POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Ustavni sud Republike Hrvatske

243

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, pred­sjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija Rajić, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o ustavnoj tužbi A. M. iz K., zastupanoj od odvjetnika Odvjetničkog društva R. i O. iz K., na sjednici održa­noj dana 11. siječnja 2005. godine, je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Županijski sud u Karlovcu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom po žalbi tužitelja protiv presude Općinskog suda u Karlovcu, broj: P-43/04 (P-1572/92) od 1. rujna 2004. godine, u najkraćemu mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvoga idućeg dana od dana objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe A. M. iz K. određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 7.200,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.


Obrazloženje

1. Podnositeljica ustavne tužbe, temeljem članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnijela je dana 2. lipnja 2003. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka koji se tog trenutka vodio pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, smatrajući da je time povrijeđeno njezino ustavno pravo na suđenje u razumnom roku.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju uvida u spis predmeta i očitovanja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Su-1084-IV/03 od 2. prosinca 2003. godine, u predmetu tog suda broj: Rev-650/02, koji se pred Općinskim i      Županijskim sudom u Karlovcu vodio pod brojem: P-1572/92, utvrdio sljedeće činjenice, koje su pravno relevantne za odlu­čivanje o povredi ustavnog prava podnositeljice, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava:

– 29. listopada 1992. godine Republika Hrvatska za Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske zastupano od Jav­nog pravobraniteljstva Republike Hrvatske podnijela tužbu protiv tuženice A. – A. K. rođ. M., podnositeljice ustavne tužbe, radi otkaza stanarskog prava na stanu u K., V. 5,

– u tijeku 1993. godine održana su dva ročišta glavne rasprave, u 1994. godini jedno ročište, 1995. godine dva ročišta te u tijeku 1997. godine četiri ročišta glavne rasprave.

U pravno relevantnom razdoblju za odlučivanje o ovoj ustav­noj tužbi sud je imao sljedeće aktivnosti:

– 16. prosinca 1997. godine donesena je prvostupanjska presuda kojom je usvojen otkaz stanarskog prava podnositeljice,

– Županijski sud u Karlovcu donio je presudu 7. listopada 1998. godine, kojom je odbio žalbu podnositeljice,

– Općinski sud u Karlovcu zaprimio je reviziju podnositeljice 14. siječnja 1999. godine,

– Vrhovni sud Republike Hrvatske dana 16. siječnja 2002. godine dostavlja Općinskom sudu pismo kojim traži da taj sud odluči o prijedlogu za oslobađanje od sudske pristojbe temeljem članka 173. stavak 1. Zakona o parničnom postupku,

– dana 18. ožujka 2002. godine Općinski sud odbija prijed­log podnositeljice za oslobađanjem od plaćanja sudske pristojbe,

– ustavna tužba podnesena je 2. lipnja 2003. godine, jer o izjav­ljenoj reviziji 1999. godine Vrhovni sud još nije donio odluku,

– Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučio je o reviziji izjav­ljenoj 14. siječnja 1999. godine nakon četiri godine i jedanaest mjeseci, rješenjem broj: Rev-650/02 dana 17. prosinca 2003. godine, kojim prihvaća reviziju podnositeljice i ukida drugostupanjsku i prvostupanjsku presudu, te vraća predmet sudu prvog stupnja na ponovno suđenje

– nakon toga ukidnog rješenja Općinski sud u Karlovcu održao je tijekom 2004. godine tri ročišta glavne rasprave (u svib­nju, kolovozu i rujnu) te donio presudu broj: P-43/04 dana 1. rujna 2004. godine, kojom odbija tužitelja s tužbenim zahtjevom za otkaz stanarskog prava podnositeljici

– na tu presudu tužitelj je podnio žalbu drugostupanjskom sudu koja je zaprimljena u Općinskom sudu 13. listopada 2004. godine.

OČITOVANJE VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

3. Na temelju članka 69. alineje 2. Ustavnog zakona, Ustavni sud je zatražio od Vrhovnog suda da se izjasni o navodima ustav­ne tužbe, jer je podnositeljica podnijela ustavnu tužbu iz razloga što se nije odlučilo o izjavljenoj reviziji u razumnom roku.

U očitovanju od 2. prosinca 2003. godine Vrhovni sud je naveo kronologiju postupanja u predmetu pred Vrhovnim sudom, trajanje postupka pred tim sudom obrazlaže činjenicom da Općinski sud nije riješio prijedlog podnositeljice za oslobođenje od plaćanja pristojbe.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

4. Odredbom članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvat­ske, propisano je:

Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud (...) u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama (...).

Odredbama članka 63. Ustavnog zakona propisano je:

(1) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrpljen pravni put, u slučaju kad o pravima i obvezama stranke (...) nije u razumnom roku odlučio sud (...).

(2) U odluci kojom usvaja ustavnu tužbu zbog nedonošenja akta u razumnom roku iz stavka 1. ovoga članka, Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o pravima i obvezama (...) podnositelja. Rok za donošenje akta počinje teći idućeg dana od dana objave odluke Ustavnog suda u »Narodnim novinama«.

(3) U odluci iz stavka 2. ovoga članka Ustavni sud će odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja (...) nije odlučio u razumnom roku. Naknada se isplaćuje iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva stranke za njezinu isplatu.

Ustavna tužba je osnovana.

5. Uvidom u spis Općinskog suda u Karlovcu broj: P-1572/92, Ustavni sud je utvrdio da su se u ovom slučaju ostvarile pretpostavke za postupanje temeljem odredbe članka 63. Ustavnog zakona.

Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

5.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Prvostupanjski parnični postupak započeo je 29. listopada 1992. godine, tužbom Republike Hrvatske za Ministarstvo unutarnjih poslova zastupano od Javnog pravobraniteljstva Republike Hrvatske, protiv podnositeljice ustavne tužbe.

Ustavna tužba podnesena je dana 2. lipnja 2003. godine, a do tog dana Vrhovni sud nije odlučio o izjavljenoj reviziji, pa Ustav­ni sud utvrđuje da do dana podnošenja ustavne tužbe postupak u ovom predmetu traje ukupno deset (10) godina, sedam (7) mjeseci i tri (3) dana.

Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola, broj 1, 4, 6, 7 i 11 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst i 8/99. – ispravak, u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije) stupio je na snagu dana 5. studenoga 1997. godine.

Od dana stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije, odredbe Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe (u daljnjem tekstu: Europska konvencija) čine, temeljem članka 140. Ustava Republike Hrvatske, dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske. Dio unutarnjeg prav­nog poretka Republike Hrvatske od tog dana čini i odredba članka 6. stavka 1. Europske konvencije pod nazivom »Pravo na pošteno suđenje«, koja između ostalog propisuje:

Radi utvrđivanja svojih prava i obveza građanske naravi (...) svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud (...) u razumnom roku ispita njegov slučaj.

Pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku čini dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske od dana stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije (5. studenoga 1997. godine). Pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku je ustavno pravo u Republici Hrvatskoj od 9. studenoga 2000. godine (dana proglašenja Promjena Ustava). Ispitivanje razumnosti trajanja sudskih postupaka prije 5. studenoga 1997. godine, u pravilu, ne bi moglo biti predmetom ustavnosudskih postupaka temeljenih na članku 63. Ustavnog zakona, jer u dotadašnjem prav­nom poretku Republike Hrvatske takvo pravo nije postojalo.

Ustavni sud je ocijenio da se u ovom slučaju pravno relevantnim razdobljem, sa stajališta povrede prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku, smatra razdoblje od 5. studenoga 1997. godine (to jest od dana stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije) do 2. lipnja 2003. godine (to jest do dana podnošenja ustavne tužbe), što ukupno iznosi pet (5) godina, sedam (7) mjeseci i dvadeset i osam (28) dana.

5.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Ustavni sud je utvrdio da je u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju, u postupku pred prvostupanjskim sudom razdob­lje relativne neaktivnosti suda pet (5) godina tri (3) mjeseca i deset (10) dana, računajući datum donošenja drugostupanjske presude (7. listopada 1998. godine) i revizijskog rješenja Vrhovnog suda (7. prosinca 2003. godine).

5.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE (TUŽITELJA U SUDSKOM POSTUPKU)

Prema utvrđenju Ustavnog suda, podnositeljica ustavne tužbe, kao tuženica u sudskom postupku, svojim ponašanjem tijekom postupka nije bitno pridonijela duljini trajanja sudskog postupka.

5.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Navodi tužbe ne ukazuju da bi se radilo o složenom predmetu.

6. U konkretnom slučaju, odluka nadležnog suda nije donesena do podnošenja ustavne tužbe Ustavnom sudu, pa je pravno relevantno razdoblje, za koje je Ustavni sud utvrdio povredu ustav­nog prava podnositelja zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava, trajalo od 5. studenoga 1997. godine do dana podnošenja ustavne tužbe 2. lipnja 2003. godine.

Posebno valja napomenuti da Ustavni sud razmatra razumnost duljine odlučivanja o pravima i obvezama stranaka kao jedinstvenu cjelinu, te stoga činjenica da se predmet na Županijskom sudu nalazi radi odluke o žalbi tek nekoliko mjeseci, ne otklanja povredu ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava, jer sveukupno sudski postupak traje preko deset godina, a ustavna tužba je podnijeta u 2003. godini u vrijeme kada postupak pred Vrhovnim sudom još nije bio okončan.

Trajanje sudskog revizijskog postupka pred Vrhovnim su­dom, prema ocjeni Ustavnog suda, bez obzira na doprinos prvostupanjskog suda koji nije odlučio o prijedlogu stranke za oslobođenje od pristojbe, prije nego je to tražio od njega Vrhovni sud, a što je pridonijelo duljini revizijskog postupka, uzimajući trajanje tog postupka u cjelini, nije udovoljilo zahtjevu suđenja u razumnom roku zajamčenom člankom 29. stavkom 1. Ustava. Stoga, Ustavni sud utvrđuje da je povrijeđeno ustavno pravo pod­nositeljice da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njenim pravima ili obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Za navedeno razdoblje, u kojem je povreda nastupila, podnositeljici pripada pravo na primjerenu naknadu. Pri utvrđivanju visine naknade, temeljem članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, Ustavni sud uzeo je u obzir sve okolnosti slučaja, imajući pritom u vidu i vrstu postupka o kojem se radi.

Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donesena odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

7. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao pod točkama III. i IV. izreke odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku, Ustavni sud u pravilu određuje za razmatrano, pravno relevantno razdoblje, uz iznimnu moguć­nost uvažavanja nerazumno dugog razdoblja potpune neaktivnosti suda i prije 5. studenoga 1997. godine, što ovisi o osobitim okolnostima svakoga pojedinog slučaja.

Pri utvrđivanju visine naknade, temeljem članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, Ustavni sud uzima u obzir sve okolnosti slučaja, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj. U ovom predmetu Ustavni sud je osobito imao u vidu doprinos podnositelja duljini postupka.

8. Predsjednik Županijskog suda u Karlovcu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustav­nog zakona.

9. Odluka o objavi (točka IV. izreke) temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-1961/2003
Zagreb, 11. siječnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Petar Klarić, v. r.
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga