POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

211

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, pred­sjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Agata Račan, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, rješavajući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom drugog propisa, na sjednici održanoj dana 19. siječnja 2005. godine, donio je

RJEŠENJE

I. Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2004. godini, klasa: 400-06/04-01/01, urbroj: 612/2-04-02 od 3. studenoga 2004. godine.                                                                     

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Hrvatska seljačka stranka, zastupana po predsjedniku Zlatku Tomčiću (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2004. godini, klasa: 400-06/04-01/01, urbroj: 612/2-04-02 od 3. studenoga 2004. godine (u daljnjem tekstu: osporena Odluka).

Osporenu Odluku donio je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 3. studenoga 2004. godine.

2. Predlagateljica smatra nesuglasnom s odredbom članka 19. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, broj 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.) točku III. osporene Odluke, u dijelu u kojem se određuje iznos sredstava koja će u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2004. godine Ministarstvo financija Republike Hrvatske doznačiti izravno zastupnicima nacionalnih manjina i nezavisnom zastupniku.

Smatra da temeljem članka 19. Zakona o političkim strankama »nema nikakve pravne mogućnosti da se odobri isplata i doznačavanje sredstava pojedinim zastupnicima, pa i zastupnicima nacionalnih manjina, budući da Zakon to pravo daje isključivo političkim strankama«.

Predlaže poništiti osporavanu Odluku.

Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje.

3. Osporenom Odlukom Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora izmijenio je i dopunio Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2004. godini, klasa: 400-06/04-01/01, urbroj: 612/2-04-01 od 24. ožujka 2004. godine (u daljnjem tekstu: Odluka). Tom je Odlukom nadležno radno tijelo Hrvatskog sabora raspodijelilo sredstva za rad parlamentarnim političkim strankama i zastupnicima nacionalnih manjina, što su u državnom proračunu osigurana za 2004. godinu u skladu s člankom 19. Zakona o političkim strankama, koji propisuje:

Dio sredstava za rad političkih stranaka koji se osigurava u državnom proračunu za iduću proračunsku godinu iznosi 0,056% sredstava tekućih izdataka proračuna iz prethodne godine.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se političkim strankama koje imaju najmanje jednog zastupnika u Hrvatskom saboru.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora donosi odluku o raspoređivanju sredstava iz stavka 1. ovoga članka za svaku godinu, kojom utvrđuje jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih zastupnika.

Za svakog izabranog zastupnika podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom zastupniku, određenog stavkom 3. ovoga članka.

Točkom I. osporene Odluke određeno je da se iza točke III. Odluke dodaje nova točka III.a Točkom III.a osporene Odluke određeno je da će iznimno od točke III. Odluke u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2004. godine Ministarstvo financija raspoređena sredstva doznačiti na središnje račune političkih stranaka odnosno izravno zastupnicima nacionalnih manjina i nezavisnom zastupniku.

4. Odredbom članka 128. alineje 2. Ustava Republike Hrvat­ske propisano je da Ustavni sud odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.

Pod drugim propisom podrazumijeva se podzakonski opće­normativni akt obvezujućeg karaktera, donesen od strane nadležnih tijela državne vlasti ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, koji uređuje odnose na općenit način i koji se odnosi u pravilu na neodređeni krug adresata.

Sukladno navedenom, Ustavni sud je u rješenju, broj: U-II-1589/2001 od 10. listopada 2001. godine, zauzeo stajalište da odluke nadležnoga radnog tijela Hrvatskog sabora o raspo­ređivanju sredstava za rad političkih stranaka u tekućoj godini nisu propis iz članka 128. alineje 2. Ustava, te je u tom konkretnom slučaju odbacio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Odluke o izmjenama Odluke o raspore­đivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2001. godini, klasa: 400-06/01-01/02, urbroj: 612/2-01-02 od 26. travnja 2001.

Ustavni sud je u navedenom rješenju utvrdio da se odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka utvrđuje samo visina novčanog iznosa koji političkim strankama pripada u tekućoj proračunskoj godini u skladu s člankom 19. stavkom 3. Zakona o političkim strankama, a ne uređuju se prava ili obveze adresata akta na generalan način.

5. Uvažavajući u konkretnom slučaju načelnu važnost pravnog pitanja na koje ukazuje podnositelj prijedloga, Ustavni sud smatra potrebnim napomenuti i sljedeće: važećim Zakonom o političkim strankama uređuju se mjerila za dodjelu sredstava za rad parlamentarnih političkih stranaka iz državnog proračuna, dok bi mjerila za dodjelu sredstava za rad zastupnika iz državnog proračuna trebala biti uređena u mjerodavnom zakonu kojim se uređuju prava i dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru. Eventualno priznavanje prava na dodjelu sredstava za rad zastupnicima iz državnog proračuna i zakonsko uređenje tog pitanja u nadležnosti je Hrvatskog sabora u skladu s njegovim ovlastima propisanim člankom 2. stavkom 4. alinejom 1. Ustava.

Polazeći od činjenice da su zastupnici u Hrvatski sabor birani po različitim osnovama, Ustavni sud ocjenjuje da, do eventualnog uređenja tog pitanja u mjerodavnom zakonu, nema ustavnopravnih zapreka i zastupnicima nacionalnih manjina te nezavisnim zastupnicima osigurati sredstva za rad odgovarajućom primjenom mjerila propisanog člankom 19. Zakona o političkim strankama. To stoga što su mjerila zasnovana na ukupnom broju zastupnika u ovom sazivu Hrvatskog sabora, pa u obračunu raspodjele ukupnog iznosa sredstava za rad političkih stranaka iz državnog proračuna sudjeluju i zastupnici nacionalnih manjina, te nezavisni zastupnici izabrani s lista parlamentarnih i neparlamentarnih političkih stranaka.

Međutim, budući da se zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni zastupnici ne smatraju proračunskim korisnicima, Ustavni sud upozorava da sredstva državnog proračuna, koja će im biti dodjeljivana za rad do eventualnog uređenja tog pitanja u mjerodavnom zakonu, ne bi smjela biti isplaćivana na njihove privatne račune. Ustavni sud napominje da je u tom smislu nužno osigurati kontrolu trošenja proračunskih sredstava, koja se dodjeljuju zastupnicima nacionalnih manjina i nezavisnim zastupnicima odgo­varajućom primjenom članka 19. Zakona o političkim strankama, u skladu s važećim mjerodavnim propisima Republike Hrvatske.

Navedeno stajalište Ustavni sud iznosi u ovoj odluci temeljem ovlaštenja propisanog člankom 128. alinejom 5. Ustava i člankom 104. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02., 49/02. – pro­čišće­ni tekst).

6. U skladu s člankom 32. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, kojim je propisano da će Ustavni sud rješenjem odbaciti prijedlog kada nije nadležan za odlučivanje, riješeno je kao u izreci.

7. Odluka o objavi (točka II. izreke) temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvat­ske.

Broj: U-II-4255/2004

Zagreb, 19. siječnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Petar Klarić, v. r.
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga