Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

509

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 116/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

 O NAČINU I MJESTU PROVOĐENJA PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i mjesto provođenja zaštitne mjere obveznoga psihosocijalnog tretmana (u daljnjem tekstu: zaštitna mjera).

Članak 2.

Svrha provođenja zaštitne mjere je sprječavanje daljnjeg nasilničkog ponašanja postizanjem pozitivnih promjena u pona­šanju počinitelja nasilja u obitelji. Cilj provođenja zaštitne mjere je potaknuti počinitelja nasilja u obitelji da postane svjestan svog nasilnog ponašanja, prepozna svoju odgovornost te usvoji obrasce nenasilnog ponašanja.

II. MJESTO PROVOĐENJA ZAŠTITNE MJERE

Članak 3.

(1) Zaštitna mjera provodi se u zdravstvenim ustanovama i u pravnim ili kod fizičkih osoba s kojima je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa sklopilo ugovor o međusobnim odnosima za pružanje ovih usluga (u daljnjem tekstu: pravne ili fizičke osobe).

(2) Zaštitna mjera provodi se u zdravstvenim ustanovama za one počinitelje nasilja u obitelji koji imaju pozitivnu psihijatrijsku anamnezu, dok za ostale počinitelje nasilja ovu mjeru mogu provoditi pravne ili fizičke osobe.

Članak 4.

(1) Pravna osoba s kojom ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa sklapa ugovor o međusobnim odnosima za provođenje zaštitne mjere izvan zdravstvene ustanove mora:

– raspolagati odgovarajućim prostorom (prostorija za individualni i grupni rad, čekaonica i zaseban sanitarni čvor) koji mora udovoljavati minimalnim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvje­tima uz osiguran pristup osobama s invaliditetom u kolicima,

– imati zaposlenog jednog ili više stručnih radnika visoke stručne spreme (edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, medicinski fakultet, filozofski fakultet – odsjek za psihologiju ili studij socijalnog rada) sa završenom dodatnom izobrazbom za rad s poči­niteljima nasilja u obitelji i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

(2) Fizička osoba koja provodi zaštitnu mjeru mora:

– biti državljanin Republike Hrvatske,

– imati poslovnu sposobnost,

– imati radnu sposobnost,

– imati zdravstvenu sposobnost,

– imati položen stručni ispit,

– raspolagati odgovarajućim prostorom (prostorija za individualni i grupni rad, čekaonica i zaseban sanitarni čvor) koji mora udovoljavati minimalnim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvje­tima uz osiguran pristup osobama s invaliditetom u kolicima,

– imati visoku stručnu spremu (edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, medicinski fakultet, filozofski fakultet – odsjek za psihologiju ili studij socijalnog rada) i završenu dodatnu izobrazbu za rad s počiniteljima nasilja u obitelji i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

(3) Zaštitnu mjeru ne može provoditi osoba protiv koje se vodi istražni ili kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv braka, obitelji i mladeži te osoba protiv koje se vodi ili je pravomoćno osuđena za prekršaj propisan Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji.

Članak 5.

(1) Pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika obvezna je ishoditi odobrenje za provođenje zaštitne mjere izvan zdravstvene ustanove.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka rješenjem daje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 6.

Odobrenje za provođenje zaštitne mjere pravnoj osobi prestaje:

1. odjavom,

2. odlukom ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa ako ne ispunjava propisane uvjete za provođenje zaštitne mjere.

Članak 7.

(1) Odobrenje za provođenje zaštitne mjere fizičkoj osobi prestaje ako:

1. umre,

2. izgubi potpuno ili djelomično poslovnu sposobnost,

3. zasnuje radni odnos,

4. bude pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kazneno djelo ili prekršaj iz  članka 4. ovoga Pravilnika, kao i kazneno djelo učinjeno u toj djelatnosti ili u svezi s tom djelatnosti,

5. izgubi zdravstvenu sposobnost,

6. izgubi trajno radnu sposobnost,

7. ne ispunjava propisane uvjete za provođenje zaštitne mjere,

8. izgubi pravo raspolaganja prostorom.

(2) Prestanak odobrenja za provođenje zaštitne mjere iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka odlukom utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Članak 8.

Odlukom ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa utvr­đuje se prestanak odobrenja za provođenje zaštitne mjere i u slučajevima:

– ako se utvrdi da pravna ili fizička osoba koja provodi zaštitnu mjeru ne postupa sukladno pravilima struke, što utvrđuje stručna osoba odgovarajućeg zanimanja koju za to ovlasti ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa,

– ako osoba kojoj je izdano odobrenje za obavljanje poslova ne obavlja poslove osobno ili ako koristi rad drugih osoba suprotno odobrenju,

– ako osoba kojoj je izdano odobrenje prestane s radom bez dopuštenja nadležnog ministarstva.

Članak 9.

(1) U cilju donošenja mreže pravnih i fizičkih osoba koje će provoditi mjeru obveznoga psihosocijalnog tretmana izvan zdravstvene ustanove, kao i radi predlaganja sklapanja ugovora o me­đu­sobnim odnosima te prijedloga za izdavanje odobrenja iz članka 5. ovoga Pravilnika ministar nadležan za poslove pravo­suđa osnovat će stručno povjerenstvo.

(2) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čini pet članova od kojih je jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove zdravstva i socijalne skrbi i dva predstavnika priznatih stručnjaka na području tretmana počinitelja nasilja.

(3) Mrežu pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za provođenje zaštitne mjere donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(4) Mrežu iz stavka 3. ovoga članka te njene izmjene i dopune ministar nadležan za poslove pravosuđa dostavit će prekr­šajnim sudovima u Republici Hrvatskoj.

III. NAČIN PROVOĐENJA ZAŠTITNE MJERE

Članak 10.

(1) Počinitelj nasilja, kojemu sud izrekne zaštitnu mjeru, obvezan je sudjelovati u provođenju ove mjere.

(2) Zaštitna mjera koja se provodi u okviru zdravstvene ustanove odvijat će se po pravilima zdravstvene struke.

Članak 11.

(1) Pravna ili fizička osoba zaštitnu mjeru provodi individualno i/ili grupno.

(2) Pravna ili fizička osoba koja provodi ovu mjeru će, uz sudjelovanje počinitelja, prije započinjanja tretmana, izraditi pisani plan postupanja.

(3) Pisani plan postupanja sadrži način na koji će se mjera provoditi, obveze počinitelja nasilja u obitelji kao i plan postupanja u kriznim situacijama.

Članak 12.

(1) S pisanim planom postupanja iz članka 11. ovoga Pravil­nika mora biti upoznata odrasla osoba – žrtva nasilja u obitelji, a dijete putem zakonskog zastupnika, odnosno roditelja koji nije počinitelj nasilja u obitelji.

(2) Žrtva nasilja u obitelji dobit će dio pisanog plana postupanja koji se odnosi na postupanje u kriznim situacijama, kao što su mjesta na koja se može skloniti i telefonski brojevi na kojima može zatražiti pomoć.

Članak 13.

Tijekom provođenja zaštitne mjere žrtva nasilja u obitelji može biti uključena u tretman, ukoliko na to pristane.

Članak 14.

Ako počinitelj nasilja u obitelji ne dolazi redovito na tretman ili kad zdravstvena ustanova, odnosno pravna ili fizička osoba koja provodi tretman procijeni da unatoč redovitom dolaženju tretman neće dovesti do promjene u ponašanju počinitelja, o tome će odmah izvijestiti sud koji je izrekao ovu mjeru radi izricanja kazne iz članka 20. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

IV. EVIDENCIJA I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 15.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa ustrojava, vodi i koristi sljedeće zbirke podataka:

– o pravnim i fizičkim osobama kojima je izdalo odobrenje za provođenje zaštitne mjere,

– o pravnim i fizičkim osobama s kojima je sklopljen ugovor o međusobnim odnosima za provođenje zaštitne mjere,

– o počiniteljima nasilja u obitelji kojima je izrečena zaštitna mjera.

Članak 16.

(1) Pravna i fizička osoba, odnosno zdravstvena ustanova koja provodi zaštitnu mjeru vodi evidenciju o osobama koje su joj upućene radi provođenja zaštitne mjere i o osobama s uspješno provedenim tretmanom, i o tome jedan put godišnje, do 30. sije­čnja za prethodnu godinu izvješćuju ministarstvo nadležno za po­slove pravosuđa i Povjerenstvo iz članka 22. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

(2) Sadržaj i oblik obrasca evidencija iz stavka 1. ovoga članka (obrazac TN 1) tiskan je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa osnovat će stručno povjerenstvo iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Stručno povjerenstvo iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika izradit će prijedlog mreže pravnih i fizičkih osoba koje će provoditi mjeru obveznoga psihosocijalnog tretmana izvan zdravstvene ustanove u roku tri mjeseca od dana osnivanja.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/04-01/1893
Urbroj: 534-08-02-01/1-04-1
Zagreb, 18. veljače 2005.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

Obrazac TN 1

EVIDENCIJA ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOGA PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA

1. ODLUKA SUDA

Naziv i sjedište suda koji je izrekao mjeru: ––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Broj i datum odluke: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Trajanje mjere: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mjera je izrečena: prvi put DA NE

Ranija mjera: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. OSOBNI PODACI

Prezime i ime: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ime oca: –––––––––– majke/djevojačko prezime/: ––––––––––––

Spol: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Datum i mjesto rođenja: –––––––––––––––––––––––––––––––––

Država rođenja: ________________ državljanstvo: ––––––––––––

Zanimanje i školska sprema:       –––––––––––––––––––––––––––

Adresa stanovanja:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. PODACI O TRETMANU

Datum početka tretmana: ––––––––––––––––––––––––––––––––

Datum završetka tretmana: –––––––––––––––––––––––––––––––

Tretman je prekinut, datum, razlog: –––––––––––––––––––––––––

Tretman je doveo do pozitivnih promjena u ponašanju počinitelja: DA    NE
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga