POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

215

Na teme­lju članka 58. stavka 2., članka 55. stavka 2., i član­ka 66. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 105/01 i 172/03) i članka 26. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 117/03, 130/03 i 48/04) ministar po­ljo­privrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UTOVARA, PRETOVARA, ISTOVARA I VETERINARSKO-ZDRAVSTVENOG PREGLEDA POŠILJAKA ŽIVOTINJA, PROIZVODA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I HIGIJENSKO-
-TEHNIČKIM UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRIJEVOZNA SREDSTVA I POŠILJKE U UNUTARNJEM I MEĐUNARODNOM PROMETU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način utovara, pretovara, istovara i veterinarsko-zdravstvenog pre­gleda poši­ljaka životi­nja, proizvoda i otpadaka životi­njskog podrijetla, sjemena za umjetno osjeme­njiva­nje i oplođenih jajnih stanica za oplod­nju životi­nja u unutar­njem i međunarodnom prometu, uvjeti kojima mora udovo­ljavati prijevozno sredstvo i veterinarsko-zdravstveni uvjeti kojima mora udovo­ljavati poši­ljka.

Članak 2.

Prijevoz živih životi­nja mogu obav­ljati pravne i fizičke osobe re­gistrirane za djelatnost prijevoza, trgovine životi­njama, klaonička ili prerađivačka djelatnost ili vlasnik životi­nje osobno.

I. NAČIN UTOVARA, PRETOVARA I ISTOVARA POŠILJAKA ŽIVOTINJA I HIGIJENSKO-
-TEHNIČKI UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRIJEVOZNA SREDSTVA
ZA PRIJEVOZ ŽIVOTINJA

Članak 3.

Kao opći i posebni uvjeti za prijevoz životi­nja u smislu ovoga Pravilnika, primje­njuju se odredbe Zakona o dobrobiti životi­nja (»Narodne novine« broj 19/99) i pripadajuće­g Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza životi­nja (»Narodne novine« broj 71/2001).

Članak 4.

Ako se utovar riba, rakova, mekušaca i ško­ljkaša obav­lja odmah nakon izlova i istovara s broda, obvezan veterinarsko-
-zdravstveni pre­gled obav­lja se samo prilikom utovara u drugo prijevozno sredstvo.

Članak 5.

(1) Prilikom prijevoza pčela, košnice s pčeli­njim zajednicama moraju imati ventilacijske otvore prekrivene žičanom mre­žom.

(2) Košnice se u prijevozno sredstvo mogu utovarivati u dva ili više redova u visinu, uz uvjet da se između pojedinih redova ostavi dovo­ljno prostora za ventilaciju.

Članak 6.

Sjeme za umjetno osjeme­njiva­nje, oplođene jajne stanice i embriji životi­nja moraju se, ovisno o načinu pripreme, prevoziti u za to prilagođenim posudama (kontejnerima).

II. POSTUPAK S OZLIJEĐENIM, OBOLJELIM ILI UGINULIM ŽIVOTINJAMA TIJEKOM PRIJEVOZA

Članak 7.

(1) Ako tijekom prijevoza poši­ljke životi­nja pojedina životi­nja oboli, ugine ili se ozlijedi, mora se odvojiti od ostalih životi­nja. Poši­ljka životi­nja mora se zaustaviti i obaviti istovar takve životi­nje u pristaništu ili mjestu u kojem je sjedište ovlaštenog veterinara ili nadležnoga Veterinarskog ureda koje ne mora biti označeno u pratećoj dokumentaciji kao uputna stanica ili mjesto istovara, te im se mora čim prije osigurati pomoć i veterinarska skrb.

(2) Ako se pre­gledom utvrdi da ne postoje smet­nje za da­lj­nji prijevoz ostalih životi­nja u poši­ljci ili bolesne životi­nje, nadležno tijelo mora na popratnom dokumentu zabi­lježiti nalaz i odobriti da­lj­nju otpremu životi­nja.

(3) Ako se pre­gledom poši­ljke utvrdi da postoji zaraza ili sum­nja na zarazu, nadležno tijelo mora narediti mjere predviđene člankom 41. Zakona o veterinarstvu (u da­lj­njem tekstu: »Za­kon«).

(4) U slučaju da poši­ljka životinja strada u prometnoj nezgodi, nadležni ovlašteni veterinar ili nadležni veterinarski inspektor dužan je osigurati veterinarsku pomoć oz­lijeđenim životi­njama, stručnom uputom odrediti mjere potrebne za zaštitu oz­lijeđenih životi­nja i okoliša, te organizirati otpremu uginulih životi­nja na neškod­ljivo ukla­nja­nje. Otpremu životi­nja s mjesta nezgode osigurava najbliža odobrena klaonica.

Članak 8.

(1) Lešine životi­nja uginulih za vrijeme prijevoza istovarivaju se u stanici ili pristaništu iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravil­nika i otpremaju na mjesto za neštetno ukla­nja­nje lešina, na kojem se, ako je potrebno, obav­lja razudba i uzima materijal za laboratorijske pretrage radi utvrđiva­nja uzroka uginuća. Ako se sum­nja na zaraznu bolest, prijevozno sredstvo mora se zadržati na stanici, pristaništu ili mjestu na kojem je lešina istovarena.

(2) Nije dopušteno za vrijeme prijevoza izbacivati lešine uginulih životi­nja na usputnim stanicama i pristaništima.

(3) Ako od trenutka uginuća životi­nje, prijevoz morskim plovilom do pristaništa iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika traje du­lje od 12 sati, lešina se mora neštetno ukloniti baca­njem u more, zapakirana tako da sigurno potone, a o uginuću životi­nje sastav­lja se zapisnik u kojem se mora navesti: vrsta životi­nje, spol, identifikacijska oznaka životi­nje i druge oznake, te okolnosti u kojima je životi­nja uginula.

(4) Zapisnik iz stavka 3. ovoga članka predaje se nadležnom Veterinarskom uredu u mjestu ili pristaništu iz članka 7., stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Za vrijeme prijevoza nije dopušteno izbacivati otpatke životi­njskog podrijetla te ste­lju (prostirku) iz prijevoznog sredstva.

(2) Ako za vrijeme prijevoza poši­ljaka životi­nja bude potrebno, prijevozno sredstvo se mora očistiti, a gnoj istovariti na stanici ili pristaništu na kojem za to postoje uvjeti.

(3) Prije čišće­nja prijevoznog sredstva, životi­nje moraju biti istovarene i smještene na način da se ne ugrozi ­njihovo zdrav­lje i dobrobit.

III. NAČIN UTOVARA, PRETOVARA I ISTOVARA POŠILJAKA SIROVINA, PROIZVODA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 10.

(1) Meso se utovaruje kao ohlađeno, smrznuto i dubokosmrznuto, upakirano i neupakirano.

(2) Ohlađeno meso u trupovima, polovicama i četvrtima ili polovicama razrezanim u ne više od 3 veleprodajna dijela, mora biti ovješeno na kuke u okomitom položaju, tako da do­nji dijelovi ne dodiruju pod. Ako se meso prevozi na uda­ljenost veću od 200 km i ako se izvozi, trupovi, polovice i četvrti moraju biti vezani i pričvršćeni za kuke u prijevoznom sredstvu.

(3) Meso iz stavka 2. ovoga članka za poši­ljke u izvozu, na zahtjev zem­lje uvoznice i na zahtjev kupca u unutar­njem prometu može biti prevučeno stokinetama  (vrećama od rijetko tkanog platna).

Članak 11.

(1) Ohlađeno meso u velikoprodajnim (makrokonfekcija) i u maloprodajnim komadima (mikrokonfekcija) može se utovariti u prijevozno sredstvo slaga­njem ambalažnih jedinica jedne na drugu, ako je pakirano u odgovarajuću ambalažu. Na pod prijevoznog sredstva prije utovara postav­ljaju se podlošci od materijala koji ne hrđa i ne upija vlagu.

(2) Meso iz stavka 1. ovoga članka ne smije se prevoziti u prijevoznom sredstvu s drugim proizvodima koji bi mogli ugroziti higijenu mesa ili ga kontaminirati.

(3) Pakirano meso i mesni proizvodi smiju se prevoziti istim prijevoznim sredstvom u kojem se prevozi neupakirano meso, ukoliko je unutar prijevoznog sredstva osigurano fizičko odvaja­nje.

(4) Iznutrice moraju biti u posebnoj ambalaži, koja mora udovo­ljavati higijenskim zahtjevima i koja ne propušta tekućine i masnoću.

(5) Odredbe stavka 1. ovoga članka, za prijevoz ohlađenog mesa u trupovima, polovicama i četvrtima odnose se i na utovar u plovilo i zrakoplov.

Članak 12.

(1) Ohlađeno, smrznuto i dubokosmrznuto meso u trupovima, polovicama i četvrtinama utovaruje se u prijevozno sredstvo vješa­njem na kuke na viseću cijevnu tračnicu (kolosijek) ili na drugu odgovarajuću opremu, a smrznuto konfekcionirano meso iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika utovaruje se tako da se slaže na palete ili na drugi odgovarajući način s tim da se u prijevoznom sredstvu tijekom utovara i prijevoza osigura temperatura od najviše –12°C, odnosno najviše –18°C, ako se prevozi dubokosmrznuto meso.

(2) Smrznuto konfekcionirano meso i drugi smrznuti jestivi dijelovi, koji se prevoze, moraju biti pakirani u plastične folije i odgovarajuću kartonsku ili drugu ambalažu.

Članak 13.

(1) Mlijeko koje nije upakirano mora se prevoziti u posebnim cisternama, kontejnerima ili posudama. Pakirano mlijeko utovaraju se u odgovarajuću plastičnu ili drugu ambalažu.

(2) Cisterne, kontejneri i druge posude u kojima se prevozi mlijeko, ne smiju se upotreb­ljavati za prijevoz drugih tekućina.

(3) Unutar­nje stijenke spremnika (cisterni, kontejnera), posuda i druge ambalaže koje dolaze u izravni dodir s mlijekom, moraju biti izrađene od materijala koji se lako čisti, pere i dezinficira, te koji udovo­ljava propisima Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stav­ljati u promet.

(4) Cisterne za prijevoz mlijeka moraju imati vlastiti sustav hlađe­nja za vrijeme prijevoza ili termoizolirane komore koje osiguravaju temperaturu od +4°C do +10°C.

Članak 14.

Prije stav­lja­nja u promet jaja moraju biti pakirana u posebnu papirnu ili plastičnu ambalažu za jednokratnu uporabu, a zatim u kartonske kutije, koje se mogu slagati jedna na drugu. U prijevoznom sredstvu za prijevoz jaja mora biti osigurana temperatura do +10°C.

Članak 15.

Svježa, ohlađena i smrznuta riba stav­lja se u posude ili posebnu ambalažu i utovaruje u vozila s mogućnošću hlađe­nja, te održava­nja i praće­nja odgovarajuće temperature za vrijeme prije­voza, ovisno o tome da li se radi o svježoj, ohlađenoj ili smrznutoj ribi.

Članak 16.

(1) Proizvodi od mesa, mlijeka, jaja, sladoled, proizvodi od riba, med i proizvodi od meda, te jestive masnoće životi­njskog podrijetla, utovaruju se u prijevozno sredstvo upakirani u odgovarajuću ambalažu.

(2) Ambalažne jedinice mogu se slagati jedna na drugu.

(3) Za proizvode iz stavka 1. ovoga članka, prijevoz je potrebno obav­ljati posebnim prijevoznim sredstvom, opskrb­ljenim uređajem koji osigurava propisane temperature za pojedine proizvode, s mogućnošću kontrole temperature putem termografske liste.

(4) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka u unutar­njem prometu mogu se prevoziti u istom prijevoznom sredstvu, uz uvjet da su upakirani, te po vrstama proizvoda svrstani u prijevoznom sredstvu, s ugrađenim pre­gradama koje sprečavaju kontaminaciju namirnica i onemogućuju šire­nja mirisa, te u kojima je omogućeno struja­nje ohlađenog zraka.

Članak 17.

(1) Sirove i so­ljene kože moraju se utovariti u prijevozno sredstvo upakirane na palete i zaštićene nepromočivom folijom, te prevoziti prijevoznim sredstvom koje ne propušta tekućinu.

(2) Osušene kože utovaruju se balirane u obično prijevozno sredstvo.

Članak 18.

Vuna, dlaka i čeki­nje upakirani u nepromočivu ambalažu, balirani ili u rinfuzi, utovaruju se u zatvoreno prijevozno sredstvo, ovisno o stup­nju obrade.

Članak 19.

Crijeva se utovaruju pakirana u bačve ili drugu odgovarajuću ambalažu, ovisno o stup­nju obrade.

Članak 20.

Kosti se utovaruju samo u kontejner ili u hermetički zatvoreno prijevozno sredstvo s rashladnim uređajem.

Članak 21.

Životi­njski otpatci i konfiskati utovaruju se u prijevozno sred­stvo posebno priprem­ljeno za tu namjenu, a u skladu s Pravilnikom o načinu postupa­nja sa životi­njskim lešinama i otpadom životi­njskog podrijetla te o ­njihovom uništava­nju (»Narodne novine« broj 24/03).

IV. HIGIJENSKO-TEHNIČKI UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRIJEVOZNA SREDSTVA ZA PRIJEVOZ POŠILJAKA SIROVINA, PROIZVODA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 22.

(1) Prijevozna sredstva (že­ljeznička i cestovna, plovila, zrako­plovi i kontejneri) za prijevoz poši­ljaka proizvoda i otpadaka životi­njskog podrijetla moraju biti izrađena tako da se onemogući ­njihovo zagađiva­nje kontaminentima ili stranim mirisom, a s unutar­nje strane moraju biti obložene materijalom koji se može lako čistiti, prati i dezinficirati.

(2) Prijevozna sredstva iz stavka 1. ovoga članka prije utovara moraju biti čista i dezinficirana.

(3) Obična prijevozna sredstva iz stavka 1. ovoga članka jesu zatvorena že­ljeznička ili cestovna vozila, bez vlastitog sustava hlađe­nja, koja osim što udovo­ljavaju uvjetima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, moraju imati gladak pod, koji se lako pere i ne propušta tekućinu, te ventilaciju. Poši­ljka mora biti zaštićena od nepovo­ljnih atmosferskih uvjeta i prašine, mora imati dovo­ljan broj kuka od nehrđajuće­g materijala za vješa­nje proizvoda i biti oprem­ljena tako da se spriječi narušava­nje osnovnih svojstava proizvoda.

(4) Posebna prijevozna sredstva iz stavka 1. ovoga članka osim što moraju udovo­ljavati uvjetima iz stavka 1. do 3. ovoga članka, moraju imati vlastite uređaje za hlađe­nje ili uređaje sa sekundarnim izvorima hlađe­nja, te ventilatore ili termore­gulatore za automatsku re­gulaciju temperature u prijevoznom sredstvu kojima se osigurava propisana temperatura ovisno o vrsti poši­lj­ke, za vrijeme utovara i tijekom prijevoza poši­ljke. U takvom prijevoznom sredstvu može biti više komora sa različitim temperaturnim režimom.

Članak 23.

(1) U običnim prijevoznim sredstvima u unutar­njem prometu, bez vlastitog sustava hlađe­nja, može se prevoziti ohlađeno meso i ostali proizvodi životi­njskog podrijetla, uz uvjet da se, pri utovaru i prijevozu, unutar komore osigura temperatura do +4°C.

(2) U prijevoznim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka mogu se prevoziti proizvodi životi­njskog podrijetla samo za potrebe opskrbe tržišta na području epizootiološke jedinice.

Članak 24.

(1) Posebna prijevozna sredstva kojima se prevozi smrznuto i dubokosmrznuto meso u trupovima, polovicama i četvrtima, te konfekcionirano pakirano smrznuto meso, moraju biti takva da tijekom prijevoza osiguravaju održava­nje temperature postignute u smrznutoj ili dubokosmrznutoj poši­ljci prije utovara.

(2) U prijevoznom sredstvu iz stavka 1. ovoga članka kojim se prevozi ohlađeno upakirano meso i proizvodi životi­njskog podrijetla, mora tijekom utovara i prijevoza biti osigurana temperatura do +4°C.

(3) Ako se u prijevoznom sredstvu ne može osigurati temperatura iz stavka 1. ovoga članka, smrznuto i dubokosmrznuto meso utovaruje se u kontejnere s agre­gatima za održava­nje odgovarajuće temperature do –18°C.

Članak 25.

(1) U plovilima i zrakoplovima, kojima se prevozi ohlađeno ili smrznuto meso i ohlađeni ili smrznuti proizvodi životi­njskog podrijetla, mora biti osigurano odgovarajuće hlađe­nje prostora za smještaj tih proizvoda.

(2) Prostor za smještaj poši­ljaka iz stavka 1. ovoga članka za vrijeme utovara mora se rashladiti na temperaturu do najviše +4°C. Ako to nije moguće utovar se mora obav­ljati u najhladnijim razdob­ljima dana i ne smije trajati du­lje od dva sata.

Članak 26.

(1) Pod i bočne stranice prijevoznog sredstva kojim se prevoze sirovine i otpaci životi­njskog podrijetla (sirova, so­ljena i sušena koža, kosti, rogovi, dlaka, vuna, perje i dr.) ne smiju propuštati tekućine, a unutraš­njost mora biti izražena tako da se lako čisti, pere i dezinficira.

(2) Ako se poši­ljke iz stavka 1. ovoga članka prevoze otvorenim prijevoznim sredstvima, to sredstvo mora imati odgova­rajuće pokrivalo.

V. MJESTA NA KOJIMA SE OBAVLJAJU VETERINARSKO-ZDRAVSTVENI PREGLEDI POŠILJAKA ŽIVOTINJA PRI UTOVARU, PRETOVARU I ISTOVARU

Članak 27.

(1) Mjesta na kojima se obav­ljaju veterinarsko-zdravstveni pre­gledi poši­ljaka životi­nja pri utovaru i istovaru su:

1) stočni sajmovi, tržnice, dogoni, otkupi, pristaništa, zračne luke, dražbe, izložbe i javne smotre životi­nja;

2) objekti za uzgoj i drža­nje životi­nja;

3) objekti za kla­nje životi­nja;

4) objekti za proizvod­nju rasplodne peradi i jaja;

5) objekti za vale­nje domaće peradi i pernate div­ljači;

6) uzgajališta riba i ško­ljaka;

7) mrijestilišta riba;

8) sabirališta rakova, puževa i žaba;

9) karantenski objekti.

(2) Veterinarsko-zdravstveni pre­gled poši­ljaka sirovina, proizvoda i otpadaka životi­njskog podrijetla pri utovaru i istovaru obav­lja se u odobrenim objektima i to u:

1) objektima za kla­nje životi­nja, rasijeca­nje, obradu i preradu mesa i izradu proizvoda životi­njskog podrijetla;

2) objektima za hlađe­nje, smrzava­nje i skladište­nje proizvoda životi­njskog podrijetla;

3) objektima za proizvod­nju ovitaka za kobasice od sirovina životi­njskog podrijetla;

4) objektima za obradu, doradu, preradu i skladište­nje crijeva;

5) objektima za sortira­nje, pakira­nje i skladište­nje jaja;

6) objektima za pripremu i preradu jaja;

7) objektima za konzervira­nje, obradu i preradu ribe;

8) objektima za uskladište­nje ribe i morskih organizama;

9) objektima za rasijeca­nje i preradu rakova, ško­ljki, puževa i žaba;

10) brodovima za izlov, hlađe­nje i sortira­nje morske ribe i drugih morskih organizama;

11) objektima za sakup­lja­nje i preradu mlijeka i skladište­nje mliječnih proizvoda;

12) objektima za proizvod­nju sirila;

13) objektima za preradu meda i pčeli­njih proizvoda i ­njihovo skladište­nje;

14) objektima za konzervira­nje, smještaj i uskladište­nje sirovih koža;

15) objektima za preradu i štav­lje­nje krzna;

16) objektima za proizvod­nju i skladište­nje stočne hrane i komponenata za proizvod­nju stočne hrane;

17) objektima za skladište­nje veterinarskih lijekova i veterinarsko medicinskih proizvoda;

18) objektima za skladište­nje sjemena za umjetno osjeme­njiva­nje kao i oplođenih jajnih stanica;

19) objektima za utilizaciju i neštetno ukla­nja­nje životi­njskih lešina, otpadaka i konfiskata životi­njskog podrijetla.

(3) Objekti iz stavka 2. točke 1. do 13. ovoga članka moraju odgovarati uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovo­ljavati objekti za kla­nje životi­nja, obradu, preradu i uskladište­nje proizvoda životi­njskog podrijetla (»Narodne novine« broj 20/92, 27/92, 75/93), te biti upisani u upisnik odobrenih objekata Ministarstva po­ljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, kao i ostali objekti iz stavka 2. ovoga članka.

VI. VETERINARSKO-ZDRAVSTVENI UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI POŠILJKE ŽIVOTINJA, PROIZVODA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 28.

(1) Pod veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima mora udovo­ljavati poši­ljka životi­nja, prema ovom Pravilniku, razumije se:

1) da životi­nje potječu iz nazaraženog područja;

2) da su obav­ljena propisana dijagnostička ispitiva­nja ili preventivna cijep­lje­nja;

3) da su životi­nje namije­njene kla­nju označene i da nisu tretirane tvarima s farmakološkim djelova­njem zbog kojih se meso može ocijeniti neupotreb­ljivim za javnu potroš­nju;

4) da poši­ljku životi­nja i proizvoda životi­njskog podrijetla u unutar­njem prometu prati svjedo­džba o zdravstvenom sta­nju i mjestu podrijetla životi­nja, ili potvrda o zdravstvenoj ispravnosti poši­ljke;

5) da poši­ljku životi­nja i proizvoda životi­njskog podrijetla u međunarodnom prometu prati međunarodna svjedo­džba (certifikat) o zdrav­lju životi­nja i zdravstvenoj ispravnosti s podacima o podrijetlu, identitetu, odredištu, prijevoznom sredstvu i zdrav­lju životi­nja, ili zdravstvenoj ispravnosti proizvoda životi­njskog podrijetla;

6) međunarodna svjedo­džba (certifikat) mora biti izvorna, sastav­ljena na dan otpreme poši­ljke za jednu vrstu životi­nja i proizvoda, za jednog primate­lja, ovjerena na propisan način i označena serijskim brojem. Za poši­ljke koje se uvoze i provoze, međunarodna svjedo­džba mora biti pisana na hrvatskom jeziku i na jeziku zem­lje podrijetla te kod provoza na jeziku kraj­nje­g primate­lja.

(2) Poši­ljke životi­nja (kopitara i papkara), koje se izvoze, uvoze ili provoze, osim što moraju udovo­ljavati uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti obi­lježene. Uz svjedo­džbu o podrijetlu i zdrav­lju poši­ljke životi­nja, mora se priložiti i specifikacija identifikacijskih oznaka životi­nja na koje se svjedo­džba odnosi.

Članak 29.

(1) Pod svojstvima veterinarsko-zdravstveno ispravnih poši­ljaka proizvoda životi­njskog podrijetla i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest i ugroziti zdrav­lje ­ljudi i životi­nja, u smislu ovoga Pravilnika, razumije se:

1) senzorska i mikrobiološka ispravnost,

2) dopuštena količina štetnih tvari,

3) ispravnost sastava, koja utječe na biološku vrijednost proizvoda,

4) dopuštenost uporabe aditiva.

(2) Pod veterinarsko-zdravstveno neispravnim poši­ljkama proizvoda životi­njskog podrijetla i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest i ugroziti zdrav­lje ­ljudi i životinja, u smislu ovoga Pravilnika, razumije se:

1) ako su sastav i senzorska svojstva zbog fizioloških, kemijskih, mikrobioloških ili drugih procesa izmije­njeni u takvoj mjeri da nisu prikladni za prehranu ili preradu,

2) ako sadrže patogene mikroorganizme ili parazite,

3) ako sadrže bakterijske toksine, mikotoksine, histamin i ­njemu slične tvari iznad količina utvrđenih propisima,

4) ako sadrže prirodne toksine ili druge prirodno toksične tvari u količinama štetnim za zdrav­lje,

5) ako sadrže pesticide, metale, nemetale i ostatke veterinarskih lijekova i druge otrovne tvari u količinama štetnim za zdrav­lje,

6) ako sadrže aditive koji nisu dopušteni za javnu uporabu, ili nedopuštene količine aditiva koji su utvrđeni propisima,

7) ako sadrže radionuklide iznad propisane granice ili su ozračene iznad granice utvrđene propisima,

8) ako su mehanički onečišćene primjesama koje mogu biti štetne za zdrav­lje ­ljudi ili izazivaju gađe­nje,

9) ako potječu od uginulih životi­nja ili od životi­nja obo­ljelih od bolesti koje štetno utječu na zdrav­lje,

10) ako sadrže druge mikroorganizme, parazite ili tvari u količinama štetnim za zdrav­lje,

11) ako im je istekao rok uporabe označen na ­njihovoj deklaraciji ili ako nemaju podatke o roku uporabe.

(3) Pod uvjetima kojima mora udovo­ljavati poši­ljka proizvoda životi­njskog podrijetla, prema ovom Pravilniku, razumije se:

1) da proizvod potječe od zdravih životi­nja pre­gledanih prije i poslije kla­nja, te poslije odstrela, ulova ili izlova;

2) da je poši­ljka proizvedena i skladištena u odobrenom objektu koji je upisan u upisnik Ministarstva;

3) da je obav­ljen veterinarsko-zdravstveni pre­gled na mjestu proizvod­nje i skladište­nja;

4) da poši­ljku u unutar­njem prometu prati veterinarsko-zdrav­stvena potvrda;

5) da poši­ljku pri uvozu, izvozu i provozu prati veterinarsko-zdravstvena svjedo­džba (certifikat);

6) da je proizvod ohlađen, smrznut ili duboko smrznut, te pakiran i utovaren na propisan način.

Članak 30.

Pri utovaru proizvoda životi­njskog podrijetla stupa­nj ohlađenosti i smrzava­nja, kako higijensko-tehnički uvjet, mora iznositi:

1) za ohlađeno meso, te za meso peradi i div­ljači od 0°C do +4°C;

2) za ohlađene iznutrice i jestive dijelove do +3°C;

3) za ohlađene mesne proizvode (barene i kuhane) do +4°C;

4) za pasterizirano mlijeko i mliječne proizvode od +8°C do +10°C;

5) za mlijeko iz sabirališta koje se čuva do 48 sati od +1°C do +4°C;

6) za smrznuto meso, iznutrice i druge proizvode životi­njskog podrijetla najma­nje –12°C;

7) za dubokosmrznuto meso, iznutrice i druge proizvode životi­njskog podrijetla najma­nje –18°C;

8) za ribe, rakove, ško­ljke, puževe i žabe +/–4°C;

9) za jaja do +10°C.

Članak 31.

Pod uvjetima kojima mora udovo­ljavati poši­ljka sirovina i otpadaka životi­njskog podrijetla, prema ovom Pravilniku, razumije se:

1) da sirovine i otpaci potječu od životinja koje nisu bolovale od zaraznih bolesti iz članka 8. Zakona,

2) da je poši­ljka propisno utovarena i pakirana.

Članak 32.

(1) Veterinarsko-zdravstveni pre­gled poši­ljaka životi­nja, sirovina, proizvoda i otpadaka životi­njskog podrijetla obav­lja ovlašteni veterinar ili nadležni veterinarski inspektor prije utovara, za vrijeme pretovara, te prilikom istovara.

(2) Radi pre­gleda iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo mora biti obaviješteno o mjestu i vremenu utovara, pretovara ili istovara poši­ljke, i to najma­nje 24 sata prije utovara, a pri pretovaru i istovaru odmah nakon prispjeća poši­ljke.

Članak 33.

(1) Poši­ljke u prometu mogu biti pretovarene iz jednog vozila u drugo neposredno ili nakon istovara u skladišni prostor, uz kontrolu nadležnog veterinarskog inspektora ili ovlaštenog veterinara.

(2) Uvjeti za pretovar moraju odgovarati uvjetima za utovar i istovar poši­ljaka, navedenim ovim Pravilnikom.

Članak 34.

(1) Poši­ljate­lj poši­ljke je dužan nadležnom tijelu (ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili veterinarskom uredu) podnijeti prijavu i to najkasnije 24 sata prije planiranog utovara.

(2) U mjestima gdje je organiziran centralni istovar ili ako je poši­ljka za više primate­lja unutar jedne epizootiološke jedinice, prispjeće poši­ljke mora nadležnom tijelu prijaviti poši­ljate­lj ili prijevoznik poši­ljke. Primate­lj je obavezan prijaviti prispjeće poši­ljke nadležnom tijelu ako je poši­ljka prispjela samo za jednog primate­lja ili ako nije uspostav­ljen centralni istovar.

(3) Prispjeće se prijav­ljuje najbržim načinom odmah po sazna­nju o očekivanom vremenu prispjeća ili trenutno po pri­spje­ću poši­ljke na odredište.

Članak 35.

(1) Veterinarsko-zdravstveni pre­gled poši­ljke pri utovaru, pre­tovaru ili istovaru sastoji se od:

1) pre­gleda prateće dokumentacije i podataka u svjedo­džbi;

2) provjere identiteta svake poši­ljke, kako bi se uvjerili da poši­ljke odgovaraju podacima navedenim u pratećim dokumentima (uk­ljučujući veterinarsku svjedo­džbu);

3) provjere, kojom se utvrđuje da li su u pratećim dokumentima (uk­ljučujući veterinarsku svjedo­džbu) pravilno otisnuti žigovi, te navedene službene i zdravstvene oznake koje identificiraju objekt i zem­lju podrijetla;

4) provjere, da li za upakirane poši­ljke postoji posebna na­ljepnica ili etiketa odobrenog objekta;

5) pre­gleda prijevoznog sredstva i potvrde o obav­ljenoj dezinfekciji.

(2) Potvrda iz stavka 1. točke 5. ovoga članka vrijedi do prvog s­ljedeće­g utovara nakon izvršene dezinfekcije, a pohra­njuje se uz karton o utovaru u veterinarskoj organizaciji koja je izvršila pre­gled prijevoznog sredstva prilikom utovara.

Članak 36.

Poši­ljke se moraju pre­gledati pri dnevnom svjetlu. Ako se pre­gledaju noću ili u zatvorenom prostoru, mora biti osigurana umjetna rasvjeta od najma­nje 550 luksa.

Članak 37.

(1) Nakon pre­gleda, ako nema smet­nji za utovar poši­ljke u unutar­njem prometu, nadležni ovlašteni veterinar postupa na s­lje­deći način:

1) za utovar poši­ljke životi­nja, za koje je obvezna svjedo­džba o zdravstvenom sta­nju životi­nja, izdaje se Obrazac HVI 1-1.

2) za utovar poši­ljke životi­nja za koje se ne izdaje svjedo­džba o zdravstvenom sta­nju izdaje se Obrazac HVI 1-2;

3) za utovar poši­ljke proizvoda životi­njskog podrijetla namije­njenih prehrani ­ljudi izdaje se potvrda o podrijetlu i zdravstvenom sta­nju poši­ljke:

a) na Obrascu HVI 1-3 za svježe meso i proizvode od mesa;

b) na Obrascu HVI 1-3A za sve ostale proizvode životi­njskog podrijetla namije­njenih prehrani ­ljudi;

Ukoliko se jednim prijevoznim sredstvom otprema poši­ljka na više epizootioloških jedinica, obrasci HVI 1-3 i 1-3A se popu­njavaju pojedinačno za svaku epizootiološku jedinicu prispjeća poši­ljki.

4) za utovar poši­ljke proizvoda životi­njskog podrijetla namije­njenih hranidbi životi­nja izdaje se Potvrda o podrijetlu i zdravstvenom sta­nju poši­ljke na obrascu HVI 1-3B;

5) za utovar poši­ljke sirovina i proizvoda životi­njskog podrijetla namije­njene industrijskoj i farmaceutskoj uporabi ili da­lj­noj preradi izdaje Potvrdu o podrijetlu i zdravstvenom sta­nju poši­ljke na obrascu HVI 1-4,

6) za utovar poši­ljke otpada životi­njskog podrijetla namije­njene toplinskoj preradi i utovar poši­ljke poluprerađevina namije­njenih spa­ljiva­nju, izdaje Potvrdu na obrascu HVI 1-5.

(2) Poši­ljke kopitara i papkara iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, do odredišta prati povratnica na obrascu HVI 1-1A, kojom ovlašteni veterinar ili nadležni veterinarski inspektor potvrđuje prispjeće poši­ljke životi­nja, te da je poši­ljka istovarena pod ­nje­govim nadzorom.

(3) Ako je za poši­ljku životi­nja izdano više svjedo­džbi, one se međusobno moraju povezati jamstvenikom ili se preko presavinutih rubova stav­lja sigurnosna na­ljepnica ovjerena pečatom ovlaštenog veterinara, a tako uvezanim svjedo­džbama prilaže se odgovarajući HVI obrazac;

(4) Povratnica iz stavka 2. ovoga članka dostav­lja se ovla­štenoj veterinarskoj organizaciji koja je obavila pre­gled po­šilj­ke prilikom utovara redovnom poštom ili drugom dostavom, najkas­nije u roku od 8 dana od dana prispjeća poši­ljke.

(5) Ukoliko prispjeće poši­ljke nije potvrđeno na način i u roku iz stavka 4. ovoga članka (dostava povratnice), ovlaštena veterinarska organizacija koja je poši­ljku pre­gledala prilikom utovara, dužna je bez odlaga­nja pismeno izvijestiti nadležni veterinarski ured.

Članak 38.

(1) Poši­ljke iz članka 37. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika uvijek podliježu obveznom veterinarsko-zdravstvenom pre­gledu prilikom utovara i pretovara.

(2) Veterinarsko-zdravstvenom pre­gledu prilikom utovara ne podliježu poši­ljke životi­nja koje vlasnik osobno pješice ili vlastitim prijevozom otprema na sajam, dogon ili izložbu unutar iste epizootiološke jedinice. Za ove životi­nje vlasnik je obvezan posjedovati va­ljanu svjedo­džbu o zdravstvenom sta­nju životi­nja koja vrijedi samo do sajma ili do povratka kući vlasnika prodavate­lja ako kupoprodaja nije obav­ljena.

(3) Veterinarsko-zdravstveni pre­gled pri istovaru obvezan je za poši­ljke iz članka 37. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika, sve ško­ljkaše, kao i sve poši­ljke iz članka 37. koje se dopremaju u objekte upisane u Upisnik odobrenih objekata – re­gistrirane objekte.

(4) Veterinarsko-zdravstveni pre­gled pri istovaru obvezan je za poši­ljke iz članka 37. točke 3. podtočke a) i b) ovoga Pravilnika koje se dopremaju iz drugih epizootioloških područja.

(5) U skladu sa člankom 55. stavkom 2. Zakona, veterinarsko-zdravstvenom pre­gledu iz stavka 4. ovoga članka prilikom istovara ne podliježu: pakovine pasteriziranog i steriliziranog mlijeka i mliječnih proizvoda, mlijeko u prahu, pakovine svježe­g mesa (ohlađeno, smrznuto i dubokosmrznuto), pakovine mesnih proizvoda, pakovine riba, rakova, ško­ljkaša, morskih ježeva, žaba, kor­njača, puževa i ­njihovih proizvoda, konzerve svih vrsta životi­njskog podrijetla, konzumna jaja i med. Pod pakovinom se podrazumijeva svaki pojedinačni proizvod, a sastoji se od hrane i ambalaže u koju je hrana stav­ljena prije ne­go što je ponuđena na prodaju, bilo da ambalaža u potpunosti ili samo djelomično zatvara hranu, te je zatvorena na način da joj se naznačeni sastav i količina ne mogu promijeniti bez otvara­nja ili očevidne promjene ambalaže. Pakovine moraju biti deklarirane u skladu s Pravilnikom o općem deklarira­nju ili označava­nju hrane (»Narodne novine« br. 114/04) i moraju sadržavati veterinarski kontrolni broj.

(6) Veterinarsko-zdravstveni pre­gled prilikom istovara poši­ljaka iz stavka 4. ovoga članka namije­njenih za više primate­lja u istom mjestu, obav­lja se na jednom središ­njem mjestu (centralizirano) koje odredi nadležni Veterinarski ured. Središ­nje mjesto na kojem se obav­lja veterinarsko-zdravstveni pre­gled mora biti u skladu s člankom 36. ovoga Pravilnika.

(7) Ovlašteni veterinar ili nadležni veterinarski inspektor dužan je popratnu dokumentaciju (izdatnicu, otpremnicu) za pojedine dijelove poši­ljke ovjeriti službenim pečatom, faksimilom i vlastoručnim potpisom sa upisom mjesta, datuma i vremena (sata) centralno obav­ljenog veterinarsko-zdravstvenog pre­gleda tijekom istovara. Poši­ljate­lj poši­ljke po prispjeću predočava popu­njenu popratnu dokumentaciju poši­ljke (otpremnica/izdatnica) iz članka 37. stavka 1. točke 3. sa upisom količine dijela poši­ljke na koju se ista dokumentacija odnosi te broja HVI obrasca, koju ovlašteni veterinar ili nadležni veterinarski inspektor ovjerava vlastoručnim potpisom, faksimilom i službenim pečatom.

(8) Nakon obav­ljenog pre­gleda prilikom istovara, HVI obrazac ostaje u ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili nadležnom Veterinarskom uredu u mjestu istovara poši­ljke i čuva se 2 godine od dana izdava­nja.

(9) Za poši­ljke iz članka 37. stavka 1. točka 3. ovoga Pravil­nika, koje se otpremaju i istovaruju na više mjesta unutar istog epizootiološkog područja (te ne podliježu obvezi veterinarsko-
-zdravstvenog pre­gleda pri istovaru), ovlašteni veterinar ili nadležni veterinarski inspektor dužan je prigodom utovara ovjeriti popratnu dokumentaciju (otpremnica izdatnica) službenim peča­tom, faksimilom i vlastoručnim potpisom s upisom mjesta utovara i mjesta odredišta poši­ljke, datumom, vremenom i rednim brojem evidencije obav­ljenog veterinarsko-zdravstvenog pre­gleda.

Članak 39.

(1) O obav­ljenom pre­gledima pri utovaru i istovaru poši­ljki ovlašteni veterinar ili nadležni veterinarski inspektor vodi evidenciju na Kartonu utovaru i Kartonu o istovaru poši­ljaka životi­nja, sirovina, proizvoda i otpadaka životi­njskog podrijetla.

(2) Obrazac kartona za utovar (HVI-I) je žute boje, a obrazac kartona za istovar (HVI-II) je ružičaste boje.

Članak 40.

(1) U odobreni objekt za kla­nje životi­nja, životi­nje moraju biti doprem­ljene sa ovjerom pre­gleda prilikom utovara.

(2) Ovlašteni veterinar ili nadležni veterinarski inspektor u odobrenom objektu za kla­nje životi­nja, iznimno može dopustiti kla­nje životi­nja i ako nema ovjerenog pre­gleda prilikom utovara, a o tome je dužan izvijestiti nadležni veterinarski ured pismeno u roku od 8 dana od dana prispijeća poši­ljke bez ovjerenog pre­gleda prilikom utovara.

VII. NAČIN VETERINARSKO-ZDRAVSTVENOG PREGLEDA POŠILJAKA PRI UVOZU, IZVOZU I PROVOZU

Članak 41.

(1) Način obav­lja­nja veterinarsko-zdravstvenog pre­gleda po­ši­ljaka živih životi­nja, proizvoda životi­njskog podrijetla, gotove stočne hrane, aditiva veterinarskih lijekova, pri uvozu, izvozu i provozu obav­lja se prema odredbama Pravilnika o načinu obav­lja­nja veterinarsko-zdravstvenog pre­gleda i kontrola proizvoda životi­njskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvat­ske (»Narodne novine« broj 147/04), Pravilnika o načinu obav­lja­nja veterinarsko-zdravstvenog pre­gleda i kontrola živih životi­nja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 147/04) i Pravilnika o načinu obav­lja­nja veterinarsko-zdravstvenog pre­gleda gotove stočne hrane, aditiva i lijekova u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 151/04).

(2) O pre­gledima poši­ljaka obav­ljenim na graničnim prijelazima vodi se evidencija na obrascu HVI-III, posebno za poši­ljke koje se uvoze, izvoze i provoze.

VIII. EVIDENCIJE O PROMETU POŠILJAKA

Članak 42.

(1) O pre­gledima poši­ljaka pri utovaru, pretovaru i istovaru poši­ljaka vode se evidencije sukladno članku 37. za unutar­nji promet te sukladno članku 41. ovoga Pravilnika za uvoz i izvoz.

(2) Evidencije se vode u obliku kartoteke na kartonima sa otisnutim serijskim brojem, a mogu se voditi i računalno na programu.

(3) Evidencija o vraćenim povratnicama iz članka 37. stavka 2. ovoga Pravilnika vodi se na kartonima o pre­gledu poši­ljki prilikom utovara odnosno prilikom istovara (u organizaciji koja je poši­ljku pre­gledala prilikom istovara). Primjerci vraćenih HVI 1-1A obrazaca čuvaju se kronološki u arhivi veterinarske organizacije 5 godina.

(4) Ovlaštene veterinarske organizacije su dužne voditi evidenciju zaduženih obrazaca HVI 1-1A prema obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 43.

(1) Za svaku vrstu poši­ljke s brojčanom oznakom grupa od 1 do 19 upotreb­ljava se poseban karton evidencije o obav­ljenim veterinarsko-zdravstvenim pre­gledima, u kojem se u rubriku: »Vrsta poši­ljke« upisuje jedna od odgovarajućih vrsta poši­ljki, a u rubriku: »Bliža oznaka vrste poši­ljke« – predmet poši­ljke, prema ovim nazivima:

1) za kopitare: pastusi, kobile, ko­nji, ždrebad, mazge, mule, magarci, poniji;

2) za goveda: bikovi, volovi, krave, junad muška, junad ženska, telad, bivoli;

3) za svi­nje: odojci, prasad, tov­ljenici, nazimice, krmače, nerastovi;

4) za ovce i koze: ovnovi, ovce, ši­lježad, ja­njad, koze, jarci, jarad;

5) za perad i kuniće: kokoši, pilenke, jednodnevna perad, guske, patke, pure, nojevi, kunići;

6) za div­ljač: div­lje svi­nje, zečevi, srne, jeleni, pernata div­ljač;

7) za pčele: pčele, matice, bumbari;

8) za ribu, rakove i žive ško­ljkaše: ribe iz uzgajališta, rib­njaka i ulova, mrijest mlađ, ško­ljkaše iz uzgajališta i otpremnog centra te morske organizme, rakove i puževe;

9) za ostale životi­nje: ukrasne ribice, žabe, ukrasni glodavci, pijavice, kor­njače, zmije i druge gmazove, golubove, ukrasne i druge ptice, laboratorijske životi­nje, zvijeri, krznaše, kukce, gliste i drugo;

10) za svježe meso: ko­njsko, goveđe, juneće, teleće, svi­nj­sko, ovčje, ja­njeće, kozje, jareće, meso paradi i nojeva, meso div­ljači (uzgojene i iz odstrela), meso kunića, jestivi unutar­nji organi svih vrsta životi­nja;

11) za životi­njske proizvode od mesa namije­njene za prehranu ­ljudi: usit­njeno meso i proizvodi, trajni proizvodi, obareni proizvodi, kuhani proizvodi, polutrajni proizvodi, konzerve, jela u ambalaži, zamrznuta gotova jela, slanine, mast, loj, čvarci i drugi proizvodi;

12) za pčeli­nje proizvode: med, saće, vosak, drugi pčeli­nji proizvodi i proizvodi na bazi meda;

13) za mlijeko i proizvode od mlijeka: mlijeko svježe, mli­jeko pasterizirano, mlijeko sterilizirano, fermentirani proizvodi od mlijeka, sladoled, zgusnuto mlijeko, mlijeko u prahu, vrh­nje, maslac, sir meki, sir tvrdi, sir top­ljeni i dr.;

14) za proizvode od riba: riba so­ljena, riba dim­ljena, rib­lje konzerve, zamrznuti rib­lji proizvodi, proizvodi od puževa i drugi proizvodi od jestivih morskih i riječnih organizama;

15) za jaja: jaja svježa, jajni melanž, žuma­njak, bjela­njak, jaja u prahu, zamrznuta jaja i proizvodi od jaja;

16) za životi­njske proizvode namije­njene industrijskoj uporabi: kože ko­njske, goveđe, juneće, teleće, ovčje, kozje, svi­njske, kože od div­ljači, krzno, vuna, dlaka, čeki­nje, perje, papci, kosti, rogovi, poluprerađena-so­ljena crijeva, jestivi ovici i dr.;

17) za životi­njske proizvode namije­njene industrijskoj, farmaceutskoj uporabi ili sirovinama za da­lj­nju preradu: nekonfekcionirani med, sirovo mlijeko, nesortirana jaja, žlijezde, životi­njsko tkivo, tjelesne tekućine i dr.;

18) za životi­njske proizvode namije­njene hranidbi životi­nja: rib­lje brašno i druge odobrene životi­njske bjelančevine, životi­njska mast, gotova hrana, sijeno, proizvodi mlinske industrije i dr.;

19) za otpad životi­njskog podrijetla: lešine i životi­njski otpad namije­njen toplinskoj preradi te životi­njski proteini i životi­njska mast namije­njena spa­ljiva­nju.

(2) Ukoliko u rubrici: »Bliža oznaka poši­ljke« zbog nabraja­nja proizvoda nema dovo­ljno rubrika, za dopunu se uzima novi karton.

Članak 44.

(1) Količina poši­ljaka životi­nja označenih brojčanom ozna­kom 1 do 9 obi­lježava se u komadima, osim poši­ljka ozna­čenim brojčanom oznakom 8 koje se mogu označavati i u kilogramima, odnosno tonama. Količine poši­ljaka označenih brojčanim oznakama 10 do 19 obi­lježava se u neto kilogramima ili tonama.

(2) U rubriku: »Oznaka kartona« upisuje se rimski broj I. kojim je ovaj karton označen za evidenciju utovara, a u drugi karton upisuje se rimski broj II. kojim je ovaj karton označen za evidenciju istovara.

(3) U rubriku: »Oznaka kartona« evidencije o obav­ljenim veterinarsko-zdravstvenim pre­gledima u prometu preko granice Republike Hrvatske upisuje se rimski broj III., a u zaglav­lju se zaokružuje riječ: »Uvoz-Izvoz-Provoz«, prema namjeni evidencije.

(4) U rubriku: »Karton broj« upisuje se brojčana oznaka vrste poši­ljke od 1 do 19 kako je utvrđeno u članku 55. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(5) U rubriku: »Stranica« upisuju se redni brojevi stranica ovoga, kao i da­lj­njih dopunskih kartona unutar jedne godine.

Članak 45.

(1) Prilikom popu­njava­nja potvrda o utovaru iz članka 37. ovoga Pravilnika (HVI obrasci) u rubriku: »Veterinarski broj utovara« upisuju se tri broja koji su međusobno spojeni crticom.

(2) Prvi je od ­njih rimski broj I., kojim je označen karton o utovaru, drugi broj označava vrstu poši­ljke utvrđene brojem od 1 do 19, a treći je redni broj pod kojim je poši­ljka u kartonu zavedena.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

(1) Za obav­ljeni pre­gled utovara, pretovara ili istovara poši­ljaka životi­nja, životi­njskih proizvoda i otpadne animalne tvari plaća se naknada u iznosu koji je propisan Pravilnikom o visini pristojbi za obveze veterinarsko-zdravstvene pre­glede i kontrole.

(2) Naknade za pre­glede kod utovara poši­ljaka plaća poši­ljate­lj.

(3) Naknade za pre­gled kod pretovara poši­ljaka plaća prije­voznik poši­ljke.

(4) Naknade za pre­glede kod istovara poši­ljaka u slučaju centralnog pre­gleda ili više primate­lja jedne poši­ljke plaća poši­ljate­lj ili prijevoznik, a u slučajevima pojedinačnog pre­gleda pla­ća primate­lj.

Članak 47.

Svi obrasci tiskani u prilogu ovoga Pravilnika ­nje­gov su sastavni dio, a izdaje ih i distribuira Uprava za veterinarstvo Ministarstva po­ljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Članak 48.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara poši­ljaka životi­nja, sirovina, proizvoda i otpadaka životi­njskog podrijetla i higijenski-tehničkim uvjetima kojima mora udovo­ljavati prijevozno sredstvo i poši­ljka u unutar­njem i međunarodnom prometu (»Narodne novine«, br. 97/98).

Članak 49.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 2005. godine.

Klasa: 322-01/05-01/4
Urbroj: 525-01-05-01
Zagreb, 12. siječ­nja 2005.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.
 

Napomena: prilozi i dodaci ispušteni su u ovom info pregledu

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga