POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

280

Na temelju članka 102. stavka 2. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03., 158/03. i 60/04.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI (EMC)

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi elektromagnetske kompa­tibilnosti (EMC), kojima mora udovoljavati električna i druga tehnička oprema koja se proizvodi, uvozi, stavlja na tržište i upotrebljava u Republici Hrvatskoj, način i postupci ocjenjivanja sukladnosti te opreme sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, način i postupak ovlašćivanja tijela u sustavu ocjenjivanja sukladnosti, oznake i način označivanja električne i druge tehničke opreme te objava popisa harmoniziranih hrvatskih norma, kao i drugih europskih i međunarodnih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na sve uređaje koji mogu uzrokovati elektromagnetske smetnje i/ili na koje te smetnje mogu utjecati narušavajući njihove radne značajke.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na amaterske radijske postaje koje nisu komercijalno dostupne na tržištu, na elektroenergetske mreže za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, kao i na radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu za koju su zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti iz ovoga Pravilnika uređeni posebnim propisom.

Pojmovi i značenje

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. dobavljač: proizvođač uređaja, njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj ili druga fizička ili pravna osoba odgovorna za uvoz i/ili stavljanje uređaja na tržište u Republici Hrvat­skoj,

2. elektromagnetska kompatibilnost (EMC): mogućnost naprave, uređaja ili sustava da djeluje zadovoljavajuće u svojem elektromagnetskom okruženju te ne uzrokuje štetne elektromag­netske smetnje drugoj opremi ili sustavima u tom okruženju,

3. elektromagnetska smetnja: svaka elektromagnetska pojava koja može narušiti radne značajke naprave, uređaja ili sustava, a obuhvaća elektromagnetski šum, neželjeni signal ili smetnju u mediju širenja elektromagnetskih valova,

4. nadležno tijelo: pravna osoba koja ispunjava uvjete iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika i koja ima propisanu ovlast Vijeća Hrvatske agencije za telekomunikacije,

5. ocjenjivanje sukladnosti (conformity assessment): postupak kojim se utvrđuje udovoljavanje zahtjevima elektromagne­tske kompatibilnosti propisanima ovim Pravilnikom,

6. otpornost na elektromagnetske smetnje: mogućnost rada naprave, uređaja ili sustava bez narušavanja radnih značajki u prisutnosti elektromagnetske smetnje,

7. ovlašćivanje: postupak kojim Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije daje ovlast pravnoj osobi za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti propisanima ovim Pravilnikom,

8. potvrda o sukladnosti: potvrda kojom nadležno tijelo potvrđuje da ispitana vrsta električne ili druge tehničke opreme udovoljava odredbama ovoga Pravilnika,

9. uređaj: svaka električna i elektronička naprava zajedno s priborom i instalacijama, koja sadrži električne i/ili elektroničke sastavne dijelove.

Stavljanje na tržište, stavljanje u pogon i uporabu

Članak 4.

(1) Uređaj se može staviti na tržište, staviti u pogon i upotrebljavati samo ako je označen oznakom sukladnosti iz članka 9. ovoga Pravilnika, ako se pravilno instalira i održava te ako se upotrebljava u skladu sa svojom namjenom.

(2) Iznimno od odredbe iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika, uređaj namijenjen stručnom osposobljavanju, izobrazbi i/ili istraživanjima može stvarati elektromagnetske smetnje kojima su razine više od dopuštenih vrijednosti, ako se upotrebljava u svrhu proučavanja elektromagnetskih pojava i ako je izvjesno da svojim radom neće ometati rad drugih uređaja u okruženju.

Zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti

Članak 5.

(1) Uređaji se moraju projektirati, proizvoditi, ugrađivati, upotrebljavati i održavati na način da:

a) elektromagnetske smetnje, koje uređaji stvaraju, ne prelaze razinu koja dopušta radijskoj i telekomunikacijskoj opremi te drugim uređajima ispravan rad u skladu s njihovom namjenom,

b) imaju odgovarajuću razinu unutarnje otpornosti na elektromagnetske smetnje, što im omogućuje ispravan rad u skladu s njihovom namjenom.

(2) Popis skupina uređaja, na koje se odnose glavni zaštitni zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti iz stavka 1. ovoga članka, dan je u Dodatku 5. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti

Članak 6.

(1) Za uređaje, koji su proizvedeni u skladu s harmoniziranim normama iz članka 10. ovoga Pravilnika, dobavljač izdaje izjavu o sukladnosti kojom potvrđuje njihovu sukladnost sa zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Izjava o sukladnosti mora osobito sadržavati podatke navedene u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(3) Za uređaje iz stavka 1. ovoga članka dobavljač prije stav­ljanja na tržište mora dostaviti nadležnom tijelu, uz izjavu o sukladnosti, i ispitna izvješća kojima se dokazuje sukladnost tih uređaja s harmoniziranim normama iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(4) Nadležno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti ako utvrdi sukladnost uređaja iz stavka 1. ovoga članka s harmoniziranim normama iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(5) Dobavljač je obvezan čuvati izjavu o sukladnosti u razdob­lju od najmanje deset godina od dana prvog stavljanja uređaja na tržište te je dati na uvid Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija), nadležnom tijelu i inspektoru iz članka 12. ovoga Pravilnika, u skladu s njihovim zahtjevom.

(6) Dobavljač je obvezan uređaje, omot za pakiranje (ako postoji) i upute za rad označiti u skladu s odredbama članka 9. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Za uređaje, u proizvodnji kojih nisu primijenjene, ili su samo djelomično primijenjene harmonizirane norme iz članka 10. ovoga Pravilnika, i za uređaje za koje ne postoje harmonizirane norme, dobavljač mora, prije stavljanja uređaja na tržište, nadležnom tijelu dostaviti izjavu o sukladnosti iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika te pripadajući tehnički konstrukcijski dokument.

(2) Tehnički konstrukcijski dokument iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati opis uređaja, opis postupaka koji se primjenjuju za udovoljavanje zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika te ispitna izvješća.

(3) Nadležno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti ako utvrdi sukladnost uređaja iz stavka 1. ovoga članka sa zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(4) Dobavljač je obvezan čuvati tehnički konstrukcijski dokument iz stavka 2. ovoga članka, zajedno s potvrdom o sukladnosti, u razdoblju od najmanje deset godina od dana prvog stav­ljanja uređaja na tržište te ga dati na uvid Agenciji, nadležnom tijelu i inspektoru iz članka 12. ovoga Pravilnika, u skladu s njihovim zahtjevom.

(5) Dobavljač je obvezan uređaje, omot za pakiranje (ako postoji) i upute za rad označiti u skladu s odredbama članka 9. ovoga Pravilnika.

Postupak ovlašćivanja nadležnog tijela

Članak 8.

(1) Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Vijeće Agencije) izdaje ovlast za obavljanje djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme u skladu s posebnim pravilnikom iz članka 35. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama, na temelju podnesenog zahtjeva pravne osobe i provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja temeljnih uvjeta iz Dodatka 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Ovlast iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na razdoblje utvrđeno posebnim pravilnikom iz članka 35. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama.

(3) Nadležno tijelo mora ispunjavati temeljne uvjete iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika i uvjete propisane posebnim pravilnikom iz članka 35. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama tijekom cijelog razdoblja valjanosti ovlasti iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako se utvrdi da nadležno tijelo ne obavlja djelatnost, za koju je dobilo ovlast iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s odred­bama Zakona o telekomunikacijama, ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o telekomunikacijama, Vijeće Agencije donijet će rješenje o oduzimanju ovlasti.

Oznake sukladnosti i način označivanja

Članak 9.

(1) Uređaj koji je sukladan svim zahtjevima propisanima ovim Pravilnikom, uključujući i postupke ocjenjivanja sukladnosti iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika, prije stavljanja na tržište mora biti označen oznakom sukladnosti iz stavka 2. ili stavka 3. ovoga članka, u skladu s odredbama članka 13. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2) Oznaka sukladnosti CE, kojom se dokazuje sukladnost uređaja sa svim zahtjevima propisanima ovim Pravilnikom, dana je u Dodatku 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(3) Oznaka sukladnosti C, kojom se dokazuje sukladnost uređaja sa svim zahtjevima propisanima ovim Pravilnikom, dana je u Dodatku 4. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(4) Oznaku sukladnosti iz stavka 2., odnosno stavka 3. ovoga članka dobavljač mora staviti na uređaj, omot za pakiranje (ako postoji) i na upute za rad, i to na vidljiv, čitljiv i neizbrisiv način.

Harmonizirane norme

Članak 10.

(1) Agencija redovito usklađuje i dopunjuje popis harmoniziranih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti, potrebnih za ocjenjivanje sukladnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika, te ih, prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, objavljuje u »Narodnim novinama«, a može ih objaviti i na Internetu te na drugi prikladan način.

(2) Ako uređaj udovoljava odgovarajućim harmoniziranim normama iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da je sukladan odgovarajućim zahtjevima iz ovoga Pravilnika.

(3) Hrvatski zavod za norme obvezan je osigurati, u skladu s odredbom članka 5. stavka 2. Zakona o normizaciji, podatke o harmoniziranim normama iz stavka 1. ovoga članka, koje su prihvaćene u Republici Hrvatskoj.

(4) Ako u Republici Hrvatskoj nisu prihvaćene i objavljene hrvatske norme koje se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost, za ocjenjivanje sukladnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika mogu se primjenjivati odgovarajuće europske ili međunarodne norme.

Naknade

Članak 11.

(1) Za ovlast iz članka 8. ovoga Pravilnika plaća se naknada na način i u visini propisanoj Pravilnikom o plaćanju naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelatnosti.

(2) Za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme podnositelj zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti plaća naknadu u korist nadležnog tijela.

(3) Visinu naknade iz stavka 2. ovoga članka odobrava Vijeće Agencije.

(4) Za podnošenje zahtjeva za izdavanje ovlasti iz članka 8. ovoga Pravilnika plaća se upravna pristojba u skladu s posebnim propisom.

Nadzor

Članak 12.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika, koje se odnose na nadzor električne i druge tehničke opreme na tržištu, provode inspektor telekomunikacija i inspektor Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: inspektor), u skladu s odredbama članka 112. Zakona o telekomunikacijama.

(2) O obavljenom nadzoru električne i druge tehničke opreme na tržištu inspektor vodi zapisnik.

(3) U okviru mjera koje je ovlašten poduzimati na temelju Zakona o telekomunikacijama, inspektor ima pravo narediti obav­ljanje ispitivanja električne i druge tehničke opreme.

(4) Ako se ispitivanjem iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da uređaj, za koji su provedeni postupci ocjenjivanja sukladnosti iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika, ne udovoljava zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, inspektor će rješenjem privremeno zabraniti uvoz, prodaju, iznajmljivanje i/ili uporabu tog uređaja te narediti uklanjanje utvrđenih nedostataka, o čemu primjerak zapisnika iz stavka 2. ovoga članka dostavlja Agenciji.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka troškove ispitivanja snosi dobavljač tog uređaja.

(6) U rješenju iz stavka 4. ovoga članka inspektor će osobito navesti razloge za neudovoljavanje zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, koji mogu biti posljedica neudovoljavanja uređaja harmoniziranim normama iz članka 10. ovoga Pravilnika, ili nepravilne primjene tih harmoniziranih norma, ili nedostataka u tim normama.

(7) U slučaju nepostupanja po rješenju inspektora iz stavka 4. ovoga članka u za to određenom roku, poduzet će se zakonske mjere za trajnu zabranu stavljanja uređaja na tržište i njegovo daljnje slobodno kolanje, a osoba iz stavka 5. ovoga članka obvezna je bez odgode povući taj uređaj s tržišta.

(8) Ako je za uređaj, koji ne udovoljava zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, izdana izjava o sukladnosti i/ili potvrda o sukladnosti u skladu s odredbama članka 6. i 7. ovoga Pravilnika, protiv dobavljača, odnosno nadležnog tijela poduzet će se odgovarajuće mjere u skladu s posebnim propisima, o čemu se mora izvijestiti Agencija.

Prijelazne odredbe

Članak 13.

(1) Do sklapanja odgovarajućih protokola s Europskom unijom o ocjenjivanju sukladnosti, odnosno do ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije ne primjenjuju se odredbe članka 9. ovoga Pravilnika koje se odnose na oznaku sukladnosti CE.

(2) Danom sklapanja odgovarajućih protokola s Europskom unijom o ocjenjivanju sukladnosti, odnosno danom ulaska Repub­like Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije prestaju važiti odredbe članka 6. stavka 3. i 4. ovoga Pravilnika, te odred­be članka 9. ovoga Pravilnika koje se odnose na oznaku sukladnosti C.

(3) Na uređaje, koji su stavljeni na tržište prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, odred­be ovoga Pravilnika počet će se primjenjivati u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Propisi koji prestaju važiti

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o označavanju tehničke opreme telekomunikacija, radijskih komunikacija, te električne i druge tehničke opreme koja ima potvrdu o elektromagnetskoj kompatibilnosti (»Narodne novine«, broj 30/95.) i Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (»Narodne novine«, broj 34/00.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/99
Urbroj: 530-10-04-1
Zagreb, 31. prosinca 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.
 

Napomena: prilozi u obliku slika su ispušteni u ovom neslužbenom info pregledu

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga