Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

281

Na temelju članka 157. točke 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te naČin izdavanja svjedodŽbe o sposobnosticertifikata aerodroma

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodž­be o sposobnosti – certifikata aerodroma (u daljnjem tekstu: certifikat aerodroma).

II. CERTIFICIRANJE AERODROMA

Obveznost certificiranja aerodroma

Članak 2.

Certifikat aerodroma moraju imati aerodromi namijenjeni za javnu uporabu i oni koji su namijenjeni za prihvat i otpremu:

– zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase veće od 2 730 kg,

– zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase manje od 2 730 kg kojima se obavlja javni zračni prijevoz ili se koriste za školovanje letačkog osoblja.

Uvjeti za izdavanje certifikata aerodroma

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje certifikata aerodroma, operator aerodroma podnosi Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se:

– Aerodromski priručnik (u dva primjerka),

– dokaz da uprava aerodroma posjeduje višegodišnje iskustvo u zrakoplovnoj djelatnosti (C.V. – životopis).

Izdavanje certifikata aerodroma

Članak 4.

(1) Operatoru aerodroma koji podnese dokaze o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga u zračnom prometu na aerodromu na siguran način, Ministarstvo izdaje certifikat aerodroma.

(2) Izgled i sadržaj certifikata aerodroma tiskan je u Dodatku 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Valjanost certifikata aerodroma

Članak 5.

(1) Certifikat aerodroma izdaje se na neograničeno vrijeme s tim da operator aerodroma mora kontinuirano udovoljavati uvjetima pod kojima je certifikat aerodroma izdan.

(2) Ako operator aerodroma prestane udovoljavati nekim od uvjeta pod kojim je certifikat aerodroma izdan, Ministarstvo može oduzeti certifikat aerodroma.

Izmjena izdanog certifikata aerodroma

Članak 6.

Imatelj certifikata aerodroma dužan je izvijestiti Ministarstvo o svakoj nastaloj promjeni bilo kojeg od uvjeta na temelju kojih je certifikat aerodroma izdan, a osobito:

– o promjeni vlasničke strukture aerodroma;

– o promjeni uprave aerodroma;

– o promjeni operatora aerodroma;

– o promjeni granica aerodroma.

Prijenos certifikata aerodroma

Članak 7.

Ministarstvo može odobriti prijenos certifikata aerodroma na novog operatora aerodroma ako:

– postojeći operator aerodroma, koji posjeduje valjani certifikat aerodroma, najmanje šest (6) mjeseci prije prestanka rada, u pisanom obliku izvijesti Ministarstvo da će prestati obavljati svoju djelatnost;

– postojeći operator aerodroma u pisanom obliku izvijesti Ministarstvo tko je novi operator aerodroma;

– novi operator aerodroma najmanje šest (6) mjeseci prije prestanka rada postojećeg operatora aerodroma u pisanom obliku zatraži da Ministarstvo prenese na njega postojeći certifikat aerodroma;

– novi operator aerodroma ispuni sve uvjete za izdavanje certifikata aerodroma propisane ovim Pravilnikom.

Prijenos privremenog certifikata aerodroma

Članak 8.

(1) Ministarstvo može odobriti prijenos privremenog certifikata aerodroma na novog operatora aerodroma.

(2) Na prijenos privremenog certifikata aerodroma odgova­ra­juće se primjenjuju odredbe članka 7. ovoga Pravilnika.

(3) Izgled i sadržaj privremenog certifikata aerodroma tiskan je u Dodatku 2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

III. AERODROMSKI PRIRUČNIK

Izrada Aerodromskog priručnika

Članak 9.

(1) Operator aerodroma mora imati Aerodromski priručnik kojim će se propisati način obavljanja svih poslova koje obavlja operator aerodroma ili pravna osoba s kojom je operator aerodroma sklopio ugovor o obavljanju pojedinih poslova na aerodromu.

(2) Aerodromski priručnik iz stavka 1. ovoga članka mora:

– biti ovjeren od odgovorne osobe operatora aerodroma,

– biti u obliku i formatu za jednostavnu promjenu,

– imati sustav za utvrđivanje aktualnog stanja (upisivanje revizija) i

– biti izrađen na način koji će omogućiti jednostavan postupak izrade i recenzije u postupku odobravanja.

Smještaj Aerodromskog priručnika

Članak 10.

Operator aerodroma mora osigurati da se primjerci odobrenog Aerodromskog priručnika i certifikata aerodroma nalaze:

– kod Ministarstva,

– kod operatora aerodroma i

– u sjedištu operatora aerodroma ukoliko operator operira i drugim aerodromom izvan svog sjedišta.

Sadržaj Aerodromskog priručnika

Članak 11.

Aerodromski priručnik mora sadržavati:

1. Opće odredbe;

2. Podatke o položaju aerodroma;

3. Podatke o aerodromu, koji se objavljuju u Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP), a specificirani su u ICAO priručniku Aeronautical information service manula Doc. 8126;

4. Operativne procedure na aerodromu i sigurnosne mjere;

4.1. Postupak objavljivanja promjena (NOTAM) svih rele­van­tnih pokazatelja koji se odnose na sigurnost zračnog prometa na aerodromu,

4.2. Propisane postupke za pristup operativnim površinama (Movement Area),

4.3. Propisane postupke za slučaj izvanrednog događaja na aerodromu (Emergency Plan),

4.4. Propisane postupke o radu spasilačko-vatrogasne službe,

4.5. Propisan postupak kontrole operativnih površina i površina bez prepreka od strane operatora aerodroma,

4.6. Propisane postupke za kontrolu horizontalne i vertikalne signalizacije te sustava svjetlosne signalizacije na aerodromu,

4.7. Propisane postupke za održavanje objekata, opreme i instalacija na aerodromu,

4.8. Propisane sigurnosne postupke tijekom izvođenja radova na i oko operativnih površina,

4.9. Upravljanje postupcima na stajanci (Apron Management),

4.10. Upravljanje sigurnošću na stajanci (Apron Safety Management),

4.11. Propisane postupke za kretanje vozila na i okolo operativnih površina,

4.12. Propisane postupke zaštite zrakoplova od ptica i drugih životinja na području aerodroma te popis opreme za zaštitu aerodroma od ptica i drugih životinja,

4.13. Karta prepreka u prostoru s obzirom na kategoriju prilaza zrakoplova aerodromu (karta u skladu s Aneksom 14), te praćenje i evidentiranje svih promjena,

4.14. Propisan način uklanjanja onesposobljenog zrakoplova s operativnih površina te popis opreme za uklanjanje onesposob­ljenih zrakoplova,

4.15. Propisan način za sigurno rukovanje, skladištenje i prijevoz opasnih tvari,

4.16. Propisane postupke u slučaju smanjene vidljivosti,

4.17. Propisane postupke za zaštitu radara i drugih navigacijskih uređaja na aerodromu;

5. Podatke o Upravi aerodroma i sustavu upravljanja sigur­nošću;

5.1. Uprava aerodroma (shema organizacijske strukture, popis rukovodećeg osoblja),

5.2. Propisan način sustava upravljanja sigurnošću (Safety Management System).

Izmjene i dopune Aerodromskog priručnika

Članak 12.

(1) Operator aerodroma koji posjeduje certifikat aerodroma mora osigurati da Aerodromski priručnik uvijek sadržava točne informacije na način da sve promjene žurno uvede u Aerodromski priručnik.

(2) Operator aerodroma mora ishoditi suglasnost Ministarstva za sve promjene (izmjene i/ili dopune) Aerodromskog priručnika kako bi iste bile valjane.

Prihvaćanje Aerodromskog priručnika

Članak 13.

Ministarstvo će odobriti Aerodromski priručnik i sve njegove promjene (izmjene i/ili dopune) pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni ovim Pravilnikom.

IV. OBVEZE OPERATORA AERODROMA

Članak 14.

Operator aerodroma koji je imatelj certifikata aerodroma du­žan je:

– omogućiti ovlaštenim osobama nadležnih ministarstava pris­tup aerodromu u svrhu provođenja nadzora nad provedbom zaštitnih i sigurnosnih mjera na aerodromu;

– obavljati prihvat i otpremu zrakoplova, te omogućiti boravak zrakoplova na aerodromu,

– obavljati prihvat i otpremu putnika, prtljage, robe, stvari i pošte,

– imati u radnom odnosu stručno osoblje u procesu prihvata i otpreme putnika, prtljage, robe, stvari i pošte i održavanja operativnih površina aerodroma;

– utvrditi da svi subjekti na aerodromu u aktivnostima koje se odnose na letenje i opsluživanje zrakoplova, putnika, prtljage, robe, stvari i pošte udovoljavaju zahtjevima koji u pogledu sigurnosti vrijede za operatora aerodroma,

– propisati da svi subjekti na aerodromu surađuju u provođenju sigurnosti i sigurne uporabe aerodroma uz promptno izvješćivanje svake nesreće, ozbiljne nezgode ili pogrešaka koje se odnose na sigurnost,

– osigurati primjenu preporuka i standarda iz ICAO doc. Aneks 14;

– utvrditi provedbu vlastitih sigurnosnih pregleda i izvješ­ćivanja;

– utvrditi provedbu posebnih pregleda, kad za to postoje opravdani razlozi koji se odnose na sigurnost zračnog prometa;

– otkloniti sve prepreke s površine aerodroma koje mogu predstavljati opasnost za sigurnost zračnog prometa;

– objaviti sve informacije bitne za sigurnost zračnog prometa kao i upozorenja u slučaju opasnosti (promjene u AIP publikacijama, planirane promjene aerodromskih sredstava, opreme, nivoa usluga, moguće prepreke, opasnosti i neuobičajene uvjete na operativnim površinama).

V. IZUZEĆA

Članak 15.

(1) Operator aerodroma može podnijeti zahtjev za izdavanje certifikata aerodroma i ako nisu ispunjeni pojedini propisani uvje­ti, čije ispunjenje nema utjecaj na sigurnost zračnog prometa. Aeronautičkom studijom, koja se prilaže uz zahtjev, operator aerodroma mora dokazati da uvjet koji nije ispunjen ne utječe na sigurnost zračnog prometa.

(2) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može, ako je to u javnom interesu, odobriti odgovarajuća izuzeća odnosno izdati odgovarajući certifikat aerodroma, na poleđini kojega mora biti opisano odstupanje od standarda ili preporučene prakse.

(3) Ukoliko se u postupku utvrdi da je nedostatak otklonjiv Ministarstvo će izdati privremeni certifikat aerodroma s valja­nošću:

– do 2 godine za novoizgrađeni aerodrom

– do 5 godina za aerodrom koji je bio u uporabi prije donošenja ovoga Pravilnika.

VI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Operatori aerodroma iz članka 2. ovoga Pravilnika dužni su u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ishoditi certifikat aerodroma.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/7
Urbroj: 530-09-05-1
Zagreb, 19. siječnja 2005.

Ministar
mora, turizma, prometa i razvitka
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

 

Napomena: prilozi u obliku slika su ispušteni u ovom neslužbenom info pregledu

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga