove

Odjel za zakonodavne i pravne poslove predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, izrađuje primjedbe i mišljenja na prijed­loge zakona i drugih propisa, izrađuje naputke radi provedbe zakona i drugih propisa, priprema odgovore na zastupnička pita­nja, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, prati provedbu zakona i drugih propisa i pred­laže njihovu izmjenu i dopunu te surađuje s Državnim odvjet­ništvom Republike Hrvatske, tijelima državne vlasti, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, udrugama i drugim institucijama, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.

5.2. Odjel za međunarodnopravne poslove

Odjel za međunarodnopravne poslove prati provedbu među­na­rodnih i bilateralnih ugovora i sporazuma, obavlja poslove i zadatke koji se odnose na zakonodavne projekte koji se temelje na međunarodnoj suradnji, odnosno međunarodnim, bilateralnim ugovorima te sporazumima, zakonodavnim projektima u okviru poje­dinih međunarodnih programa i programa pomoći i suradnje Europske unije. Sudjeluje u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora, bilateralnih ugovora i sporazuma, izrađuje nacrte prijed­loga zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, bilateralnih ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva. Odjel prati ugovorne obveze u preuzetim, odnosno ratificiranim međunarodnim ugovorima u zaštiti okoliša te provedbu pravnih mjera koje iz njih proizlaze. Odjel koordinira poslove i zadatke međunarodnopravne suradnje, obavlja poslove u vezi s usklađivanjem propisa zaštite okoliša s propisima Europske unije iz djelokruga Ministarstva. Odjel prati propise i iskustva u integracijskim zakonodavnim procesima drugih država Europske unije te predlaže pravna rješenja u vezi s usklađivanjem propisa. Odjel surađuje s međunarodnim organizacijama i drugim institucijama, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.

6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Članak 8.

Uprava za prostorno uređenje obavlja upravne i stručne poslove provođenja politike prostornog uređenja, izdaje lokacijske dozvole za zahvate u prostoru od važnosti za Republiku Hrvatsku, prati stanje u području provođenja dokumenata prostornog ure­đenja, obavlja poslove međunarodne suradnje, sudjeluje u izradi i daje stručna mišljenja, tumačenja i upute za provedbu Zakona i propisa, te obavlja i druge poslove koje odredi pomoćnik ministra ili ministar.

U Upravi za prostorno uređenje ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

6.1. Sektor za prostorno-plansku dokumentaciju,

6.2. Sektor za zahvate od važnosti za Republiku Hrvatsku.

6.1. Sektor za prostorno-plansku dokumentaciju

Sektor za prostorno-plansku dokumentaciju izdaje suglasnost na dokumente prostornog uređenja; prati stanje provedbe dokumenata prostornog uređenja; priprema i sudjeluje u izradi stručnih podloga za zahvate u prostoru od važnosti za Republiku Hrvat­sku; priprema i sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu zakona i propisa iz područja prostornog uređenja; sudjeluje u izradi dokumenata praćenja stanja u prostoru i dokumenata pros­tornog uređenja koje donosi Hrvatski sabor; izdaje suglasnosti za upis pravnih osoba u sudski registar; daje mišljenja, tumačenja i upute u vezi s provedbom Zakona i propisa iz svog djelokruga; odgovara na predstavke iz svog djelokruga; obavlja poslove međunarodne suradnje.

U Sektoru za prostorno-plansku dokumentaciju ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

6.1.1. Odjel za zaštićeno obalno područje

6.1.2. Odjel za kontinentalno područje.

6.1.1. Odjel za zaštićeno obalno područje

Odjel za zaštićeno obalno područje daje mišljenja, tumačenja i upute u vezi s provedbom Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora; vrši pregled prostornih planova u zaštićenom obalnom području, izmjene i dopune tih planova; provjerava njihovu usklađenost s odredbama Zakona o prostornom uređenju, Uredbe i propisa donesenih na osnovi tog Zakona i Uredbe; provjerava postupak donošenja, te izdaje zakonom propisanu suglasnost na prostorne planove.

U Odjelu za zaštićeno obalno područje ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

6.1.1.1. Odsjek za koordinaciju poslova prostornog uređenja

6.1.1.2. Odsjek za izdavanje suglasnosti na prostorno-plansku dokumentaciju.

6.1.1.1. Odsjek za koordinaciju poslova prostornog uređenja

Odsjek za koordinaciju poslova prostornog uređenja prati stanje provedbe dokumenata prostornog uređenja u zaštićenom obalnom području; daje mišljenja, tumačenja i upute u vezi s izradom i donošenjem prostorno planske dokumentacije u ZOP-u, provedbom zakona i propisa iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu zakona i propisa iz područja prostornog uređenja; odgovara na predstavke iz svog djelokruga; obavlja poslove međunarodne suradnje.

6.1.1.2. Odsjek za izdavanje suglasnosti na prostorno-plansku dokumentaciju

Odsjek za izdavanje suglasnosti na prostorno-plansku dokumentaciju vrši pregled prostornih planova unutar zaštićenog obalnog područja, izmjene i dopune tih planova; provjerava njihovu usklađenost s odredbama Zakona o prostornom uređenju i Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenoga obalnog područja mora, te propisa donesenih na osnovi tog Zakona i Uredbe; provjerava postupak donošenja; izdaje zakonom propisanu suglasnost na prostorne planove unutar ZOP-a te vodi evidenciju o istom.

6.1.2. Odjel za kontinentalno područje

Odjel za kontinentalno područje daje mišljenja, tumačenja i upute u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; vrši pregled prostornih planova u kontinentalnom području, izmjene i dopune tih planova; provjerava njihovu usklađenost s odredbama Zakona o prostornom uređenju i propisa donesenih na osnovi tog Zakona; provjerava postupak donošenja, te izdaje zakonom propisanu suglasnost na prostorne planove; izdaje suglasnost za upis u sudski registar pravnim i fizičkim osobama za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te vodi evidenciju o izdanim suglasnostima za upis u sudski registar.

6.2. Sektor za zahvate od važnosti za Republiku Hrvatsku

Sektor za zahvate od važnosti za Republiku Hrvatsku obavlja stručne i upravne poslove međusektorskog usklađenja interesa u prostoru, sudjeluje u pripremi, izradi i usklađivanju stručnih pod­loga za lokacijske dozvole; izdaje lokacijske dozvole i suglasnosti na iste; izdaje propisane potvrde, suglasnosti i mišljenja u postupku provedbe lokacijskih dozvola; priprema i sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu propisa iz svog djelokruga; daje mišljenja, tumačenja i upute u vezi s provedbom Zakona; odgovara na predstavke iz svog djelokruga; sudjeluje u radu komisija za procjenu utjecaja na okoliš i povjerenstava za tehnički pregled; obavlja poslove međunarodne suradnje.

U Sektoru za zahvate od važnosti za Republiku Hrvatsku ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

6.2.1. Odjel za lokacijske dozvole

6.2.2. Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja.

6.2.1. Odjel za lokacijske dozvole

Odjel za lokacijske dozvole obavlja stručne i upravne poslove međusektorskog usklađenja interesa u prostoru; sudjeluje u pripremi, izradi i usklađivanju stručnih podloga za lokacijske dozvole i izdaje lokacijske dozvole za zahvate u prostoru od važnosti za Republiku Hrvatsku; izdaje potvrde parcelacijskih elaborata; sudjeluje u radu komisija za procjenu utjecaja na okoliš i tehničke preglede građevina.

U Odjelu za lokacijske dozvole ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

 6.2.1.1. Odsjek za infrastrukturne i proizvodne građevine

 6.2.1.2. Odsjek za zaštićena područja.

6.2.1.1. Odsjek za infrastrukturne i proizvodne građevine

Odsjek za infrastrukturne i proizvodne građevine usklađuje stručne podloge i izdaje lokacijske dozvole za prometne, energetske, vodne i proizvodne građevine koje su prema posebnom propisu zahvati u prostoru od važnosti za Republiku Hrvatsku; izdaje propisane suglasnosti na lokacijske dozvole; izdaje potvrde parcelacijskih elaborata; sudjeluje u radu komisija za procjenu utjecaja na okoliš i komisija za tehnički pregled.

6.2.1.2. Odsjek za zaštićena područja

Odsjek za zaštićena područja usklađuje stručne podloge i izdaje lokacijske dozvole u nacionalnim parkovima, za građevine za postupanje s opasnim otpadom, luke nautičkog turizma, golf igrališta; izdaje suglasnost na lokacijske dozvole u parkovima prirode; izdaje potvrde parcelacijskih elaborata; sudjeluje u radu komisija za procjenu utjecaja na okoliš i komisija za tehnički pregled.

6.2.2. Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja

Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja priprema i sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu propisa iz svog djelokruga; daje mišljenja, tumačenja i upute u vezi s provedbom Za­kona; izdaje propisane potvrde, suglasnosti i mišljenja u postupku provedbe lokacijskih dozvola; odgovara na predstavke iz svog djelokruga.

7. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Članak 9.

Uprava za inspekcijske poslove obavlja poslove inspek­cijskog nadzora u području prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša nad poslovima koje obavljaju nadležna tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nad uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere propisane zakonima i propisima donesenim na osnovi tih zakona iz navedenih područja, rješava u inspekcijskom postupku upravne stvari drugog stupnja, obavlja poslove u vezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja, prati i nadzire provedbu mjera za unaprjeđenje zakonitosti iz djelokruga Ministarstva, priprema izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru s prijedlogom mjera za unaprjeđenje stanja, daje stručna mišljenja, upute u vezi s primjenom propisa, izrađuje stručne podloge i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, tehničkih i drugih propisa iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša, osigurava informacije o nadzoru koji provode inspekcije Uprave, priprema odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata u odnosu na postupanje inspekcije, sudjeluje u poslovima i projektima međunarodne suradnje, te obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

Za obavljanje navedenih poslova u Upravi za inspekcijske poslove ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

7.1. Sektor inspekcijskog nadzora

7.2. Sektor pravnih i dokumentacijskih poslova.

7.1. Sektor inspekcijskog nadzora

Sektor inspekcijskog nadzora obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o gradnji i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, nad općim i pojedi­nač­nim aktima, uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba na temelju Zakona o prostornom uređenju, te nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša. Sektor organizira posebne akcije inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz svoga djelokruga. Sektor obavlja poslove unapređenja rada građevne inspekcije i inspekcije zaštite okoliša, odnosno uskla­đu­je, pruža stručnu pomoć i daje smjernice za rad i primjenu propisa u područnim jedinicama, priprema i provodi izvršenja inspek­cijskih rješenja inspekcije, prati provedbu zakona i izvrša­vanje mjera propisanih inspekcijskim postupkom, te nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja zaštite oko­liša. Sektor sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja gradnje, prostornog uređenja i zaštite okoliša, izrađuje prijedloge programa rada inspekcije, izrađuje upute i postupke za rad inspek­tora u provedbi nadzora, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, obavlja poslove među­na­rodne surad­nje iz djelokruga inspekcije, te izrađuje objašnjenja na upite i odgovore na predstavke. Sektor nadzire primjenu postupovnih odredaba koje u svom radu primjenjuju inspektori, izrađuje mjere za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti, priprema stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo.

Za obavljanje poslova u Sektoru inspekcijskog nadzora ustrojavaju se:

7.1.1. Odjel inspekcijskog nadzora državne gradnje

7.1.2. Odjel za izvršni postupak i unaprjeđenje rada pod­ručnih jedinica

7.1.3. Odjel inspekcijskog nadzora općih akata prostornog uređenja

7.1.4. Odjel inspekcijskog nadzora pojedinačnih akata prostornog uređenja

7.1.5. Odjel inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

7.1.6. Odjel za instruktivni i unutarnji nadzor

7.1.7. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Zagrebu za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije

7.1.8. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Krapini za područje Krapinsko-zagorske županije

7.1.9. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Sisku za područje Sisačko-moslavačke županije

7.1.10. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Karlovcu za područje Karlovačke županije

7.1.11. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Varaždinu za područje Varaždinske županije

7.1.12. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Koprivnici za područje Koprivničko-križevačke županije

7.1.13. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Bjelovaru za područje Bjelovarsko-bilogorske županije

7.1.14. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije

7.1.15. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Gospiću za područje Ličko-senjske županije

7.1.16. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Virovitici za područje Virovitičko-podravske županije

7.1.17. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Požegi za područje Požeško-slavonske županije

7.1.18. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Slavonskom Brodu za područje Brodsko-posavske županije

7.1.19. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Zadru za područje Zadarske županije

7.1.20. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije

7.1.21. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Šibeniku za područje Šibensko-kninske županije

7.1.22. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Vukovaru za područje Vukovarsko-srijemske županije

7.1.23. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije

7.1.24. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Pazinu za područje Istarske županije

7.1.25. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije

7.1.26. Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Čakovcu za područje Međimurske županije.

7.1.1. Odjel inspekcijskog nadzora državne gradnje

Odjel inspekcijskog nadzora državne gradnje obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održa­vanja i uklanjanja građevina za koje građevnu, uporabnu i dozvolu za uklanjanje izdaje Ministarstvo, kao i nad drugim građevi­nama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadzire zakonitost rada svih sudionika u državnoj gradnji, nadzire dokaze upo­rab­ljivosti građevnih proizvoda, nadzire primjenu tehničkih propisa, normi, i pravila struke koje se odnose na gradnju, uklanjanje i održavanje građevina, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i nacrta prijedloga propisa iz područja gradnje, izrađuje izvješ­ća i programe rada iz svoga djelokruga te sudjeluje u poslovima međunarodne suradnje.

7.1.2. Odjel za izvršni postupak i unaprjeđenje rada područnih jedinica

Odjel za izvršni postupak i unaprjeđenje rada područnih jedinica organizira i usklađuje rad svih službi i nadležnih tijela za provedbu postupka izvršenja inspekcijskih rješenja iz djelokruga Uprave i područnih jedinica. U Odjelu koordinatori određenih pod­ručnih jedinica usklađuju međusobno rad i inspekcijsko postupanje građevinskih inspektora u područnim jedinicama, te sudjeluje u poslovima međunarodne suradnje i upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo.

U Odjelu za izvršni postupak i unaprjeđenje rada područnih jedinica ustrojavaju se:

7.1.2.1. Odsjek za izvršni postupak

7.1.2.2. Odsjek za unaprjeđenje rada područnih jedinica inspekcijskog nadzora gradnje.

7.1.2.1. Odsjek za izvršni postupak

Odsjek za izvršni postupak obavlja poslove organizacije i osigu­ranja uvjeta za izvršavanje inspekcijskih rješenja, prati provedbu izvršavanja inspekcijskih mjera i priprema odgovore na pritužbe izvršenika inspekcijskih rješenja, sudjeluje i nadzire izvršenja inspekcijskih rješenja.

7.1.2.2. Odsjek za unaprjeđenje rada područnih jedinica inspekcijskog nadzora gradnje

Odsjek za unaprjeđenje rada područnih jedinica inspekcij­skog nadzora gradnje obavlja poslove usklađivanja rada gra­đevinskih inspektora u područnim jedinicama u odnosu na pravodobnost izvršavanja i vođenje inspekcijskog i upravnog postupka sukladno odredbama Zakona o gradnji i drugim propisima, rješava o podnescima građana i drugih subjekata u vezi s postupanjem inspektora, izrađuje prijedloge naputaka i objašnjenja u vezi s primjenom propisa u odnosu na postupanje inspektora.

7.1.3. Odjel inspekcijskog nadzora općih akata prostornog uređenja

Odjel inspekcijskog nadzora općih akata prostornog uređenja obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz područja prostornog uređenja u izradi i donošenju dokumenata praćenja stanja u prostoru i dokumenata prostornog uređenja, te izradi izvoda iz dokumenata prostornog uređenja, nadzire subjekte prostornog uređenja u vezi s izradom dokumenata prostornog uređenja, pokreće inspekcijske postupke, podnosi prijave, poduzima mjere propisane Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima, prati izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspek­cijskom nadzoru, te sudjeluje u izradi propisa iz područja prostornog uređenja, obavlja poslove pripreme i izrade izvješća o radu i programa za unaprjeđenje zakonitosti, sudjeluje u upravnim nad­zori­ma koje provodi Ministarstvo i sudjeluje u poslovima među­narodne suradnje.

7.1.4. Odjel inspekcijskog nadzora pojedinačnih akata prostornog uređenja

Odjel inspekcijskog nadzora pojedinačnih akata prostornog uređenja obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad lokacijskim dozvolama u odnosu na usklađenost s dokumentima prostornog uređenja, posebnim zakonima ili propisima donesenih na osnovi tih zakona te drugim aktima sukladno Zakonu o prostornom uređenju i drugim propisima, pokreće inspekcijske postupke i podnosi prijave i poduzima druge mjere, prati izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, sudjeluje u izradi propisa iz područja prostornog uređenja, obavlja poslove pripreme i izrade izvješća o radu i programa za unaprjeđenje zakonitosti, sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo, te sudjeluje u poslovima međunarodne suradnje.

7.1.5. Odjel inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Odjel inspekcijskog nadzora zaštite okoliša obavlja inspek­cij­ski nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, sudjeluje u pripremi postupka izvršenja inspekcijskih rješenja iz područja zaštite okoliša, usklađuje međusobno rad i inspekcijsko postupanje inspektora zaštite okoliša u područnim jedinicama, te sudjeluje u poslovima međunarodne suradnje i upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo, te obavlja poslove međunarodne suradnje.

U Odjelu inspekcijskog nadzora zaštite okoliša ustrojavaju se:

7.1.5.1. Odsjek inspekcijskog nadzora

7.1.5.2. Odsjek za unaprjeđenje rada područnih jedinica inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

7.1.5.3. Odsjek za međunarodnu suradnju.

7.1.5.1. Odsjek inspekcijskog nadzora

Odsjek inspekcijskog nadzora obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, postupanja s otpadom, te zaštite mora, podmorja i obale sukladno propisima, nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja zaštite okoliša, prati provedbu propisanih mjera zaštite okoliša i izvršavanje mjera propisanih inspekcijskim postupkom, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz pod­ručja zaštite okoliša, zaštite zraka i postupanja sa otpadom, obav­lja poslove pripreme i izrade izvješća i programa za unaprje­đenje zakonitosti u području zaštite okoliša, izrađuje izvješća o obav­ljenom nadzoru i poduzetim mjerama, te sudjeluje u složenim postupcima izvršenja inspekcijskih rješenja.

7.1.5.2. Odsjek za unaprjeđenje rada područnih jedinica inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Odsjek za unaprjeđenje rada područnih jedinica inspek­cijskog nadzora zaštite okoliša obavlja poslove usklađivanja rada inspektora u područnim jedinicama u odnosu na pravodobnost izvrša­vanja i vođenje inspekcijskog i upravnog postupka te postupaka, koji prethode pokretanju sudbenih postupaka sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka i Za­kona o otpadu i drugim propisima, rješava o podnescima gra­đana i drugih subjekata u vezi s postupanjem inspektora, izrađuje prijedloge naputaka i objašnjenja u vezi s primjenom propisa u od­nosu na postupanje inspektora.

7.1.5.3. Odsjek za međunarodnu suradnju

Odsjek za međunarodnu suradnju obavlja stručne poslove i zadatke u vezi s međunarodnom suradnjom u odnosu na unaprje­đenje i usavršavanje rada inspektora zaštite okoliša, koordinira projekte i obavlja stručne poslove iz programa CARDS i drugih programa Europske unije koji se odnose na rad i usavrša­vanje inspekcije zaštite okoliša, te surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s procesom približavanja Republike Hrvatske europskim integracijama u području zaštite okoliša.

7.1.6. Odjel za instruktivni i unutarnji nadzor

Odjel za instruktivni i unutarnji nadzor nadzire primjenu postupovnih odredaba koje u svom radu primjenjuju inspektori, razvija modele povećanja učinkovitosti u postupanju inspekcije, priprema stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, uspostavlja međusobnu suradnju tijela državne uprave i suradnju s odgovarajućim znanstvenim i obrazovnim ustanovama, nadzire nezakonitost rada i propuštanja izvršenja i poduzimanja mjera za koje je državni službenik ovlašten te obavljanje djelatnosti i poslova koji su u suprotnosti s interesima službe, ispituje okolnosti koje se odnose na utvrđivanje odgovornosti inspektora za povrede službenih dužnosti u vezi s neizvršavanjem i nesavjesnim izvrša­vanjem službeničkih obveza, izrađuje prijedloge akata za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti, utvrđuje standarde za opremu i materijalno tehnička sredstva za rad inspektora, te sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo.

7.1.7. – 7.1.26. Odjeli inspekcijskog nadzora, područne jedinice

Odjeli inspekcijskog nadzora, područne jedinice u Zagrebu, Krapini, Sisku, Karlovcu, Varaždinu, Koprivnici, Bjelovaru, Rije­ci, Gospiću, Virovitici, Požegi, Slavonskom Brodu, Zadru, Osije­ku, Šibeniku, Vukovaru, Splitu, Pazinu, Dubrovniku i Čakovcu obav­ljaju poslove inspekcijskog nadzora gradnje građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured državne uprave i nad­ziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji te obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, nadziru način i uvjete rada pravnih osoba registriranih ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, sudjeluju u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja u kojem provode nadzor, pripremaju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga i odgovore na upite građana i drugih subjekata.

U područnim jedinicama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku ustrojavaju se:

U Odjelu inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Zagrebu ustrojavaju se:

7.1.7.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Grada Zagreba I

7.1.7.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Grada Zagreba II

7.1.7.3. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Zagrebačke županije

7.1.7.4. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša.

Pročelnik Područne jedinice u Zagrebu može odrediti da po potrebi građevinski inspektor, odnosno građevinski inspektor II vrste zvanja iz jednog odsjeka privremeno, provodi nadzor na području drugog odsjeka inspekcijskog nadzora gradnje.

7.1.7.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Grada Zagreba I

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Grada Zagreba I obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Grada Zagreba, odnosno odjeli Centar – Črnomerec, Medveščak – Maksimir, Trešnjevka, Su­sed­­grad), kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.7.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Grada Zagreba II

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Grada Zagreba II obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Grada Zagreba, odnosno odjeli Dubrava, Peščenica, Novi Zagreb, Sesvete, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nad­ziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu teh­ničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.7.3. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Zagrebačke županije

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Zagrebačke županije obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Zagrebačke županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.7.4. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša obavlja poslove inspekcijskog nadzora za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, postupanja s otpadom, osim ako tim propisima nije drugačije određeno, te nadziru način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih osoba registriranih ili ovlaštenih za obav­ljanje poslova zaštite okoliša i postupanja s otpadom, korištenje sredstava određenih za provedbu mjera zaštite okoliša, sudjeluju u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja u kojem provode nadzor, prate izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspek­cijskom nadzoru, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, pripremaju izvješća i programe rada i za unaprjeđenje zaštite okoliša, daju smjernice za provedbu propisa i mjera zaštite okoliša.

U Odjelu inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Rijeci ustrojavaju se:

 7.1.14.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Rijeci za područje Grada Rijeke

 7.1.14.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Rijeci za ostalo područje Primorsko-goranske županije

7.1.14.3. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša.

7.1.14.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Rijeci za područje Grada Rijeke

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Rijeci za područje Grada Rijeke obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje gra­đevnu dozvolu izdaje nadležni ured Primorsko-goranske županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građev­nog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.14.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Rijeci za ostalo područje Primorsko-goranske županije

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Rijeci za ostalo područje Primorsko-goranske županije obavlja poslove inspek­cij­skog nadzora nad građevinama za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Primorsko-goranske županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.14.3. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša obavlja poslove inspekcijskog nadzora za područje Primorsko-goranske županije nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, postupanja s otpadom, osim ako tim propisima nije drugačije određeno, te nadziru način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih osoba registriranih, ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša i postupanja s otpadom, korištenje sredstava odre­đenih za provedbu mjera zaštite okoliša, sudjeluju u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja u kojem provode nadzor, prate izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, pripremaju izvješća i programe za unaprjeđenje zaštite okoliša, daju smjer­nice za provedbu propisa i mjera zaštite okoliša.

U Odjelu inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Osijeku ustrojavaju se:

7.1.20.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Osijeku za područje Grada Osijeka

7.1.20.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije

7.1.20.3. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša.

7.1.20.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Osijeku za područje Grada Osijeka

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Osijeku za područje Grada Osijeka obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje gra­đevnu dozvolu izdaje nadležni ured Osječko-baranjske županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.20.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Osijeku za ostalo područje Osječko-baranjske županije

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Osijeku za ostalo pod­ručje Osječko-baranjske županije obavlja poslove inspekcij­skog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Osječ­ko-baranjske županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.20.3. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša obavlja poslove inspekcijskog nadzora za područje Osječko-baranjske županije nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, postupanja s otpadom, osim ako tim propisima nije drugačije određeno, te nadziru način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih osoba registriranih, ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša i postupanja s otpadom, korištenje sredstava odre­đe­nih za provedbu mjera zaštite okoliša, sudjeluju u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja u kojem provode nadzor, prate izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, pripremaju izvješća i programe za unaprjeđenje zaštite okoliša, daju smjernice za provedbu propisa i mjera zaštite okoliša.

U Odjelu inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Splitu ustrojavaju se:

7.1.23.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Splitu za područje Grada Splita

7.1.23.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Splitu za ostalo područje Splitsko-dalmatinske županije

7.1.23.3. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša.

7.1.23.1. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Splitu za područje Grada Splita

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Splitu za područje Grada Splita obavlja poslove inspekcijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje gra­đev­nu dozvolu izdaje nadležni ured Splitsko-dalmatinske županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga gra­đevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proiz­voda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.23.2. Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Splitu za ostalo područje Splitsko-dalmatinske županije

Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje u Splitu za ostalo područje Splitsko-dalmatinske županije obavlja poslove inspek­cijskog nadzora zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje nadležni ured Splitsko-dalmatinske županije, kao i nad drugim građevinama na prijedlog glavnoga građevnog inspektora, nadziru zakonitost rada svih sudionika u gradnji, primjenu tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju i postupanje s građevinama, te dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, sudjeluju u izradi propisa iz područja gradnje, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, izrađuju izvješća i programe rada iz svoga djelokruga, te pripremaju odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata.

7.1.23.3. Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša obavlja poslove inspekcijskog nadzora za područje Splitsko-dalmatinske županije nad primjenom propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, postupanja s otpadom, osim ako tim propisima nije drugačije određeno, te nadziru način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih osoba registriranih, ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša i postupanja s otpadom, korištenje sredstava odre­đenih za provedbu mjera zaštite okoliša, sudjeluju u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja u kojem provode nadzor, prate izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, sudjeluju u pripremi te izvršavaju inspekcijska rješenja, pripremaju izvješća i programe za unaprjeđenje zaštite okoliša, daju smjernice za provedbu propisa i mjera zaštite okoliša.

7.2. Sektor pravnih i dokumentacijskih poslova

Sektor pravnih i dokumentacijskih poslova rješava o žalbama protiv prvostupanjskih inspekcijskih rješenja i zaključaka iz prav­nog područja graditeljstva i zaštite okoliša, priprema i obavlja poslove u vezi s aktima za koje su pokrenuti upravni sporovi, surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana u odnosu na uprav­ni postupak, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s proved­bom zakona i drugih propisa iz područja rješavanja, obavlja poslove analize i praćenja stanja organizacijske strukture u pod­ručnim jedinicama, sudjeluje u izradi uputa i postupaka za rad inspekcijskih službenika, te daje stručna mišljenja i odgovore na predstavke, vodi propisane evidencije iz područja Uprave, priprema i izrađuje podloge za izvješća i programe rada Uprave i obavlja poslove informatizacije ustrojstvenih jedinica Uprave, organizira i osigurava informacije o nadzoru koji provode inspekcije Uprave,

Za obavljanje poslova u Sektoru za pravne i dokumentacijske poslove ustrojavaju se:

7.2.1. Odjel za pravne poslove i postupak u drugom stupnju

7.2.2. Odjel za dokumentacijske poslove.

7.2.1. Odjel za pravne poslove i postupak u drugom stupnju

Odjel za pravne poslove i postupak u drugom stupnju obavlja poslove u vezi s izradom i primjenom zakona i propisa o inspekcijskom nadzoru u području prostornog uređenja, gradnje, i zaštite okoliša, rješava inspekcijske upravne stvari drugog stupnja, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana u odnosu na rad i postupanje inspekcije.

U Odjelu za pravne poslove i postupak u drugom stupnju ustrojavaju se:

7.2.1.1. Odsjek za pravne poslove

7.2.1.2. Odsjek za postupak u drugom stupnju.

7.2.1.1. Odsjek za pravne poslove

Odsjek za pravne poslove obavlja pravne i upravne poslove, prati i nadzire primjenu zakona i drugih propisa te sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave, surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi pokrenutih kaznenih postupaka, sudbenim i drugim tijelima državne uprave te jedinicama područne (regionalne) samouprave, priprema i obavlja poslove u vezi akata za koje su pokrenuti upravni sporovi, daje stručna mišljenja o primjeni propisa te sudjeluje u pripremi stručnog usavršavanja, uputa i postupaka u radu inspektora te odgovora na podneske građana i drugih subjekata.

7.2.1.2. Odsjek za postupak u drugom stupnju

Odsjek za postupak u drugom stupnju rješava o žalbama protiv prvostupanjskih inspekcijskih rješenja i zaključaka iz pravnog područja graditeljstva i zaštite okoliša, priprema odgovore na pred­stavke i pritužbe građana u odnosu na upravni postupak, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari.

7.2.2. Odjel za dokumentacijske poslove

Odjel za dokumentacijske poslove organizira informatizaciju inspekcijskog postupanja iz djelokruga Uprave, osigurava podloge za programe i izvješća o radu Uprave i korištenje baza, evidencija i drugih podataka o obavljanju inspekcijskog nadzora, te organizira i osigurava informacije o inspekcijskom nadzoru i obav­lja poslove uredskog poslovanja.

U Odjelu za dokumentacijske poslove ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odsjek za dokumentacijske poslove

7.2.2.2. Odsjek za informiranje.

7.2.2.1. Odsjek za dokumentacijske poslove

Odsjek za dokumentacijske poslove planira i koordinira informatizaciju inspekcijskog postupanja iz djelokruga Uprave, osigurava korištenje odgovarajućih baza podataka, vodi evidencije i druge podatke za računalne baze podataka koji se odnose na obav­ljanje inspekcijskog nadzora, sudjeluje u provedbi izda­vačkih programa iz djelokruga Ministarstva, priprema i izrađuje podloge za programe i izvješća o radu Uprave, te sudjeluje u poslovima informatizacije ustrojstvenih jedinica Uprave.

7.2.2.2. Odsjek za informiranje

Odsjek za informiranje organizira i osigurava informacije o nadzoru koji provode inspekcije Uprave, vodi evidencije predmeta zaprimljenih u Upravi, usmjerava i odgovara na usmene i pisane upite građana i drugih subjekata u vezi s postupanjem inspekcije, te obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na uredsko poslovanje, prijepis i pismohranu.

8. UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Članak 10.

Uprava za zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom mjera za gospodarenje otpadom, očuvanjem kakvoće zraka, zaštitom klime i ozonskog sloja, procjenom utje­caja zahvata na okoliš, planovima intervencija u zaštiti okoliša u vezi s iznenadnim onečišćenjima okoliša, očuvanjem kakvoće mora i priobalja, zaštitom tla te obavlja i druge poslove u vezi s poduzimanjem mjera radi smanjivanja i sprječavanja onečišća­vanja okoliša. Prati i analizira stanje u području djelokruga Uprave te predlaže poduzimanje mjera u svrhu sanacije oštećenih dijelova okoliša i poduzimanje mjera radi postizanja standarda kakvoće zaštite okoliša i unaprjeđenja stanja okoliša. Prati provedbu zakona i drugih propisa i predlaže mjere za njihovu provedbu. U Upravi se obavljaju poslovi izdavanja dozvola u vezi s gospodarenjem otpadom, provozom opasnog otpada, praćenjem kakvoće zraka te smanjivanjem emisija stakleničnih plinova. U Upravi se izrađuju rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš te obavljaju stručne pripreme za dodjelu koncesija gospodarenja otpadom, izdaju suglasnosti i vode očevidnici iz djelokruga Uprave. Uprava sudjeluje u izradi nacrta zakona i provedbenih propisa, programa, planova i izvješća i prati njihovu provedbu. Uprava izrađuje odgovore na zastupnička pitanja, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire provedbu i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša, katastra zaštite okoliša i nadzire provedbu plana gospodarenja otpadom. Uprava sudjeluje u stručnim poslovima usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije. Uprava surađuje sa središnjim tijelima državne uprave, uredima državne uprave u županijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarskim subjektima i nevladinim udrugama, te s Agencijom za zaštitu oko­­liša i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Upra­va obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

U Upravi za zaštitu okoliša ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.1. Odjel za gospodarenje otpadom

8.2. Odjel za zaštitu atmosfere

8.3. Odjel za procjenu utjecaja na okoliš i provedbu mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša

8.4. Odjel za zaštitu mora i priobalja

8.5. Odjel za zaštitu tla.

8.1. Odjel za gospodarenje otpadom

Odjel za gospodarenje otpadom obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom mjera gospodarenja otpadom. Priprema izradu plana gospodarenja otpadom kao provedbenim dokumentom Strategije gospodarenja otpadom te izrađuje izvješće o njegovoj provedbi. Obavlja pripreme i sudjeluje u provedbi sanacije okoliša onečišćenog otpadom. Izdaje dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom, dozvolu za termičku obradu otpada, suglasnosti za skladištenja otpada, izdaje privremene dozvole. Rje­ša­va o uvozu i izvozu neopasnog otpada, rješava o izvozu opasnog otpada te rješava o provozu opasnog otpada. U Odjelu se obavljaju stručni poslovi u vezi s dodjelom koncesija gospodarenja otpadom, kada je za iste nadležno Ministarstvo te vode očevidnici iz djelokruga Odjela.

Odjel prati provedbu zakona i drugih propisa i predlaže mjere za njihovu provedbu te izrađuje stručne podloge za nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, planova, programa i izvješća u području gospodarenja otpadom te prati njihovu provedbu. Odjel izrađuje odgovore na zastupnička pitanja i predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti. Odjel nadzire provedbu plana gospodarenja otpadom i sudjeluje u nadzoru provedbe i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša i katastra zaštite okoliša. Odjel sudjeluje u stručnim poslovima usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije. Izrađuje mišljenja i upute te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

U Odjelu za gospodarenje otpadom ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.1.1. Odsjek za gospodarenje neopasnim otpada

8.1.2. Odsjek za gospodarenje opasnim otpadom i preko­gra­nični promet otpadom.

8.1.1. Odsjek za gospodarenje neopasnim otpadom

Odsjek za gospodarenje neopasnim otpadom obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom mjera gospodarenja neopasnim otpadom. U Odsjeku se izrađuju rješenja o izvozu i uvozu neopasnog otpada, suglasnosti za skladištenje otpada te obavljaju stručne pripreme za dodjelu koncesija. U Odsjeku se vode očevid­nici izdanih suglasnosti, o posrednicima gospodarenja otpadom, o izvoznicima neopasnog otpada i drugi očevidnici iz djelokruga Odsjeka. Odsjek sudjeluje u pripremi i izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, planova, programa i izvješća gospodarenja neopasnim otpadom te prati njihovu provedbu. Obavlja stručne pripreme i daje prijedloge u vezi s provedbom sanacije okoliša onečišćenog otpadom. Odsjek sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja gospodarenja otpadom s propisima Europske unije. Odsjek izrađuje odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, pri­pre­ma odgovore u vezi s informiranjem javnosti, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

8.1.2. Odsjek za gospodarenje opasnim otpadom i prekogranični promet otpadom

Odsjek za gospodarenje opasnim otpadom i prekogranični promet otpadom obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom mjera gospodarenja opasnim otpadom i u vezi s preko­graničnim prometom otpadom. Izrađuje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom, dozvole za termičku obradu otpada, te izrađuje privremene dozvole. Rješava o izvozu opasnog otpada, rješava o provozu opasnog otpada. U Odsjeku se vode očevidnici u vezi s gospodarenjem opasnim otpadom i izvozom opasnog otpada. Odsjek obavlja stručne pripreme za provedbu sanacije okoliša onečišćenog opasnim otpadom. Odsjek sudjeluje u pripremi i izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, planova, programa i izvješća gospodarenja opasnim otpadom te prati njihovu provedbu. Odsjek sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja gospodarenja opasnim otpadom s propisima Europske unije. Odsjek izrađuje odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

8.2. Odjel za zaštitu atmosfere

Odjel za zaštitu atmosfere obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom mjera za zaštitu zraka, klime i zaštitu ozonskog sloja. Odjel prati i analizira stanje te predlaže poduzimanje mjera u svrhu smanjivanja onečišćavanja zraka te poboljšanja kakvoće zraka. Odjel koordinira aktivnosti o uspostavi i učinko­vitom djelovanju sustava državne mreže o kakvoći zraka. Odjel prati i ocjenjuje kakvoću zraka, izrađuje stručne podloge za razvrstavanje područja prema razinama onečišćenosti zraka, predlaže lokacije za postaje za mjerenje onečišćenosti zraka te daje prijed­loge za poboljšanje provedbe mjera zaštite zraka. Odjel priprema izvješća o stanju kakvoće zraka za određena područja te predlaže mjere za prekomjerno onečišćena područja.

Odjel prati stanje u vezi s uzrocima promjene klime te skrbi o provedbi mjera radi smanjivanja uzroka promjene klime i pred­laže mjere za prilagodbu. U Odjelu se obavljaju poslovi u vezi s praćenjem emisija stakleničkih plinova, i predlažu mjere. Odjel izrađuje dozvole za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i dozvole radi smanjivanja emisija stakleničnih plinova. Odjel predlaže mjere u svrhu saniranja onečišćenja zraka. Odjel, u suradnji s gospodarstvom, priprema i potiče programe namijenjene gospodarstvu radi smanjivanja onečišćenosti zraka. Odjel prati provedbu zakona i drugih propisa i predlaže mjere za njihovu pro­ved­bu te izrađuje stručne podloge u vezi s izradom nacrta prijed­loga zakona i drugih propisa, planova, programa te izvješća u području zaštite zraka, klime i zaštite ozonskog sloja te prati njihovu provedbu. Odjel izrađuje odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša, katastra zaštite okoliša u pitanjima iz djelokruga Odjela. Odjel sudjeluje u stručnim poslovima usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije. Izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela i one koje odredi ministar ili državni tajnik.

U Odjelu za zaštitu atmosfere ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.2.1. Odsjek za zaštitu zraka

8.2.2. Odsjek za zaštitu klime i ozonskog sloja.

8.2.1. Odsjek za zaštitu zraka

Odsjek za zaštitu zraka obavlja upravne i stručne poslove zaštite i poboljšanja kakvoće zraka. Odsjek prati i analizira stanje kakvoće zraka u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te predlaže provedbu mjera smanjivanja onečišćivanja zraka. Odsjek koordinira aktivnosti u vezi s ocjenjivanjem one­čiš­ćenosti zraka, izrađuje stručne podloge za razvrstavanje područja prema razinama onečišćenosti zraka, predlaže lokacije za postaje za mjerenje onečišćenosti zraka te daje prijedloge za poboljšanje provedbe mjera zaštite zraka. Odsjek koordinira uspostavu državne mreže za praćenje kakvoće zraka i prati njezin rad. Odsjek priprema izvješća u vezi s onečišćenjima na pojedinim područ­ji­ma i predlaže mjere za saniranje prekomjerno onečišćena područ­ja te daje prijedloge u vezi s određivanjem strožih graničnih vrijednosti emisija na određenom području. Odjel izrađuje dozvole za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka. Odsjek, u suradnji s gospodarstvom predlaže programe namijenjene gospodarstvu za smanjivanje emisija u zrak. Odsjek sudjeluje u pripremi i izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, planova, programa i izvješća iz područja zaštite zraka te prati njihovu provedbu. Odsjek sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja zaštite zraka s propisima Europske unije. Odsjek daje odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

8.2.2. Odsjek za zaštitu klime i ozonskog sloja

Odsjek za zaštitu klime i ozonskog sloja obavlja upravne i stručne poslove u vezi s očuvanjem klime i zaštitom ozonskog sloja. Odsjek prati stanje, priprema izvješća u vezi s uzrocima promjene klime i o uzrocima oštećivanja ozonskog sloja te predlaže provedbu određenih mjera. Odsjek izrađuje mišljenja u vezi s prilagodbom gospodarstva zahtjevima za smanjenjem emisija stakleničkih, plinova, daje prijedloge u vezi s programima iz poje­dinih dokumenata zaštite klime ozonskog sloja. Odsjek, u suradnji s gospodarstvom predlaže programe namijenjene gospodarstvu za smanjivanje emisija stakleničkih plinova. Odsjek obavlja poslove u vezi s prikupljanjem, recikliranjem, trajnim zbrinjavanjem, odnosno potrošnjom tvari koje oštećuju ozonski sloj. Odsjek obavlja stručne poslove u vezi s pripremama planova raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova. U Odsjeku se obav­ljaju poslovi u vezi s utvrđivanjem uvjeta određivanja emisijskih kvota kao podloga za trgovanje emisijama. Odsjek sudjeluje u pripremi i izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, planova, programa i izvješća iz područja zaštite klime i ozonskog sloja te prati njihovu proved­bu. Odsjek sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije. Odsjek daje odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti, izrađuje mišljenja i upute te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

8.3. Odjel za procjenu utjecaja na okoliš i provedbu mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša

Odjel za procjenu utjecaja na okoliš i provedbu mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša obavlja upravne i stručne poslove u vezi s: procjenom utjecaja zahvata na okoliš, izdavanjem suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova za izradu elaborata zaštite okoliša i studija o utjecaju na okoliš te provedbom mjera i programa sanacije za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja okoliša. Odjel priprema i izrađuje rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš te prati i analizira provedbu mjera utvrđenih u rješenjima procjene utjecaja zahvata na okoliš iz djelokruga Ministarstva te prikuplja podatke o provedbi mjera utvrđenim rješenjima drugih nadležnih tijela i o tome izrađuje godišnje izvješće. Odjel nadzire i provodi aktivnosti prema Planu intervencija u zaštiti okoliša i drugim planovima kod iznenadnog onečišćenja okoliša te prati i analizira provedbu planova i pojedinih mjera. Odjel izdaje suglasnosti na sanacijske programe kada je za isto nadležno Ministarstvo, koordinira aktivnosti u vezi s provedbom sanacije oštećenog okoliša u slučajevima kada onečiš­ćivač okoliša nije poznat. U Odjelu se vode očevidnici u vezi s izdavanjem suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova za izradu elaborata i studija o utjecaju na okoliš. Odjel, u suradnji s gospodarstvom predlaže poduzimanje mjera i programa radi smanjivanja onečišćavanja okoliša. Odjel izrađuje i daje stručna mišljenja na pojedine planove. Odjel sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, planova, programa i izvješća te prati njihovu provedbu. Odjel izrađuje odgovore na zastupnička pitanja i predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti iz djelokruga Odjela. Odjel sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađi­vanja zakonodavstva s propisima Europske unije. Odjel nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša i katastra zaštite okoliša u vezi s djelokrugom Odjela. Izrađuje mišljenja i upute. te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

U Odjelu za procjenu utjecaja na okoliš i sprječavanje onečišćenja okoliša ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.3.1. Odsjek za procjenu utjecaja na okoliš

8.3.2 Odsjek za provedbu mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša.

8.3.1. Odsjek za procjenu utjecaja na okoliš

Odsjek za procjenu utjecaja na okoliš obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom procjene utjecaja zahvata na okoliš, izdavanjem suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova izrade elaborata zaštite okoliša i studija o utjecaju na okoliš. Odsjek priprema i izrađuje rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Odsjek prati i analizira provedbu mjera utvrđenih rješenjima u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš koje je provelo Ministarstvo, prikuplja podatke o provedbi mjera koja su utvrđena rješenjima drugih nadležnih tijela i izrađuje godišnje izvješće o provedbi utvrđenih mjera. U Odsjeku se vode očevidnici u vezi s izdavanjem suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova za izradu elaborata i studija o utjecaju na okoliš. Izrađuje i daje mišljenja na pojedine planove. Odsjek sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, planova, programa te izvješća i prati njihovu provedbu. Odsjek izrađuje odgovore na zastupnič­ka pitanja i predstavke te priprema odgovore u vezi s informira­njem javnosti u vezi s procjenom utjecaja zahvata na okoliš. Odsjek sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja za­ko­no­davstva s propisima Europske unije. Izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

8.3.2. Odsjek za provedbu mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša

Odsjek za provedbu mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja okoliša i izradom i provedbom programa sanacije onečišćenja okoliša. Odsjek provodi i nadzire aktivnosti prema Planu intervencija u zaštiti okoliša i drugim planovima kod iznenadnog onečišćenja okoliša. U Odsjeku se obavljaju stručni poslovi u vezi s pripremama izrade programa sanacije te poslovi u vezi s izradom i izdavanjem suglasnosti u vezi sa sanacijskim programom kada je za isto nadležno Ministarstvo. Odsjek koordinira aktivnosti u provedbi sanacije ošteće­nog okoliša te u vezi s izradom cjelovitog sanacijskog programa u slučajevima kada onečišćivač okoliša nije poznat. Odsjek prati i analizira provedbu mjera u vezi s provedenim sanacijama, te provedbu mjera iz pojedinih planova intervencija u zaštiti okoliša i daje prijedloge u vezi s postizanjem viših standarda zaštite okoliša. Odsjek izrađuje stručna mišljenja na pojedine planove. Odsjek sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijed­loga zakona i drugih propisa, planova, programa i izvješća te prati njihovu provedbu. Odsjek izrađuje odgovore na zastup­nička pitanja i predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti. Odsjek sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađi­va­nja zakonodavstva u skladu s propisima Europske unije. Izra­đuje, mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

8.4. Odjel za zaštitu mora i priobalja

Odjel za zaštitu mora i priobalja obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom zaštite mora i priobalja u cilju očuvanja standarda kakvoće mora i priobalja. Odjel koordinira poslove u vezi s praćenjem stanja kakvoće mora te nadzire pro­ved­bu mjera i aktivnosti prema Planu intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora. Odjel obavlja poslove u vezi s pružanjem administrativno-tehničke podrške Državnom Stožeru. Odjel prati i analizira provedbu obveza subjekata, zaduženih za postupanje po Planu intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora. Odjel predlaže poduzimanje mjera u cilju učinkovitog djelovanja sustava zaštite mora i priobalja. Odjel vodi očevidnike o provedbi pojedinih mjera intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora i priobalja. Odjel daje stručnu ocjenu te predlaže poduzimanje mjera u vezi sa sanacijom onečišćenoga morskog okoliša i priobalja te pred­laže provedbu cjelovitih mjera zaštite radi sprječavanja daljnjeg širenja onečišćenja mora i priobalja u cilju učinkovitog djelovanja sustava zaštite mora i priobalja. Odjel predlaže programe istraži­vanja radi utvrđivanja učinkovitosti rada sustava za sprječavanje onečišćenja mora. Odjel sudjeluje u izradi stručnih podloga za izra­du nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, planova, programa i izvješća te prati njihovu provedbu. Odjel izra­đuje odgovore na zastupnička pitanja i predstavke i priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti. Odjel sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije. Odjel nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša, katastra zaštite okoliša u vezi s kakvoćom mora, i pitanjima zaštite mora. Izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

8.5. Odjel za zaštitu tla

Odjel za zaštitu tla obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom mjera za zaštitu tla, provedbom sanacije pojedinih oštećenih dijelova tla i poduzimanjem mjera za očuvanje standarda kakvoće tla. Odjel prati stanje kakvoće tla, prikuplja podatke, prati i analizira utjecaje pojedinih djelatnosti i aktivnosti na kakvoću tla, te priprema i izrađuje stručne ocjene i predlaže mjere za sanaciju oštećenih dijelova tla. Odjel predlaže programe istraživanja radi utvrđivanja učinkovitosti sustava za sprječavanje onečišćenja tla i predlaže programe cjelovite zaštite okoliša u cilju očuvanja kakvoće tla. Odjel sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, priprema stručne podloge za izradu planova, programa i izvješća u vezi sa zaštitom tla, te prati njihovu provedbu. Odjel priprema i izrađuje odgovore na zastupnička pitanja i predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti u vezi sa zaštitom tla. Odjel sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije. Odjel nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša, katastra zaštite okoliša u vezi s kakvoćom tla i njegovom zaštitom. Izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

9. UPRAVA ZA STRATEŠKE I INTEGRACIJSKE PROCESE U ZAŠTITI OKOLIŠA

Članak 11.

Uprava za strateške i integracijske procese u zaštiti okoliša obavlja poslove u vezi sa strateškim dokumentima zaštite okoliša izrađuje, koordinira aktivnosti izrade i prati provedbu strateških dokumenata zaštite okoliša te obavlja poslove u vezi s promicanjem zaštite okoliša i održivog razvoja.

Uprava obavlja poslove međunarodne suradnje u zaštiti oko­liša te provedbu mjera u zaštiti okoliša u vezi s među­narod­nom suradnjom.

Uprava obavlja poslove u vezi s pripremama i zadacima u zaštiti okoliša u okviru integracijskog procesa priključenja Re­pub­like Hrvatske Europskoj uniji. Uprava izrađuje analitičke pod­loge o pitanjima u vezi s okolišem, odnosno stručne podloge radi pružanja podrške u procesu pregovaranja o okolišu te priprema dokumentaciju i sve potrebne stručne materijale za rad tijelima i subjektima uključenim u proces pregovaranja s Europskom uni­jom. Uprava koordinira aktivnosti s gospodarstvom o pitanjima okoliša i gospodarskih aspekta integriranja. Uprava obavlja poslove u vezi s pripremom i izradom stručnih podloga te proved­bom programa pomoći i suradnje Europske unije i projekata u vezi sa zaštitom okoliša iz djelokruga Ministarstva. Uprava obav­lja i druge poslove iz svoga djelokruga i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

U Upravi za strateške i integracijske procese u zaštiti okoliša ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice:

9.1. Odjel za strategiju zaštite okoliša

9.2. Odjel za međunarodnu suradnju

9.3. Odjel za europske integracije.

9.1. Odjel za strategiju zaštite okoliša

Odjel za strategiju zaštite okoliša obavlja poslove u vezi s koordinacijom i izradom strateških dokumenata zaštite okoliša i održivog razvoja. Odjel obavlja poslove u vezi s promicanjem zaštite okoliša i održivog razvoja te provodi aktivnosti u vezi s poduzimanjem mjera za unaprjeđivanje zaštite okoliša i to: dodjele znaka zaštite okoliša, priznanja i nagrada u vezi sa zaštitom okoliša i održivim razvojem, osiguranje uvjeta za sustavni razvoj informiranja u zaštiti okoliša te poticanjem odgoja i obrazovanja u zaštiti okoliša. Odjel usmjerava i nadzire izradu izvješća o oko­lišu, prati stanje okoliša, i provedbu mjera zaštite okoliša. Odjel unaprjeđuje koordinaciju upravnih tijela i svih razina civilnog društva u provedbi ciljeva zaštite okoliša i održivog razvoja. Odjel unaprjeđuje odnose s javnošću, potiče sudjelovanje građana u odlučivanju o okolišu. Odjel surađuje i prati djelovanje Agencije za zaštitu okoliša sa svrhom postizanja strateških ciljeva zaštite okoliša i održivog razvoja. Odjel prati razvijenost instrumenata za financiranje zaštite okoliša i predlaže njihovo unaprje­đenje. Odjel izrađuje mišljenja, upute, planove i izvješća, te obav­lja i druge poslove iz djelokruga Odjela i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

U Odjelu za strategiju zaštite okoliša ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

9.1.1. Odsjek za strateške dokumente zaštite okoliša i održivog razvoja

9.1.2. Odsjek za promicanje zaštite okoliša i informiranje javnosti.

9.1.1. Odsjek za strateške dokumente zaštite okoliša i održivog razvoja

Odsjek za strateške dokumente zaštite okoliša i održivog razvoja obavlja poslove u vezi s koordinacijom i izradom strateš­kih dokumenata zaštite okoliša i održivog razvoja i njihovih provedbenih dokumenata. Odsjek u suradnji s drugim središnjim tije­lima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, institucijama, gospodarstvom i civilnim društvom provodi pojedine zadatke iz strateških dokumenta i predlaže poboljšanje provedbe strateških dokumenta zaštite okoliša i održivog razvoja. Odsjek surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša i održivi razvoj (okoliš i zdravlje, okoliš i gospodarstvo, okoliš i promet, okoliš i turizam i dr.). Odsjek usmjerava i nadzire izradu izvješća o okolišu, usmjerava praćenje stanja okoliša, utjecaja na okoliš i učinaka provedenih mjera zaštite okoliša. Odsjek izrađuje mišljenja, upute planove i izvješća, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

9.1.2 Odsjek za promicanje zaštite okoliša i informiranje javnosti

Odsjek za promicanje zaštite okoliša i informiranje javnosti obavlja poslove u vezi s promicanjem zaštite okoliša te poticanjem usvajanja obrazaca ponašanja prihvatljivih za okoliš. Od­sjek priprema izvješća za potrebe informiranja javnosti o aktivnostima u vezi sa zaštitom okoliša i poduzimanjem mjera u proved­bi zadatka iz djelokruga Ministarstva. Odsjek priprema informacije za objavljivanje na web-stranicama Ministarstva te radi objav­­lji­vanja informacija u glasilu »Okoliš« i drugim prigodnim izda­njima. Odsjek potiče zanimanje i odgovornost građana za okoliš i njihovo sudjelovanje u donošenju odluka o okolišu i održivom razvoju. Odsjek prati ostvarenja i doprinose svih društvenih skupina na području zaštite okoliša i održivog razvoja te potiče i promiče rad nevladinih udruga u zaštiti okoliša. Odsjek obavlja poslove u vezi s odgojem i obrazovanjem o okolišu i održivom razvoju. Odsjek provodi dodjelu i promidžbu znaka zaštite oko­liša Republike Hrvatske.

Odsjek organizira dodjelu godišnjih nagrada i priznanja za postignuća u zaštiti okoliša. Odsjek provodi postupak davanja suglasnosti za obavljanje poslova stručnog obrazovanja radi stje­ca­nja znanja i usavršavanja u zaštiti okoliša. Odsjek pruža administrativno-tehničku podršku radu Savjeta za zaštitu okoliša. Odsjek izrađuje mišljenja, upute, planove i izvješća te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

9.2. Odjel za međunarodnu suradnju

Odjel za međunarodnu suradnju obavlja poslove praćenja usmjeravanja i provedbi aktivnosti međunarodne suradnje na pod­ručju zaštite okoliša i održivog razvoja, međunarodnoj i bilateralnoj razini i regionalnoj razini. Odjel prati međunarodne aktivnosti i izvršenje međunarodnih obveza na području zaštite okoliša i održivog razvoja. Odjel prati suradnju s međunarodnim financijskim institucijama na području zaštite okoliša. Odjel izrađuje stručne podloge, priprema izjave, prezentacije, izvješća i prikuplja stručne materijale, podatke od drugih središnjih tijela državne uprave, institucija u vezi s pripremama za sastanke, konferencije i druge skupove te druge međunarodne aktivnosti u vezi sa zaštitom okoliša. Odjel prati i redovito izvješćuje i priprema informacije za obavještavanje javnosti o zaključcima međuna­rodnih skupova na području zaštite okoliša i održivog razvoja. Odjel vodi pregled sudjelovanja pojedinih predstavnika, pregled među­na­rodnih aktivnosti te koordinira aktivnosti s drugim središnjim tijelima za sudjelovanje na međunarodnim skupovima. Odjel pravodobno priprema i dostavlja izvješća i druge materijale o među­narodnoj suradnji Kabinetu ministra. Odjel sudjeluje u pripremi stručnih podloga za zaključivanje međunarodnih, bilateralnih ugo­vora i drugih sporazuma u području zaštite okoliša. Odjel izrađuje mišljenja, upute, planove i izvješća, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

9.3. Odjel za europske integracije

Odjel za europske integracije koordinira i obavlja poslove i zadatke u vezi s procesom pridruživanja Republike Hrvatske europskim integracijama na području zaštite okoliša. Koordinira izradu i provedbu strateških dokumenata, a posebice izradu i praćenje ostvarivanja nacionalnih programa pridruživanja. Sura­đu­je s drugim tijelima državne vlasti s jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, gospodarstvom te prati i usmjerava zajedničke aktivnosti na tom području. Odjel provodi i unaprjeđuje suradnju s gospodarstvom u vezi s gospodarskim aspektima integriranja u pitanjima zaštite okoliša, te priprema stručne informacije za gospodarstvo o integracijskom procesu u zaštiti okoliša i priprema informacije za obavještavanje javnosti. Odjel obavlja poslove u vezi s koordinacijom i provedbom screeninga i aktivnostima usklađivanja pitanja zaštite okoliša iz djelokruga Ministarstva. Odjel izrađuje stručne podloge za provedbu programa te projekata pomoći i suradnje Europske unije te prati njihovu provedbu, vodi očevidnik, izrađuje izvješća o provedbi projekata. Odjel prikuplja podatke o programima ili projektima u zaštiti okoliša za čiju su provedbu zadužena središnja tijela državne uprave, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave radi uspostave cjelovitog pregleda stanja provedbe programa ili projekata. Odjel predlaže mjere radi osiguranja učinkovitog prikupljanja i korištenja programa ili projekata i potiče suradnju u pojedinim programima ili projektima zaštite okoliša. Odjel obav­lja i druge poslove iz svoga djelokruga i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

U Odjelu za europske integracije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

9.3.1. Odsjek za podršku procesu pregovora i

9.3.2. Odsjek za programe i projekte.

9.3.1. Odsjek za podršku procesu pregovora

Odsjek za podršku procesu pregovora koordinira izradu i provedbu strateških dokumenata, a posebice izradu i praćenje ostvarivanja nacionalnih programa za pridruživanja Europskoj uniji. Odsjek obavlja poslove u vezi s koordinacijom aktivnosti i priprema provedbu postupka screeninga na području okoliša, te prati aktivnosti na području usklađivanja pitanja zaštite okoliša iz djelokruga Ministarstva. Odsjek izrađuje analitičke podloge o pitanjima u vezi s okolišem, odnosno stručne podloge radi pružanja podrške u procesu pregovaranja o okolišu te priprema dokumentaciju i sve potrebne stručne materijale za rad tijelima i subjektima uključenim u proces pregovaranja s Europskom unijom. Odsjek provodi aktivnosti u vezi s unaprjeđivanjem suradnje s gospodarstvom radi pripreme gospodarstva u pitanjima zaštite okoliša i integracijskih procesa. Odsjek priprema stručne podloge i informacije za gospodarstvo u vezi s integracijskim procesima u zaštiti okoliša, te informacije za obavještavanje javnosti. Odsjek obavlja poslove u vezi s praćenjem zadataka u vezi s integracijskim procesom, vodi određene očevidnike, preglede i surađuje s dugim ustrojstvenim jedinicama te ih o svemu obavještava te dostavlja potrebne podatke Kabinetu ministra, ustrojstvenim jedinicama i središnjim tijelima državne uprave. U okviru Odsjeka djeluje projektna jedinica programa CARDS koja sudjeluje i koordinira pripremu i provedbu projekata te vodi pregled odvijanja svih CARDS projekata na području zaštite okoliša. Odsjek izrađuje mišljenja, upute, planove i izvješća, te obavlja i druge poslove iz djelokruga i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

9.3.2. Odsjek za programe i projekte

Odsjek za programe i projekte koordinira i sudjeluje u pripremi i provedbi projekata u vezi s korištenjem programa pomoći i drugih programa Europske unije, uključujući pretpristupne i pristupne programe, LIFE– III Treće zemlje, regionalni programi, PHARE, ISPA, IPA i dr. Odsjek izrađuje i koordinira aktivnosti u vezi sa strateškim dokumentima i godišnjim planovima korište­nja programa pomoći. Odsjek prikuplja podatke o programima ili projektima u zaštiti okoliša za čiju su provedbu zadužena središnja tijela državne uprave, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, te izrađuje izvješća radi uspostave cjelovitog pregleda stanja provedbe programa ili projekata i vodi bazu podataka o projektima koji ostvaruju pomoć i za koje se traži pomoć iz Europske unije. Odsjek prati provedbu programa i projekata te predlaže mjere radi osiguranja učinkovitog prikupljanja i korište­nja programa ili projekata i potiče suradnju u pojedinim programima ili projektima zaštite okoliša. Koordinira aktivnosti i sura­đuje s drugim središnjim tijelima i drugim tijelima, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, financijskim institucijama, te ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi i provedbi programa i projekata. Odsjek izrađuje mišljenja, upute, planove i izvješća, te obavlja i druge poslove iz djelokruga i one koje odredi državni tajnik ili ministar.

10. UPRAVA ZA STANOVANJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

Članak 12.

Uprava za stanovanje, komunalno gospodarstvo i graditeljstvo obavlja upravne i stručne poslove u provođenju politike Vlade Republike Hrvatske u području stanogradnje, stanovanja, komunalnog gospodarstva i graditeljstva, osigurava praćenje i analizu stanja u područjima iz svoje nadležnosti, priprema, planira i predlaže strategiju, mjere i programe u cilju unaprjeđenja stanja u području stanovanja i razvoja stanogradnje, sustava izgradnje socijalnih i službenih stanova, kao i poticanja razvoja komunalnog gospodarstva, te osigurava realizaciju odgovarajućih mjera i programa, osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa, te prati i nadzire njihovu provedbu, daje stručna tumačenja, mišljenja i upute u vezi s primjenom propisa, sudjeluje i u izradi propisa te odgovarajuće koordinira izradu i priprema stručne poslove za izradu zakona, drugih propisa i normativa iz područja stanovanja, komunalnog gospodarstva i uređenja građevinskog zemljišta, osigurava realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji, sudjeluje u ostvarivanju međunarodne suradnje u području stanovanja i komunalnog gospodarstva.

Obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove iz područja graditeljstva određenih Zakonom o gradnji koji se odnose na: utvrđivanje uvjeta za projektiranje, gradnju i održavanje građevina te uporabljivost građevnih proizvoda; poslovanje Hrvat­­ske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih osoba koje sudjeluju u projektiranju, gradnji i održavanju gra­đevina; praćenje i analiziranje građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; akte propisane Zakonom o gradnji; gradnju, korištenje i održavanje građevina; davanje mišljenja, objašnjenja, uputa i pripremanje odgovora na zastupnička pitanja; izradu zakonskih i podzakonskih akata; praćenje stanja u graditeljstvu, vođenje registara evidencija i podataka iz nadležnosti Uprave te uvođenje relevantnih smjernica Europske unije za područje graditeljstva te usklađivanje tehničkog zakonodavstva i međunarodnu suradnju iz nadležnosti Uprave, kao i druge poslove koje odredi državni tajnik ili ministar.

U Upravi za stanovanje, komunalno gospodarstvo i graditeljstvo ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

10.1. Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo

10.2. Sektor za graditeljstvo.

10.1. Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo

Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo obavlja uprav­ne i stručne poslove u provođenju politike Vlade Republike Hrvatske u području stanogradnje i komunalnog gospodarstva, osigurava praćenje i analizu stanja u područjima iz svoje nadležnosti, priprema, planira i predlaže strategiju, mjere i programe u cilju unaprjeđenja stanja u području stanovanja i razvoja stanogradnje, sustava izgradnje socijalnih i službenih stanova kao i poticanja razvoja komunalnog gospodarstva, te osigurava realizaciju odgovarajućih mjera i programa, osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa, te prati i nadzire njihovu provedbu, daje stručna mišljenja i upute u vezi s primjenom propisa, sudjeluje i u izradi propisa te odgovarajuće koordinira izradu i priprema stručne poslove za izradu zakona, drugih propisa i normativa iz područja stanovanja, komunalnog gospodarstva i uređenja građe­vin­skog zemljišta, osigurava realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji, sudjeluje u ostvarivanju me­đu­narodne suradnje u području stanovanja i komunalnog gospodarstva.

U Sektoru za stanovanje i komunalno gospodarstvo ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

10.1.1. Odjel za stanovanje

10.1.2. Odjel za stanogradnju

10.1.3. Odjel za komunalno gospodarstvo.

10.1.1. Odjel za stanovanje

Odjel za stanovanje predlaže mjere politike te osigurava pro­vođenje politike u stanovanju, prati i analizira stanje u području, priprema, planira i predlaže strategiju i mjere u cilju unaprjeđenja stanovanja, provodi odgovarajuće mjere i programe, daje stručna mišljenja i upute, sudjeluje u izradi propisa, te priprema stručne podloge za izradu zakona, drugih propisa i normativa iz područja stanovanja, te sudjeluje u ostvarivanju međunarodne suradnje u području stanovanja.

10.1.2. Odjel za stanogradnju

Odjel za stanogradnju prati, analizira i nadzire gradnju stanova i naselja, socijalnih i službenih stanova, stanova iz programa društveno poticane stanogradnje, osigurava provedbu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji, nadzire rad Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u vezi s poslovima društveno poticane stanogradnje, surađuje s jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, daje stručna miš­ljenja i upute, priprema stručne podloge za izradu zakona i drugih propisa i normativa iz područja stanogradnje, te sudjeluje u ostvarivanju međunarodne suradnje.

10.1.3. Odjel za komunalno gospodarstvo

Odjel za komunalno gospodarstvo osigurava praćenje i analizu stanja u području iz svoje nadležnosti, predlaže mjere i provodi politiku, te osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u komunalnom gospodarstvu, prati i nadzire provedbu zakona i podzakonskih propisa i akata jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, daje stručna mišljenja i upute u vezi s primjenom i provedbom propisa, sudjeluje u izradi propisa, te priprema stručne podloge za izradu zakona, drugih propisa i normativa iz područja komunalnog gospodarstva i uređenja građe­vin­skog zemljišta, priprema, planira i predlaže mjere i programe za unaprjeđenje stanja u području, te provodi mjere u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva, te sudjeluje u ostvarivanju međunarodne suradnje u području stanovanja.

10.2. Sektor za graditeljstvo

Sektor za graditeljstvo obavlja normativne, upravne i struč­no-analitičke poslove iz područja graditeljstva određenih Zakonom o gradnji koji se odnose na: utvrđivanje uvjeta za projektiranje, gradnju i održavanje građevina te uporabljivost građevnih proizvoda; poslovanje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih osoba koje sudjeluju u projektiranju, grad­nji i održavanju građevina; praćenje i analiziranje građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; akte propisane Zakonom o gradnji; gradnju, korištenje i održavanje građevina; davanje miš­ljenja, objašnjenja, uputa i pripremanje odgovora na zastupnička pitanja; izradu zakonskih i podzakonskih akata; praćenje stanja u graditeljstvu, vođenje registara evidencija i podataka iz nadležnosti Uprave te uvođenje relevantnih smjernica Europske unije za područje graditeljstva, te usklađivanje tehničkog zakonodavstva i međunarodnu suradnju iz nadležnosti Uprave.

U Sektoru za graditeljstvo ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

10.2.1. Odjel za dozvole

10.2.2. Odjel za tehničku regulativu i građevne proizvode.

10.2.1. Odjel za dozvole

Odjel za dozvole obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove koji se odnose na: upravni postupak izdavanja građevnih, načelnih i uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje, te provedbu tehničkih pregleda građevina u nadležnosti Ministarstva, izdavanja potvrde glavnog projekta i rješenja o tipskim projektima, suglasnosti o odstupanju od bitnih zahtjeva za gra­đevinu te sudjelovanja u upravnom nadzoru koje provodi Ministarstvo; ocjenu sposobnosti osoba koje sudjeluju u gradnji te s tim u vezi izdavanje uvjerenja o položenome stručnom ispitu, suglasnosti za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora, građenje građevina, imenovanja osoba ovlaštenih za kontrolu i nostrifikaciju projekata te nadzor rada tih osoba kao i praćenje i analize kvalitete usluga u graditeljstvu, poslovanja pravnih i fi­zičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; stručne poslove sudjelovanja u utvrđivanju uvjeta za projektiranje, građenje i održavanje građevina i usluga u graditeljstvu te izradi i donošenju propisa iz nadležnosti graditeljstva s time u vezi, praćenja primjene propisa iz područja graditeljstva i posebnih propisa, kao i davanja mišljenja na druge propise u postupku donošenja, izrade uputa o primjeni propisa, davanja stručnih mišljenja i objašnjenja, edukacije i unaprjeđenje rada tijela graditeljstva, te suradnje s drugim tijelima uključivo uskla­đivanje tehničkog zakonodavstva i međunarodnu suradnju iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za dozvole ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene  jedinice:

10.2.1.1. Odsjek za građevne dozvole

10.2.1.2. Odsjek za uporabne dozvole

10.2.1.1. Odsjek za građevne dozvole

Odsjek za građevne dozvole obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove koji se odnose na: upravni postupak izdavanja građevnih i načelnih dozvola i dozvola za uklanjanje građevina te izdavanja potvrde glavnog projekta u nadležnosti Ministarstva, izdavanja rješenja o tipskim projektima, suglasnosti o odstupanju od bitnih zahtjeva za građevinu te sudjelovanja u upravnom nadzoru koje provodi Ministarstvo; sudjelovanja u ocjeni sposobnosti osoba koje sudjeluju u gradnji te izdavanja uvjerenja, suglasnosti, imenovanja i nadzora s tim u vezi, te poslova praćenja i analize kvalitete usluga u graditeljstvu, poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; stručne poslove sudjelovanja u utvrđi­va­nju uvjeta za projektiranje, građenje i održavanje građevina i usluga u graditeljstvu te izradi i donošenju propisa iz nadležnosti graditeljstva s time u vezi, praćenja primjene propisa iz područja graditeljstva i posebnih propisa, kao i davanja mišljenja na druge propise u postupku donošenja, izrade uputa o primjeni propisa u vezi s izdavanjem građevnih i načelnih dozvola i dozvola za uklanjanje građevina kao i potvrda glavnog projekta, te davanja stručnih mišljenja i objašnjenja i edukacije i unapređenje rada tijela graditeljstva s tim u vezi kao i suradnje s drugim tijelima uključivo usklađivanje tehničkog zakonodavstva i međunarodnu suradnju iz djelokruga Odsjeka; sudjeluje u poslovima iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica.

10.2.1.2. Odsjek za uporabne dozvole

Odsjek za uporabne dozvole obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove koji se odnose na: upravni postupak izdavanja uporabnih dozvola i provedbu tehničkih pregleda građevina u nadležnosti Ministarstva, te sudjelovanja u upravnom nadzoru koje provodi Ministarstvo; ocjenu sposobnosti osoba koje sudjeluju u gradnji te s tim u vezi izdavanje uvjerenja o polo­ženome stručnom ispitu, suglasnosti za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora, građenje građevina, imenovanja osoba ovlaštenih za kontrolu i nostrifikaciju projekata te nadzor rada tih osoba kao i praćenje i analize kvalitete usluga u graditeljstvu, poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; stručne poslove sudjelovanja u utvrđivanju uvjeta za projektiranje, građenje i održavanje građevina i usluga u graditeljstvu te izradi i donošenju propisa iz nadležnosti graditeljstva s time u vezi, praćenja primjene propisa iz područja graditeljstva i posebnih propisa, kao i davanja mišljenja na druge propise u postupku donošenja, izrade uputa o primjeni propisa u vezi s izdavanjem uporabne dozvole i provedbe tehničkih pregleda, te davanja stručnih mišljenja i objašnjenja i edukacije i unaprjeđenje rada tijela graditeljstva s tim u vezi te suradnje s drugim tijelima uključivo usklađivanje tehničkog zakonodavstva i međunarodnu suradnju iz djelokruga Odsjeka.

10.2.2. Odjel za tehničku regulativu i građevne proizvode

Odjel za tehničku regulativu i građevne proizvode obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove koji se odnose na: utvrđivanje uvjeta za projektiranje, građenje i održavanje građevina, za pružanje usluga u graditeljstvu, uvjeta za obavljanje poslova kontrole i nostrifikacije projekata te ispitivanja sukladnosti građevine bitnim zahtjevima uključivo istraživanja bitna za projektiranje, građenje ili održavanje građevina i izrada i dono­šenje propisa iz nadležnosti graditeljstva, praćenje primjene propisa iz područja graditeljstva i posebnih propisa, kao i davanje mišljenja na druge propise u postupku donošenja, te sudjelovanje u upravnom nadzoru kojeg provodi Ministarstvo; utvrđivanje uvjeta uporabljivosti za građevne proizvode i za ovlašćivanje osoba koje sudjeluju u utvrđivanju tehničkih svojstava i uporabljivosti građevnih proizvoda, postupaka utvrđivanja uporabljivosti građevnih proizvoda, te upravne i druge poslove u ocjeni sposobnosti i davanja ovlaštenja osobama koje sudjeluju u tim poslovima, nadzora nad tim osobama, kao i poslove vezane za isprave o sukladnosti i korištenje znakova sukladnosti građevnih proizvoda; prati i inicira mjere vezane na povećanje kvalitete projektiranja, građenja i održavanja građevina, uvođenje novih tehnologija i proizvoda u gradnju, prati stanje u graditeljstvu, poslovanje osoba koje sudjeluje u gradnji, zapošljavanje građevinskih radnika u zemlji i inozemstvu, te prati poslove graditeljstva vezane za slučajeve neposredne opasnosti; stručne poslove izrađivanja uputa o primjeni propisa, davanja stručnih mišljenja i objašnjenja, edu­kacije i unaprjeđenje rada tijela graditeljstva, sudjelovanja u nadzoru osoba koje sudjeluju u gradnji, te poslove usklađivanja tehničkog zakonodavstva i međunarodnu suradnju iz djelokruga Odjela.

 Odjelu za tehničku regulativu i građevne proizvode ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

10.2.2.1. Odsjek za tehničku regulativu

10.2.2.2. Odsjek za građevne proizvode.

10.2.2.1. Odsjek za tehničku regulativu

Odsjek za tehničku regulativu obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove koji se odnose na: utvrđivanje uvjeta za projektiranje, građenje i održavanje građevina, za pružanje usluga u graditeljstvu, uvjeta za obavljanje poslova kontrole i nostrifikacije projekata te ispitivanja sukladnosti građevine bitnim zahtjevima uključivo istraživanja bitna za projektiranje, građenje ili održavanje građevina i izrada i donošenja propisa iz nadležnosti graditeljstva, praćenje primjene propisa iz područja graditeljstva i posebnih propisa kao i davanje mišljenja na druge propise u postupku donošenja, te sudjelovanje u upravnom nadzoru kojeg provodi Ministarstvo; prati i inicira mjere vezane na povećanje kvalitete projektiranja, građenja i održavanja građevina, uvođenje novih tehnologija u gradnju, prati stanje u graditeljstvu, poslovanje osoba koje sudjeluju u projektiranju, građenju i održavanju građevina, zapošljavanje građevinskih radnika u zemlji i inozemstvu, te prati poslove graditeljstva vezane za slučajeve neposredne opasnosti; stručne poslove izrađivanja uputa o primjeni propisa vezanih za projektiranje, građenje i održavanje građevina, davanja stručnih mišljenja i objašnjenja, edukacije i unapređenje rada tijela graditeljstva, sudjelovanja u nadzoru osoba koje sudjeluju u projektiranju, građenju i održavanju građevina, te poslove usklađivanja tehničkog zakonodavstva i međunarodnu surad­nju iz djelokruga Odsjeka; sudjeluje u poslovima iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Sektora za graditeljstvo.

10.2.2.2. Odsjek za građevne proizvode

Odsjek za građevne proizvode obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove koji se odnose na: utvrđivanje uvjeta i izrada propisa o uporabljivosti za građevne proizvode i za ovlašćivanje osoba koje sudjeluju u utvrđivanju tehničkih svojstava i uporabljivosti građevnih proizvoda, postupaka utvrđivanja uporabljivosti građevnih proizvoda, te upravne i druge poslove u ocjeni sposobnosti i davanja ovlaštenja osobama koje sudjeluju u tim poslovima, nadzora nad tim osobama, kao i poslove vezane za isprave o sukladnosti i korištenje znakova sukladnosti građevnih proizvoda, praćenje primjene propisa iz područja graditeljstva i posebnih propisa, kao i davanje mišljenja na druge propise u postupku donošenja, te sudjelovanje u upravnom nadzoru kojeg provodi Ministarstvo; prati i inicira mjere vezane na uvođenje novih proizvoda u gradnju, prati stanje u graditeljstvu, poslovanje osoba koje sudjeluju u dokazivanju uporabljivosti građevnih proizvoda; stručne poslove izrađivanja uputa o primjeni propisa vezanih za građevne proizvode, davanja stručnih mišljenja i objašnjenja, kao i edukacije i unaprjeđenje rada tijela graditeljstva s tim u vezi, te poslove usklađivanja tehničkog zakonodavstva i međunarodnu suradnju iz djelokruga Odsjeka; sudjeluje u poslovima iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Sektora za graditeljstvo.

11. ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE

Članak 13.

Zavod za prostorno planiranje, izrađuje i prati provođenje Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske i drugih dokumenata prostornog uređenja koje donosi Hrvatski sabor, te Programa unaprjeđenja stanja u prostoru Republike Hrvat­ske, izrađuje prostorne osnove korištenja prostora Republike Hrvatske i izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske.

Zavod obavlja i stručno analitičke poslove iz područja pros­tornog planiranja i uređivanja prostora, te osigurava financijska sredstava za izradu dokumenata koji su mu u nadležnosti kao i za istraživanja nužnih za njihovu izradu. U okviru svojih nadležnosti zavod obavlja sljedeće poslove: uspostavlja i vodi informacijski sustav o prostoru te dokumentaciju o prostoru i prostornom planiranju Republike Hrvatske, sudjeluje u pripremi i međunarodnim projektima iz područja prostornog planiranja i izradi posebnih programa od interesa za Republiku Hrvatsku, koordinira prostorno planske komponente regionalnog prostornog razvoja kao i planiranja urbanih prostora, te koordinira, priprema i izrađuje prostorne planove područja posebnih obilježja, sudjeluje u stručnoj pripremi za izdavanje suglasnosti na prostorne planove te sudjeluje u radu Komisija i stručnih Povjerenstava, odgovara na upite iz djelokruga svog rada, surađuje na stručnoj pripremi dokumentacije za potrebe izdavanja lokacijskih dozvola te sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu Zakona i propisa iz područja prostornog uređenja kao i druge poslove koje odredi ravnatelj Zavoda ili ministar.

Zavod obavlja stručne poslove za potrebe rada Savjeta prostornog uređenja Republike Hrvatske.

U Zavodu za prostorno planiranje ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

11.1. Odjel za strateško planiranje

11.1.1. Odsjek za nacionalno planiranje

11.1.2. Odsjek za posebne programe i međunarodnu suradnju

11.2. Odjel za koordinaciju regionalnog prostornog razvoja i urbanog planiranja

11.3. Odjel za koordinaciju i planiranje područja posebnih obilježja

11.4. Odjel za istraživanje i informacijski sustav prostornog uređenja

11.4.1. Odsjek za istraživanje i praćenje procesa u prostoru

11.4.2. Odsjek za informacijski sustav prostornog uređenja.

11.1. Odjel za strateško planiranje

Odjel za strateško planiranje, u okviru svog djelokruga izra­đuje i prati provođenje Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske, izrađuje Program unaprjeđenja stanja u prosto­ru Republike Hrvatske, prostorne osnove korištenja prostora Republike Hrvatske i Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske.

Odjel obavlja i stručno analitičke poslove iz područja prostornog planiranja i uređivanja prostora koji zahtijevaju primjenu posebnih metoda i načina rada te surađuje na izradi akata i dokumenata iz djelokruga rada Zavoda.

Odjel sudjeluje u međunarodnim i posebnim projektima i programima iz područja prostornog planiranja.

11.1.1. Odsjek za nacionalno planiranje

Odsjek za nacionalno planiranje, u okviru svog djelokruga organizira i koordinira izradu Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske, program unaprjeđenja stanja u prostoru Republike Hrvatske, Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske, te obavlja i druge stručno analitičke poslove iz pod­ručja prostornog planiranja i uređivanja prostora.

11.1.2. Odsjek za posebne programe i međunarodnu suradnju

Odsjek za posebne programe i međunarodnu suradnju usmjerava, prati i sudjeluje u izradi stručnih podloga za objekte od državnog interesa te priprema, izrađuje i usmjerava studije prostornih odnosa u infrastrukturnim koridorima nadnacionalnog i nacionalnog značaja (prometni, vodni, energetski i drugi) kao i prostorne elemente gospodarskih sportskih i drugih sustava.

Odsjek surađuje u međunarodnim i posebnim projektima i programima.

11.2. Odjel za koordinaciju regionalnog prostornog razvoja i urbanog planiranja

Odjel za koordinaciju regionalnoga prostornog razvoja i urbanog planiranja, koordinira, prati i usmjerava izradu prostorno planske dokumentacije regionalnoga prostornog razvoja (Prostorni planovi županija), prostorno planske dokumentacije općina i gradova, kao i planiranje urbanih prostora.

Odjel obavlja i druge stručno analitičke poslove iz područja regionalnoga prostornog razvoja i urbanog planiranja (pokazatelji prostornog razvoja, prostorno planske podloge, praćenje procesa urbanizacije, poglavito urbanih aglomeracija).

Odjel surađuje u međunarodnim projektima i posebnim programima iz područja ljudskih naselja te izradi planova koje donosi Hrvatski sabor.

Odjel priprema stručna mišljenja o prostornim planovima na području od interesa za Republiku Hrvatsku, a osobito na zaštiće­nom obalnom području mora.

11.3. Odjel za koordinaciju i planiranje područja posebnih obilježja

Odjel za koordinaciju i planiranje područja posebnih obilježja koordinira, izrađuje, usmjerava i prati izradu prostorno plan­ske dokumentacije za područja posebnih obilježja koje donosi Hrvatski sabor.

Odjel priprema, izrađuje i usmjerava studije prostornih odnosa u područjima od međunarodnog i nacionalnog značaja (obalno područje mora i voda, granično područje, zaštićene cjeline spo­meničke baštine), te sudjeluje u pripremi i radu na stručnim prostorno planskim podlogama zaštićenih cjelina, i ostalih objekata od važnosti za Državu.

Odjel sudjeluje u radu na međunarodnim i posebnim projektima i programima iz područja prostornog planiranja.

11.4. Odjel za istraživanje i informacijski sustav prostornog uređenja

Odjel za istraživanje i informacijski sustav prostornog ure­đenja uspostavlja i vodi, zajedno s drugim Upravama Ministarstva i u suradnji s nadležnim tijelima područne (regionalne) i lokalne samouprave informacijski sustav prostornog uređenja Republike Hrvatske (ISPU RH). ISPU RH sadrži i objedinjava podatke o prirodnim i društvenim obilježjima i sadržajima prostora značajnim za prostorno uređenje, te dokumentaciju prostora (Iz­vješća o stanju u prostoru, programi mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru), dokumente prostornog uređenja (s kontinuiranim praćenjem realiziranih dijelova tih dokumenata), propise i druge opće akte prema posebnim zakonima, značajnim za prostorno uređenje ili provedbu zahvata u prostoru.

Odjel obavlja i stručno analitičke poslove iz područja prostornog planiranja i korištenja prostora koji zahtijevaju primjenu posebnih metoda i načina rada, surađuje u okviru svog djelokruga na izradi dokumenata prostornog uređenja iz djelokruga rada Zavoda i drugih akata, te sudjeluje u međunarodnim i posebnim projektima i programima iz područja prostornog planiranja.

Odjel priprema i koordinira izradu studija i stručnih podloga, te vodi istraživanja od važnosti za prostorno uređenje Republike Hrvatske kao i afirmacije njenog prostora u Europi i svijetu, te priprema i koordinira izdavačku djelatnost za publikacije iz područja prostornog uređenja.

11.4.1. Odsjek za istraživanje i praćenje procesa u prostoru

Odsjek za istraživanje i praćenje procesa u prostoru priprema i koordinira izradu studija i stručnih podloga, te vodi istraživanja od važnosti za prostorno uređenje Republike Hrvatske kao i afirmacije njenog prostora u Europi i svijetu, te priprema i koordinira izdavačku djelatnost za publikacije iz područja prostornog uređenja.

Odsjek obavlja i stručno analitičke poslove iz područja prostornog planiranja i korištenja prostora koji zahtijevaju primjenu posebnih metoda i načina rada, surađuje u okviru svog djelokruga na izradi dokumenata prostornog uređenja iz djelokruga rada Zavoda i drugih akata, te sudjeluje u međunarodnim i posebnim projektima i programima.

11.4.2. Odsjek za informacijski sustav prostornog uređenja

Odsjek za informacijski sustav prostornog uređenja uspos­tav­lja i vodi dio informacijskog sustava prostornog uređenja Repub­like Hrvatske, koji sadrži i objedinjava podatke o prirodnim i društvenim obilježjima i sadržajima prostora značajnim za prostorno uređenje te dokumentaciju prostora (prvenstveno dokumenata prostornog uređenja). Koordinira izradu i obradu podataka i podloga potrebnih za istraživanja procesa u prostoru i izradu dokumenata prostornog uređenja u nadležnosti Zavoda i Ministarstva.

III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA U SASTAVU MINISTARSTVA I UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA

Članak 14.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ministra zamjenjuje ga državni tajnik kojeg odredi ministar.

Radom upravnih organizacija ustrojenih u sastavu Ministarstva upravlja pomoćnik ministra i ravnatelj Zavoda.

Radom Uprave za stanovanje, komunalno gospodarstvo i graditeljstvo upravlja državni tajnik kojeg odredi ministar.

Radom Uprave za inspekcijske poslove upravlja državni tajnik kojeg odredi ministar.

Radom Uprave za zaštitu okoliša, Uprave za strateške i integracijske procese u zaštiti okoliša koordinira državni tajnik kojeg odredi ministar.

Radom samostalne službe za zakonodavstvo i Samostalne službe za žalbe i upravni nadzor koordinira državni tajnik kojeg odredi ministar.

Radom samostalnih službi upravlja načelnik.

Članak 15.

Na čelu Kabineta ministra je tajnik Kabineta.

Na čelu sektora i službi su načelnici sektora, odnosno službi.

Na čelu odjela su načelnici odjela.

Na čelu odsjeka su voditelji odsjeka.

Na čelu pododsjeka su voditelji pododsjeka.

Na čelu odjeljka u odjelu su voditelji odjeljka.

Članak 16.

Državni tajnik odgovoran je za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i ministru.

Tajnik Ministarstva, pomoćnici ministra i ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje za svoj rad odgovaraju ministru.

Načelnici samostalnih službi i načelnici sektora u sastavu Uprave odgovorni su za svoj rad ministru, državnom tajniku kojeg odredi ministar i pomoćniku ministra u čijem se sastavu nalazi služba ili sektor.

Načelnici sektora u sastavu Tajništva ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru i tajniku Ministarstva.

Načelnici odjela u sastavu uprava odgovorni su za svoj rad ministru, državnom tajniku i pomoćniku ministra koji upravlja tom upravom.

Načelnici odjela u sastavu samostalnih službi odgovorni su za svoj rad ministru, državnom tajniku i načelniku samostalne službe.

Načelnici odjela u sastavu sektora odgovorni su za svoj rad ministru, državnom tajniku, tajniku Ministarstva, pomoćniku ministra i načelniku sektora.

Načelnici odjela u sastavu Tajništva Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru, državnom tajniku i tajniku Ministarstva.

Načelnici odjela u sastavu Zavoda odgovorni su za svoj rad ministru, državnom tajniku i ravnatelju Zavoda.

Voditelji odsjeka u sastavu odjela u upravnoj organizaciji odgovorni su za svoj rad ministru, državnom tajniku, pomoćniku ministra i načelniku odjela.

Voditelji pododsjeka u sastavu odjela u upravnoj organizaciji odgovorni su za svoj rad ministru, državnom tajniku, pomoćniku ministra, načelniku odjela i voditelju Odsjeka.

Voditelji pododsjeka u sastavu odjela u Tajništvu Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru, državnom tajniku, tajniku Ministarstva, načelniku sektora, načelniku odjela i voditelju Odsjeka.

IV. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

Članak 17.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju državni službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta, sukladno propisima.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe, a koja se ne objavljuje u »Narod­nim novinama«.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Pitanja od značaja za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva, a osobito broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadataka, te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, kao i njihove ovlasti i odgovornosti.

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar, u skladu s ovom Uredbom, u roku 30 dana, od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 2. ovog članka ministar će donijeti rješenje o rasporedu državnih službenika i namještenika na radna mjesta.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, broj 16/2004).

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/05-01/10
Urbroj: 5030115-05-1
Zagreb, 24. veljače 2005.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga