POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

218

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, pred­sjednik Suda, te suci Marijan Hra­njski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrko­njić, Željko Potoč­njak, Agata Račan, Emilija Rajić, Smi­ljko Sokol, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, u postupku pokrenutom ustavnom tužbom S. F. iz Z., na sjednici održanoj dana 11. siječ­nja 2005. godine, donio je

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Trgovački sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u pred­metu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: P-8953/02 (raniji broj pred Općinskim sudom u Zagrebu Pr-2480/97) u najkraćemu mogućem roku, ali ne du­ljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvoga iduće­g dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na teme­lju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99, 29/02 i 49/02. – pročišćeni tekst), podnosite­lju ustavne tužbe S. F. iz Z., F. 16A, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustav­nog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 9.000,00 kn.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnoše­nja zahtjeva podnosite­lja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za ­njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnosite­lj ustavne tužbe, teme­ljem članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99, 29/02 i 49/02. – pročišćeni tekst, u da­lj­njem tekstu: Ustavni zakon), podnio je dana 11. svib­nja 2004. godine ustav­nu tužbu radi du­ljine parničnog postupka.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Dana 27. kolovoza 1997. godine podnosite­lj je Općinskom sudu u Zagrebu podnio tužbu protiv S. d.d. Z., radi utvrđe­nja nedopuštenosti otkaza, vraća­nja na posao i isplate.

Prvo ročište je održano 11. studenoga 1997. godine na kojemu su stranke predložile odgodu radi moguće­ga mirnog rješe­nja spora. Do mirnog rješe­nja spora nije došlo.

Nakon toga, Općinski sud u Zagrebu održao je ročišta 11. prosinca 1997., 14. trav­nja i 3. studenoga 1998. te 26. siječ­nja, 2. ožujka i 3. svib­nja 1999. godine.

Dana 25. kolovoza 1999. godine Općinski sud u Zagrebu se oglasio stvarno nenadležnim jer je utvrđeno da je podnosite­lj bio član uprave tuženika te da je, stoga, za spor nadležan Trgovački sud u Zagrebu. Na rješe­nje je tuženik uložio žalbu dana 13. rujna 1999. godine.

Dana 21. ožujka 2000. godine Županijski sud u Zagrebu žalbu je odbio kao neosnovanu i potvrdio rješe­nje suda prvog stup­nja.

Dana 30. siječ­nja 2001. godine predmet je otprem­ljen Trgo­vačkom sudu u Zagrebu.

Ročišta pred Trgovačkim sudom u Zagrebu održana su 5. trav­nja, 3. svib­nja, 13. rujna, 11. listopada, 22. studenoga te 19. prosinca 2001. godine, kada je sud donio rješe­nje da se ne dopušta preinaka tužbe. Podnosite­lj je na rješe­nje uložio žalbu te je Visoki trgovački sud Republike Hrvatske dana 19. ožujka 2002. godine uvažio žalbu i ukinuo pobijano rješe­nje te predmet vratio Trgovačkom sudu u Zagrebu na ponovni postupak.

Ročište pred Trgovačkim sudom u Zagrebu održano je dana 20. lip­nja 2002. godine te je sud ponovno donio rješe­nje kojim se ne dopušta preinaka tužbe. Podnosite­lj je na rješe­nje uložio žalbu te je dana 5. studenoga 2002. godine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ukinuo pobijano rješe­nje i predmet vratio Trgovačkom sudu u Zagrebu na ponovni postupak.

Protiv rješe­nja Visokog trgovačkog suda tuženik je uložio reviziju, koju je dana 20. svib­nja 2003. godine odbacio Vrhovni sud Republike Hrvatske kao nedopuštenu.

Dana 20. ve­ljače 2004. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je rješe­nje kojim je dopustio preinaku tužbe.

Ročišta su održana 7. trav­nja, 27. svib­nja te 2. srp­nja 2004. godine.

3. PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

Odredbom članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske propisano je:

»Članak 29.

Svatko ima pravo da zakonom ustanov­ljeni neovisni i nepristrani sud (…) u razumnom roku odluči o ­nje­govim pravima i obvezama (…).«.

Odredbom članka 63. Ustavnog zakona popisano je:

»Članak 63.

(1) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrp­ljen pravni put, u slučaju kad o pravima i obvezama stranke (…) nije u razumnom roku odlučio sud (…).

(2) U odluci kojom usvaja ustavnu tužbu zbog nedonoše­nja akta u razumnom roku iz stavka 1. ovoga članka, Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donoše­nje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o pravima i obvezama (…) podnosite­lja. Rok za donoše­nje akta poči­nje teći iduće­g dana od dana objave odluke Ustavnog suda u »Narodnim novinama«.

(3) U odluci iz stavka 2. ovoga članka Ustavni sud će odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnosite­lju zbog povrede ­nje­gova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnosite­lja (…) nije odlučio u razumnom roku. Naknada se isplaćuje iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnoše­nja zahtjeva stranke za njezinu isplatu.«.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže s­ljedećim utvrđe­njima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Podnosite­lj je dana 27. kolovoza 1997. godine podnio Općinskom sudu u Zagrebu tužbu radi utvrđe­nja nedopuštenosti otkaza, vraća­nja na posao i isplate.

Međutim, du­ljina postupka ne uzima se u razmatra­nje od tog dana, već od 5. studenoga 1997. godine, kada je stupio na snagu Zakon o potvrđiva­nju Konvencije za zaštitu ­ljudskih prava i teme­ljnih sloboda i Protokola broj: 1, 4, 6, 7 i 11 uz Konvenciju za zaštitu ­ljudskih prava i teme­ljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst i 8/99. – ispravak, u da­lj­njem tekstu: Zakon o potvrđiva­nju Konvencije), koja Konvencija u članku 6. stavku 1. jamči, između ostalog, i pravo na suđe­nje u razumnom roku.

Ustavna tužba podnijeta je dana 11. svib­nja 2004. godine, a do tog dana postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnoše­nja ustavne tužbe postupak trajao ukupno šest godina, osam (8) mjeseci i četrnaest (14) dana, a nakon stupa­nja na snagu Zakona o potvrđiva­nju Konvencije pa do dana podnoše­nja ustavne tužbe, postupak je trajao šest (6) godina, šest (6) mjeseci i šest (6) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak se u razmatranom, pravno relevantnom razdob­lju najprije vodio pred Općinskim sudom u Zagrebu, koji se nakon dvije godine oglasio stvarno nenadležnim jer je utvrdio da je podnosite­lj bio član uprave tuženika. Međutim, ta okolnost bila je razvidna već iz dokumentacije koju je podnosite­lj priložio uz tužbu te je, stoga, Općinski sud u Zagrebu rješe­nje o nenadležnosti mogao donijeti već kod podnoše­nja tužbe, a bez da se upusti u rasprav­lja­nje, čime bi se postupa­nje sudova u predmetu podno­site­lja znatno ubrzalo. Nakon što se tuženik žalio na to rješe­nje, Županijski sud u Zagrebu je u roku od oko šest mjeseci potvrdio pobijano rješe­nje.

Nakon toga se postupak vodio pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, koji je ročišta zakazivao redovno. Taj sud je u dva navrata donio rješe­nje kojim nije dopustio preinaku tužbe te je to rješe­nje dva puta ukinuto od strane Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske, a revizija tuženika je odbačena od strane Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Prvo rješe­nje, kojim preinaka tužbe nije dopuštena, donijeto je 19. prosinca 2001. godine, a konačno rješe­nje, kojim je dopuštena preinaka tužbe, donijeto je 20. ve­ljače 2004. godine. Tako je o jednom pita­nju postupovne prirode odlučivano u razdob­lju od dvije godine i dva mjeseca.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE
(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnosite­lj ustavne tužbe, kao tužite­lj u parničnom postupku, pridonio je du­ljini postupka time što je prvotno svoju tužbu uputio nenadležnom sudu.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da u postupku postoje elementi složenosti jer je potrebno utvrditi opravdanost otkaza podnosite­lju.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da je postupak od 5. studenoga 1997. godine do podnoše­nja ustavne tužbe trajao du­lje od šest godina i šest mjeseci. Pri tome je Općinski sud u Zagrebu znatno pridonio du­ljini postupka jer se nije odmah oglasio stvarno nenadležnim iako su okolnosti koje su na to upućivale bile razvidne već iz dokumentacije priložene uz tužbu. Nada­lje, o postupovnom pita­nju dopuštenosti preinake tužbe sudovi su odlučivali u razdob­lju du­ljem od dvije godine i dva meseca. Imajući u vidu da je riječ o radnom sporu, koji je po svojoj prirodi žuran, Ustavni sud smatra da postupa­nje sudova u ovom predmetu nije bilo učinkovito. Kako se postupak i nada­lje vodi pred sudom prvog stup­nja, a s obzirom na ukupnu du­ljinu dosadaš­nje­g postupka, Ustavni sud utvrđuje da je povrijeđeno pravo podnosite­lja na suđe­nje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Repub­like Hrvatske.

Stoga je, u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donoše­nje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažava­nje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj. U ovom predmetu sud je uzeo u obzir doprinos podnosite­lja du­ljini postupka, time što je svoju tužbu najprije podnio stvarno nenadležnom sudu.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) teme­lji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Trgovačkog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donoše­nja i otpreme odluke u roku osam (8) dana od dana ­njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog teme­lji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustav­nog zakona.

Broj: U-IIIA-1735/2004
Zagreb, 11. siječ­nja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Suda
dr. sc. Petar Klarić, v. r.
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga